ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lage

L EY1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lage-, *lage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lager(n) เบียร์ชนิดหนึ่งมีสีอ่อน มีอายุประมาณ 6 อาทิตย์ถึง 6 เดือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lager(ลา'เกอะ) n. เบียร์คาร์บอเนตสีเหลืองอ่อนที่เก็บไว้เวลา6อาทิตย์ถึง6เดือนก่อนนำออกขาย., Syn. lager beer
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน, กลุ่มสิ่งของ, การรวบรวม, ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) { camouflaged, camouflaging, camouflages } n. เครื่องลวงตา, สิ่งลวงตา, การอำพราง vt. อำพราง, ซ่อน, ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise
cartilage(คาร์'ทะลิจฺ) n. กระดูกอ่อน
cartilage bonen. กระดูกอ่อน
collagen. เทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่าง ๆ
curtilage(เคอร์'ทิเลจฺ) n. ที่ดินที่ปลูกบ้านหรืออาคารที่อยู่และรวมทั้งลานบ้าน
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด, เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้
fuselage(ฟิวซะ'ลาจ) n. ลำตัวเครื่องบิน, เปลือกนอก
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง, การลาก, การสาว, การฉุด, ค่าธรรมเนียมบรรทุก

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม, การมั่วสุม, ฝูงชน
camouflage(n) การลวงตา, การปลอมตัว, การพรางตา, การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน, ลวงตา, ปลอมตัว, พรางตา, อำพราง
cartilage(n) กระดูกอ่อน
flagellation(n) การเฆี่ยน, การหวด, การตี, การลงแส้
mucilage(n) กาว, แป้งเปียก, ยาง, เมือก, มูก
pillage(n) การปล้น, การปล้นสะดม, การชิงทรัพย์, การช่วงชิง
pillage(vt) ปล้น, ปล้นสะดม, ชิงทรัพย์, ช่วงชิง
tillage(n) การไถ, การขุด, การเพาะปลูก
tutelage(n) ความคุ้มครอง, การสั่งสอน, การปกครอง, การอนุบาล, การพิทักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lageniform-รูปน้ำเต้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียร์สด(n) lager, See also: lager beer, Example: ดาราแนะนำให้ใช้เบียร์สด น้ำผึ้ง และไข่ผสมกันแล้วนำไปหมักผม, Thai Definition: เบียร์สีอ่อนที่มีปริมาณของฮอบบ์น้อยและนำไปเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: leaf ; foliage  FR: feuille [ f ] ; feuillage [ m ]
บ้าน ...[Bān ...] (n, prop) EN: village of ... (followed by name)  FR: village de ... (suivi du nom)
บาง[bāng] (n) EN: village  FR: village [ m ]
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ้านเกิด[bānkoēt] (n) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland  FR: village natal [ m ] ; lieu de naissance [ m ] ; pays natal [ m ]
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner
โบย[bōi] (v) EN: flog ; whip ; lash ; thrash  FR: fouetter ; flageller
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [ f ] ; société de transport [ f ]
ชายหาด[chāihāt] (n) EN: beach  FR: plage [ f ] ; grève [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAGE L EY1 JH
LAGER L AA1 G ER0
LAGESSE L AE1 G EH0 S
LAGERFELD L AA1 G ER0 F EH0 L D
LAGERFELD L EY1 G ER0 F EH0 L D
LAGERGREN L EY1 G ER0 G R EH0 N
LAGERQUIST L EY1 G ER0 K W IH0 S T
LAGERSTROM L EY1 G ER0 S T R AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lager (n) lˈaːgər (l aa1 g @ r)
lagers (n) lˈaːgəz (l aa1 g @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
lagern(vt) |lagerte, hat gelagert| เก็บ, เก็บตุน, สำรองเก็บไว้ เช่น Der Ersatzreifen muß in der Garage gelagert werden., Syn. aufbewahren
Klimaanlage(n) |die, pl. Klimaanlagen| เครื่องปรับอากาศ, See also: die Heizung
schlagen(vt) |schlug, hat geschlagen, etw.(A)/jmdn.| ตบตี, ต่อย, ตี(ไข่, ครีม) เช่น Sahne schlagen ตีครีม, Er hat seinen Freund bewusstlos geschlagen. เขาซัดเพื่อนของเขาจนหมดสติ
Auffanglager(n) |das, pl. Auffanglager| ที่พักผู้อพยพ, ค่ายผู้อพยพ
Grundlagenvertrag(n) |der, pl. Grundlagenverträge| ข้อตกลงพื้นฐาน เช่น Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten hatten sich in der Nacht zum Samstag in Brüssel auf den Weg zu einem neuen Grundlagenvertrag als Ersatz für die gescheiterte EU-Verfassung verständigt.; Den Anstoß zu den Verhandlungen über den Grundlagenvertrag (
Ablagerung(n) |die, pl. Ablagerungen| ตะกอน, สิ่งที่ทับถมกันเป็นตะกอน, See also: Niederschlag
Reifelager(n) |das, nur Sg.| การสุก(ของผลไม้หรือเนยแข็ง), การบ่มให้สุก เช่น Der Gouda mittelalt ist ein im Natur-Reifelager gereifter Käse mit 48 % Fett i.Tr. und damit Scheibe für Scheibe ein Genuss.; Die weisse Traube aus Frankreich verleiht diesem Schaumwein eine unnachahmliche Noblesse. Die schonende zweite Gährung und das lange Reifelager auf der Hefe sind die Garantie für meisterhafte Qualität und exzellenten Geschmack.
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagerhaltung { f }stock-keeping [Add to Longdo]
Lager { n }camp [Add to Longdo]
Lager { n } | Lager { pl }encampment | encampments [Add to Longdo]
Lage { f } | Lagen { pl }site | sites [Add to Longdo]
Lage { f }; Anordnung { f }posture [Add to Longdo]
Lage { f }; Schicht { f }; Windung { f } [ techn. ]ply [Add to Longdo]
Lage { f }; Situation { f } | Lagen { pl }; Situationen { pl } | die Lage retten | die Lage abschätzen | in der Lage sein zu | in der Lage sein zusituation | situations | to save the day | to make an appraisal of the situation | to be able to | to be in a position to [Add to Longdo]
Lage { f }; Bögen Papier (Buchbinden) | ungebunden { adj }quire (bookbinding) | in quires [Add to Longdo]
Lagebericht { m }update [Add to Longdo]
Lagebesprechung { f } | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief [Add to Longdo]
Lagedarstellung { f }situation report [Add to Longdo]
Lagemessung { f }position measurement [Add to Longdo]
Lagenschwimmen { n } [ sport ](individual) medley [Add to Longdo]
Lageplan { m } | Lagepläne { pl }site plan; key plan | site plans [Add to Longdo]
Lageplan { m }position plan [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า, See also: maquiller, maquiller v

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むら, mura] (n) village; (P) #124 [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] (n, n-suf) (1) (abbr) (See 会社) company; association; society; (2) regional Chinese god of the earth (or a village built in its honour); (ctr, suf) (3) counter for companies, shrines, etc. #189 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n, suf) section of village; (P) #676 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village #676 [Add to Longdo]
市町村[しちょうそん, shichouson] (n) cities, towns and villages; municipalities; (P) #1,152 [Add to Longdo]
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past #1,164 [Add to Longdo]
大字[だいじ, daiji] (n) larger section (of village) #1,779 [Add to Longdo]
町村[ちょうそん, chouson] (n) towns and villages; (P) #2,356 [Add to Longdo]
機体[きたい, kitai] (n) fuselage; airframe; (P) #2,534 [Add to Longdo]
集落(P);聚落[しゅうらく(P);じゅらく(聚落), shuuraku (P); juraku ( shuuraku )] (n) village; community; settlement; town; colony (animals, etc.); (P) #3,591 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倉荷[くらに, kurani] Lagerware, Lagergut [Add to Longdo]
在庫品[ざいこひん, zaikohin] Lagerbestand, Warenvorrat [Add to Longdo]
[ふ, fu] LAGER, BEHOERDE, HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[こ, ko] LAGERHAUS [Add to Longdo]
情勢[じょうせい, jousei] Lage_der_Dinge, Situation [Add to Longdo]
時局[じきょく, jikyoku] Lage, Situation [Add to Longdo]
[ちょ, cho] LAGERUNG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Lage /laːgə/ 
   position; site; situation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top