Search result for

travel

(148 entries)
(0.0397 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -travel-, *travel*
English-Thai: Longdo Dictionary
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, S. take little baggage, be relatively free of responsibilities or deep thoughts, ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
travel[VI] เดินทาง
travel[VI] ท่องเที่ยว, See also: สัญจร, เที่ยว
travel[VI] ย้าย, See also: ย้ายที่อยู่
travel[N] การท่องเที่ยว, See also: การเดินทาง
travel[N] การเคลื่อนที่, See also: การเคลื่อนไหว
travel[N] การเคลื่อนย้าย
travel to[VT] สำรวจ, See also: เข้าไปสำรวจ
travel to[VT] ไปเที่ยว, See also: สัญจร, ท่องเที่ยว
traveller[N] นักท่องเที่ยว, Syn. traveler
travel agent[N] ตัวแทนสำนักท่องเที่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
travel(แทรฟ'เวิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,เดินทางด้วยเท้า,เคลื่อนย้าย,ไปมาหาสู่ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อน,ส่ง,ถ่ายทอด,เรื่องราวการเดินทาง,ระยะเลื่อนของเครื่องจักร, Syn. journey,wander,proceed,pass,touring,tour,voyage
travel agencyn. สำนักงานท่องเที่ยว (จัดซื้อตั๋วจองโรงแรมและอื่น ๆ), Syn. travel bureau
travel agentn. ตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว
traveler(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้
traveller(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้

English-Thai: Nontri Dictionary
travel(n) การเดินทาง,การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,ทางเลื่อน
travel(vt) เดินทาง,ท่องเที่ยว,ทัศนาจร,ถ่ายทอด
traveler(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
traveller(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
travelเดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
travelการเดินทาง, การเดินทางท่องเที่ยว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
travel bookหนังสือท่องเที่ยว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
travel sicknessการเมาเหตุเดินทาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
travel speed; rate of travelเวลาต่อเที่ยวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
travellerผู้เดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
travellerคนเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traveller's chequeเช็คสำหรับผู้เดินทาง, เช็คเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traveller, fellowผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
travellingการเดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Travelการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Travel agentsบริษัทนำเที่ยว [TU Subject Heading]
Travel costsค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
travel document for alienเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว [การทูต]
Travel etiquetteมารยาทในการเดินทาง [TU Subject Heading]
Travel guideหนังสือนำเที่ยว [เทคโนโลยีการศึกษา]
Travel guideหนังสือนำเที่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Travel on televisionการท่องเที่ยวในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Travel photographyการถ่ายภาพท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Travel time (Traffic engineering)เวลาการเดินทาง (วิศวกรรมจราจร) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
travel insurance (n ) ประกันภัยการเดินทาง
travelator (n ) ทางเดินเลื่อน
travelogue (n) สารคดีท่องเที่ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Statistically, this is the safer way to travel.จากสถิติ, นี่เป็นที่นิยมมากกว่า. Committed (2008)
The traveler.ผู้มาเยือน Odyssey (2008)
Then the traveler in the darkเหล่านักเดินทางให้ยามค่ำ Dead Space: Downfall (2008)
No international travel in the 12 months-การเดินทางระหว่างประเทศ ในช่วง 12 เดือน Not Cancer (2008)
And since you're 150 years old, air travel was impossible.และตั้งแต่การเดินทางทางอากาศทำได้ Birthmarks (2008)
What did you do? Travel?เที่ยวไปเรื่อยๆ Lucky Thirteen (2008)
What about sports, friends, travel?มีอะไรเกี่ยวกับกีฬาที่เล่น หรือเพื่อน การเดินทาง Joy (2008)
Jedi Master Yoda travels to secret negotiations on a remote neutral moonปรมาจารย์เจได โยดาจึงเดินทาง มาเจรจาอย่างลับๆที่ดาวไกลโพ้นแห่งหนึ่ง Ambush (2008)
Thank you for traveling such distances to be here today-ขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์เดินทางไกลมายังงานนี้ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
'You must travel to the place that men call the Isle of the Blessed, 'beyond the white mountains, through the Valley of the Fallen Kings."เจ้าต้องมุงหน้าไปยังเกาะแห่งภาวนา" ข้ามผ่านเทือกเขาสีขาว ผ่านสุสานแห่งบรรพกษัตริย์ Le Morte d'Arthur (2008)
But time travel has its drawbacks.แต่การเดินทางข้ามเวลาพาเขาย้อนไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
To stop the clock and travel through time and space,ที่จะหยุดเวลาและเดินทางผ่านเวลาและสถานที่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
travelIt's a good paying job, but the fly in the ointment is that I'll have to spend a lot of time traveling.
travelIn those days few people could travel abroad.
travelWell they say bad news travels fast.
travelThe time will come and in it we can enjoy space travel.
travelThought she wished to travel abroad by herself she thought better of it.
travelDon't be self-conscious when you travel.
travelTo start with the film crew travelled around the country looking for locations.
travelMy wife often rings me up, while she travels abroad.
travelIn order to know a man, you have only to travel with him for a week.
travelNothing is so pleasant as travelling alone.
travelHave you ever read Gulliver's Travels?
travelTravelling was much more difficult in those days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เดินทาง[N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
พ่อค้าเร่[N] travelling salesman, See also: peddler, Example: แต่เดิมอาแปะเป็นพ่อค้าเร่ขายเครื่องกองบวชสำหรับถวายพระ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ค้าขายไปตามสถานที่ต่าง ไม่หยุดอยู่เป็นที่
สัญจร[V] travel, See also: make a journey, Syn. เดินทาง, ท่องเที่ยว, โคจร
เดินทางไกล[V] take a trip, See also: travel, journey, Example: หลายคนต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะมาร่วมชุมนุมกันที่นี่
ล่อง[V] travel through forests, Syn. ล่องป่า, ล่องไพร, Example: นายพรานใช้เวลาล่องป่าเพื่อล่าสัตว์หลายวัน
สัญจร[V] travel, See also: roam, go, journey, tour, voyage, wander, Example: ปัจจุบันถนนนี้รกร้าง ผู้คนไม่ได้ใช้สัญจรแล้ว, Thai definition: ผ่านไปมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มะงุมมะงาหรา[V] travel, Example: พวกเราไม่รู้ทิศทางในป่าในตอนกลางคืนจึงต้องมะงุมมะงาหลาไปในความมืด, Thai definition: ไปอย่างไม่รู้ทิศทาง
เที่ยว[V] travel, See also: make a trip, tour, wander, journey, voyage, roam, Syn. ท่องเที่ยว, เตร็ดเตร่, Example: รัฐบาลทุ่มงบประมาณเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย, Thai definition: ไปไหนๆ เพื่อความเพลิดเพลินตามสบาย, เตร็ดเตร่ไปเพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินตามที่ต่างๆ
ค่าพาหนะ[N] travelling expenses, See also: passage, Example: องค์การฯ จัดหาที่พักและออกค่าพาหนะจากที่พักไปที่ทำงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานดีเด่นของเรา
ค่าเดินทาง[N] travelling expense, See also: fare, Example: น้าสาวซึ่งบ้านอยู่ห่างกันมากทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเดินทางให้ลูกสาวเพิ่มขึ้นอีกวันละ 20 บาท, Thai definition: เงินที่ใช้เป็นค่าโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thūa) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau   FR: agence de voyages [f]
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnthāng) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.)   FR: chèque de voyage [m]
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng klai) EN: take a trip ; travel ; journey   FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เอเย่นต์ท่องเที่ยว[n. exp.] (ēyēn thǿngthīo) EN: travel agency   FR: agence de voyages [f]
ไฟแดง[n. exp.] (fai daēng) EN: red light ; travel light   FR: feu rouge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAVEL    T R AE1 V AH0 L
TRAVELS    T R AE1 V AH0 L Z
TRAVELED    T R AE1 V AH0 L D
TRAVELER    T R AE1 V AH0 L ER0
TRAVELER    T R AE1 V L ER0
TRAVELING    T R AE1 V AH0 L IH0 NG
TRAVELDAY    T R AE1 V AH0 L D EY2
TRAVELING    T R AE1 V L IH0 NG
TRAVELERS    T R AE1 V L ER0 Z
TRAVELLED    T R AE1 V AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
travel    (v) (t r a1 v @ l)
travels    (v) (t r a1 v @ l z)
traveled    (j) (t r a1 v @ l d)
travelled    (v) (t r a1 v @ l d)
traveller    (n) (t r a1 v l @ r)
travellers    (n) (t r a1 v l @ z)
travelling    (v) (t r a1 v @ l i ng)
travelogue    (n) (t r a1 v @ l o g)
travel-worn    (j) - (t r a1 v l - w oo n)
travelogues    (n) (t r a1 v @ l o g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dienstreiseantrag {m}; Reiseantrag {m}travel authorization request (TAR) [Add to Longdo]
Fahrmotor {m}travel motor [Add to Longdo]
Fahrwerktravel carriage, trolley [Add to Longdo]
Fahrwerkstraverse {f}travel unit cross bar [Add to Longdo]
Flugreise {f} | eine Flugreise machentravel by air | to travel by air [Add to Longdo]
Laufkatze {f} [techn.]travel carriage [Add to Longdo]
Mitreisende {m,f}; Mitreisendertravel passenger [Add to Longdo]
Reise {f} | Reisen {pl}travel | travels [Add to Longdo]
Reisearrangement {n}travel assignment [Add to Longdo]
Reisebeihilfen {pl}travel grants [Add to Longdo]
Reisebüro {n} | Reisebüros {pl}travel agency | travel agencies [Add to Longdo]
Reisekosten und -auslagen {pl}; Dienstreisekosten {pl}travel and expenses (T&E) [Add to Longdo]
Reisekostenvergütung {f}travel expense allowance [Add to Longdo]
Reisestelle {f}travel department [Add to Longdo]
Reiseunterlage {f}; Reisedokument {n} | Reiseunterlagen {pl}; Reisedokumente {pl}travel document | travel documents [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
travelท่องเที่ยว

Japanese-English: EDICT Dictionary
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers) [Add to Longdo]
スペーストラベル[, supe-sutoraberu] (n) space travel [Add to Longdo]
タイムトラベル[, taimutoraberu] (n) time travel [Add to Longdo]
タイムトリップ[, taimutorippu] (n,vs) (See タイムトラベル) time travel (wasei [Add to Longdo]
トラベラー[, torabera-] (n) traveler; traveller [Add to Longdo]
トラベラーズチェック(P);トラベラーチェック[, torabera-zuchiekku (P); torabera-chiekku] (n) traveller's cheque; traveler's check; (P) [Add to Longdo]
トラベリング[, toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling [Add to Longdo]
トラベル[, toraberu] (n) travel; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征人[zhēng rén, ㄓㄥ ㄖㄣˊ, ] traveler (on a long journey); participant in an expedition; garrison soldier; new recruit [Add to Longdo]
征夫[zhēng fū, ㄓㄥ ㄈㄨ, ] traveler; soldier on expedition; soldier taking part in battle [Add to Longdo]
征衣[zhēng yī, ㄓㄥ ㄧ, ] traveler's clothing; military uniform [Add to Longdo]
征衫[zhēng shān, ㄓㄥ ㄕㄢ, ] traveler's clothing; by extension, traveler [Add to Longdo]
搭伴[dā bàn, ㄉㄚ ㄅㄢˋ, ] travel with another; accompany another [Add to Longdo]
旅客[lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ, ] traveler; tourist [Add to Longdo]
旅行[lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, ] travel [Add to Longdo]
旅行社[lǚ xíng shè, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄜˋ, ] travel agency [Add to Longdo]
旅行者[lǚ xíng zhě, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, ] traveler [Add to Longdo]
旅行袋[lǚ xíng dài, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄞˋ, ] travel bag [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラベルスター[とらべるすたー, toraberusuta-] Travelstar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Travel \Trav"el\, v. i. [imp. & p. p. {Traveled}or {Travelled};
   p. pr. & vb. n. {Traveling} or {Travelling}.] [Properly, to
   labor, and the same word as travail.]
   1. To labor; to travail. [Obsoles.] --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To go or march on foot; to walk; as, to travel over the
    city, or through the streets.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass by riding, or in any manner, to a distant place,
    or to many places; to journey; as, a man travels for his
    health; he is traveling in California.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass; to go; to move.
    [1913 Webster]
 
       Time travels in divers paces with divers persons.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Travel \Trav"el\, v. t.
   1. To journey over; to traverse; as, to travel the continent.
    "I travel this profound." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To force to journey. [R.]
    [1913 Webster]
 
       They shall not be traveled forth of their own
       franchises.              --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Travel \Trav"el\, n.
   1. The act of traveling, or journeying from place to place; a
    journey.
    [1913 Webster]
 
       With long travel I am stiff and weary. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His travels ended at his country seat. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. An account, by a traveler, of occurrences and
    observations during a journey; as, a book of travels; --
    often used as the title of a book; as, Travels in Italy.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) The length of stroke of a reciprocating piece; as,
    the travel of a slide valve.
    [1913 Webster]
 
   4. Labor; parturition; travail. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 travel
   n 1: the act of going from one place to another; "he enjoyed
      selling but he hated the travel" [syn: {travel},
      {traveling}, {travelling}]
   2: a movement through space that changes the location of
     something [syn: {change of location}, {travel}]
   3: self-propelled movement [syn: {locomotion}, {travel}]
   v 1: change location; move, travel, or proceed, also
      metaphorically; "How fast does your new car go?"; "We
      travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went
      from door to door looking for the suspect"; "The soldiers
      moved towards the city in an attempt to take it before
      night fell"; "news travelled fast" [syn: {travel}, {go},
      {move}, {locomote}] [ant: {stay in place}]
   2: undertake a journey or trip [syn: {travel}, {journey}]
   3: make a trip for pleasure [syn: {travel}, {trip}, {jaunt}]
   4: travel upon or across; "travel the oceans" [syn: {travel},
     {journey}]
   5: undergo transportation as in a vehicle; "We travelled North
     on Rte. 508"
   6: travel from place to place, as for the purpose of finding
     work, preaching, or acting as a judge [syn: {travel}, {move
     around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top