Search result for

professional

(108 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -professional-, *professional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
professional[ADJ] ที่มีความเชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ
professional[ADJ] เกี่ยวกับอาชีพ
professional[ADJ] ที่ทำเป็นอาชีพ, Ant. unprofessional
professional[N] ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, See also: ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Syn. expert, pro, Ant. amateur
professional[N] ผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพ
professionally[ADV] อย่างมืออาชีพ
professionalise[VT] ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalize
professionalism[N] ความเป็นมืออาชีพ
professionalize[VT] ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalise
professionalisation[N] การเป็นมืออาชีพ, Syn. professionalisation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
professional(โพรเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชีพ,โดยอาชีพ,เป็นอาชีพ,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ n. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ,ผู้มีวิชาชีพ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเล่นอาชีพ., Syn. expert
unprofessional(อันโพรเฟส'เชินเนิล) adj. ไม่ใช่อาชีพ,ไม่ชำนาญ,สมัครเล่น. n. นักสมัครเล่น,ผู้ไม่ชำนาญ., See also: unprofessionally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
professional(adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ
professionally(adv) เป็นอาชีพ,โดยอาชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional reinsurerผู้รับประกันภัยต่ออาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional schoolโรงเรียนวิชาชีพ, สถานศึกษาวิชาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
professional spasm; spasm, occupationภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Professional associationsสมาคมวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional educationการศึกษาทางวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional employeesบุคลากรระดับวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional Ethic Auditorมรรยาทของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Professional ethicsจรรยาบรรณ [TU Subject Heading]
Professional librarianบรรณารักษ์วิชาชีพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Professional sports contractsสัญญากีฬาระดับอาชีพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional allowanceเงินวิชาชีพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You handle yourself very professionally.ลูกทำมันได้ดี เป็นมืออาชีพมาก New Haven Can Wait (2008)
Aah! And if everything works out, maybe you'll apply To the professional children's schoolและถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ลูกอาจจะได้เข้าเรียน ในเทอมหน้า/เหมือนกับ VeraWang.กรี๊ดดด New Haven Can Wait (2008)
To be a professional gamer.ไปเป็นนักเล่นเกมส์มือโปร นะ There Might be Blood (2008)
Treating professional sports injuries now?รักษาแบบมืออาชีพ ตอนนี้เล่นกีฬาที่อันตราย Dying Changes Everything (2008)
You're a perfectionist that is respected the most by the professional performers.คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นที่เคารพยิ่งของเหล่านักคนตรีอาชีพ Beethoven Virus (2008)
There wouldn't be any need for me to do this if you were professionals.ถ้าพวกคุณเป็นมืออาชีพกัน ก็ไม่จำเป็นต้องมีฉัน Beethoven Virus (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
That's why you were great coaching professionals, that's your style.นายอ่ะ ต้องเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่และเก่งกาจเหลือเกิน นั่นแหละคือ สไตล์ของนาย Beethoven Virus (2008)
Are you going to be a nanny or a professional trumpeter?ว่านายอยากเป็นพี่เลี้ยงเด็ก\ หรือเป็นนักเป่าทรัมเป็ตมืออาชีพ? Beethoven Virus (2008)
Absolutely. Professional criminals.แน่นอน ก็อาชญากรมืออาชีพนี่ครับ The Bank Job (2008)
We knew him in a professional capacity.เรารู้จักเขาในความสามารถที่เชี่ยวชาญ The Bank Job (2008)
This is about, uh, professionalism... ethics.นี่มันเรื่องของมืออาชีพ เรื่องจริยธรรม Babylon A.D. (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
professionalA professional is painting the house.
professionalBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
professionalFlorence Nightingale is famous as the woman who began professional nursing.
professionalFor a professional, he gave a poor account of himself in today's game.
professionalHe is almost professional.
professionalHer acting is on the level of a professional.
professionalHis aim is to become a professional singer.
professionalHis karaoke voice would put a professional to shame.
professionalHis professional career was bankrupt.
professionalHis singing outdoes a professional.
professionalI don't think I'll make the grade if I try to play professional baseball.
professionalIn my circle of friends there are two people who are professional singers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือโปร[ADJ] professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
มือโปร[N] professional, See also: pro, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมาเรียนคอมพิวเตอร์ที่สถาบันของเรา เรามือมือโปรทางด้านคอมพิวเตอร์สอนโดยเฉพาะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
สถานศึกษาวิชาชีพ[N] vocational school, See also: professional school, Example: สถานศึกษาวิชาชีพในวิทยาลัยชุมชนมุ่งเน้นการสอนวิชาชีพทั่วไป และสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
นักมวยอาชีพ[N] professional boxer, See also: pugilist, prizefighter, Ant. นักมวยสมัครเล่น, Example: นักมวยสมัครเล่น ในที่สุดก็กลายเป็นนักมวยอาชีพ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wichāchīp) EN: professional code of conduct   
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp) EN: preparation for professional experience   
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp kotmāi) EN: preparation for professional experience in law   
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp thāng dān watthanatham) EN: preparation for professional experience in cultural studies   
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khamwinitchai khøng phūchīochān) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion   FR: rapport d'expert [m]
กีฬาอาชีพ[n. exp.] (kīlā āchīp) EN: professional sport   FR: sport professionnel [m]
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt thanāikhwām) EN: lawyers' professional etiquette   
มืออาชีพ[adj.] (meū āchīp) EN: professional   FR: professionnel

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFESSIONAL    P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L
PROFESSIONALS    P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L Z
PROFESSIONALLY    P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IY0
PROFESSIONALLY    P R AH0 F EH1 SH N AH0 L IY0
PROFESSIONALS'    P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L Z
PROFESSIONALISM    P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M
PROFESSIONALIZE    P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z
PROFESSIONALIZED    P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
professional    (n) (p r @1 f e1 sh @ n @ l)
professionals    (n) (p r @1 f e1 sh @ n @ l z)
professionally    (a) (p r @1 f e1 sh @ n @ l ii)
professionalism    (n) (p r @1 f e1 sh @ n @ l i z @ m)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärztekammer {f}professional body of doctors [Add to Longdo]
Berufsausbildung {f}; Fachausbildung {f}professional training [Add to Longdo]
Berufserfahrung {f}professional experience [Add to Longdo]
Berufsgenossenschaft {f}professional association; trade association [Add to Longdo]
Berufsgruppe {f}; Fachgruppe {f}professional group; occupational group [Add to Longdo]
Berufsverband {m}; Fachschaft {f} | Berufsverbände {pl}professional association | professional associations [Add to Longdo]
Fachkompetenz {f}professional competence [Add to Longdo]
Fachzeitschrift {f}professional journal; periodical [Add to Longdo]
Jägermeister {m}professional hunter [Add to Longdo]
Kunstfehler {m}professional blunder [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional (n) มืออาชีพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
セミプロ[, semipuro] (adj-no) (abbr) semiprofessional [Add to Longdo]
ノンプロ[, nonpuro] (n,adj-no) (abbr) non-professional (wasei [Add to Longdo]
パチプロ[, pachipuro] (n) (abbr) professional pachinko player [Add to Longdo]
プロ[, puro] (n,adj-no) professional; (P) [Add to Longdo]
プロサッカー[, purosakka-] (n) professional soccer [Add to Longdo]
プロスポーツ[, purosupo-tsu] (n) (abbr) professional sports [Add to Longdo]
プロチーム[, purochi-mu] (n) professional team (usu. in sport); pro team [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, / ] professional; adept; skillful; proficient [Add to Longdo]
业务素质[yè wù sù zhì, ㄧㄝˋ ˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] professional quality (in ideological education) [Add to Longdo]
职业高尔夫球协会[Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Professional Golfer's Association (PGA) [Add to Longdo]
证照[zhèng zhào, ㄓㄥˋ ㄓㄠˋ, / ] professional certification; certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロフェショナル[ぷろふぇしょなる, purofeshonaru] professional [Add to Longdo]
プロ版[プロはん, puro han] professional version [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Professional \Pro*fes"sion*al\, n.
   A person who prosecutes anything professionally, or for a
   livelihood, and not in the character of an amateur; a
   professional worker.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Professional \Pro*fes"sion*al\, a.
   1. Of or pertaining to a profession, or calling; conforming
    to the rules or standards of a profession; following a
    profession; as, professional knowledge; professional
    conduct. "Pride, not personal, but professional."
    --Macaulay. "A professional sneerer." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Engaged in by professionals; as, a professional race; --
    opposed to {amateur}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 professional
   adj 1: engaged in a profession or engaging in as a profession or
       means of livelihood; "the professional man or woman
       possesses distinctive qualifications"; "began her
       professional career after the Olympics"; "professional
       theater"; "professional football"; "a professional cook";
       "professional actors and athletes" [ant:
       {nonprofessional}]
   2: of or relating to or suitable as a profession; "professional
     organizations"; "a professional field such as law"
   3: characteristic of or befitting a profession or one engaged in
     a profession; "professional conduct"; "professional ethics";
     "a thoroughly professional performance" [ant:
     {unprofessional}]
   4: of or relating to a profession; "we need professional
     advice"; "professional training"; "professional equipment for
     his new office"
   5: engaged in by members of a profession; "professional
     occupations include medicine and the law and teaching"
   n 1: a person engaged in one of the learned professions [syn:
      {professional}, {professional person}]
   2: an athlete who plays for pay [syn: {professional}, {pro}]
     [ant: {amateur}]
   3: an authority qualified to teach apprentices [syn: {master},
     {professional}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top