ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

professional

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -professional-, *professional*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
professional(adj) ที่มีความเชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ
professional(adj) เกี่ยวกับอาชีพ
professional(adj) ที่ทำเป็นอาชีพ, Ant. unprofessional
professional(n) ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, See also: ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Syn. expert, pro, Ant. amateur
professional(n) ผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพ
professionally(adv) อย่างมืออาชีพ
professionalise(vt) ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalize
professionalism(n) ความเป็นมืออาชีพ
professionalize(vt) ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalise
professionalisation(n) การเป็นมืออาชีพ, Syn. professionalisation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
professional(โพรเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชีพ, โดยอาชีพ, เป็นอาชีพ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ n. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, ผู้มีวิชาชีพ, ผู้เชี่ยวชาญ, นักเล่นอาชีพ., Syn. expert
unprofessional(อันโพรเฟส'เชินเนิล) adj. ไม่ใช่อาชีพ, ไม่ชำนาญ, สมัครเล่น. n. นักสมัครเล่น, ผู้ไม่ชำนาญ., See also: unprofessionally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
professional(adj) ในวิชาชีพ, เป็นอาชีพ, เชี่ยวชาญ
professionally(adv) เป็นอาชีพ, โดยอาชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional reinsurerผู้รับประกันภัยต่ออาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional schoolโรงเรียนวิชาชีพ, สถานศึกษาวิชาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
professional spasm; spasm, occupationภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Professional associationsสมาคมวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional educationการศึกษาทางวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional employeesบุคลากรระดับวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional Ethic Auditorมรรยาทของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Professional ethicsจรรยาบรรณ [TU Subject Heading]
Professional librarianบรรณารักษ์วิชาชีพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Professional sports contractsสัญญากีฬาระดับอาชีพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
professional allowanceเงินวิชาชีพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
Have you ever tried having these professionally assessed?คุณเคยปรึกษาตำรวจรึเปล่า The Bodyguard (1992)
- Professionally, anyway.ต้องเลิกอาชีพนี้ไปโดยปริยาย The Bodyguard (1992)
- No. Whoever you got wasn't here last night. This was a professional.คนที่คุณจับ ไม่ใช่คนที่มาที่นี่ นี่มันมืออาชีพ The Bodyguard (1992)
God forbid she'd pay to have anything professionally done.พระเจ้าห้ามไม่ให้เธอจ่ายเงิน เพื่อให้ได้มืออาชีพมาทำให้ The Joy Luck Club (1993)
I don't work like that. It's not professional.ฉันไม่ทำอย่างนั้น มันไม่เป็นมืออาชีพ Léon: The Professional (1994)
You try to figure out who's professional and who isn't.การพยายามหาว่าใครเป็นมืออาชีพและใครไม่ใช่ In the Mouth of Madness (1994)
You people are professionals, I'll give you that.พวกคุณที่นี่มือาชีพกันจริงๆ ผมยอมรับเลย In the Mouth of Madness (1994)
A professional lawyer would be helpful.ทนายผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณได้มาก Oh, God! (1977)
And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation?แล้วคนที่ทำงานสำคัญนี่ควรเขียน ถึงความรู้สึกของคุณต่อกฎหมายใหม่ ของนายพลสมัทยังไง Gandhi (1982)
"Willie" is my professional name, Indiana."วิลล​​ี่" เป็นชื่อที่เป็นมืออาชีพของฉันอินดีแอนา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
professionalA professional is painting the house.
professionalBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
professionalFlorence Nightingale is famous as the woman who began professional nursing.
professionalFor a professional, he gave a poor account of himself in today's game.
professionalHe is almost professional.
professionalHer acting is on the level of a professional.
professionalHis aim is to become a professional singer.
professionalHis karaoke voice would put a professional to shame.
professionalHis professional career was bankrupt.
professionalHis singing outdoes a professional.
professionalI don't think I'll make the grade if I try to play professional baseball.
professionalIn my circle of friends there are two people who are professional singers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือโปร(adj) professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai Definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
มือโปร(n) professional, See also: pro, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมาเรียนคอมพิวเตอร์ที่สถาบันของเรา เรามือมือโปรทางด้านคอมพิวเตอร์สอนโดยเฉพาะ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
สถานศึกษาวิชาชีพ(n) vocational school, See also: professional school, Example: สถานศึกษาวิชาชีพในวิทยาลัยชุมชนมุ่งเน้นการสอนวิชาชีพทั่วไป และสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
นักมวยอาชีพ(n) professional boxer, See also: pugilist, prizefighter, Ant. นักมวยสมัครเล่น, Example: นักมวยสมัครเล่น ในที่สุดก็กลายเป็นนักมวยอาชีพ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [ m ]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[janyāban wichāchīp] (n, exp) EN: professional code of conduct
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[kān trīem feuk prasopkān wichāchīp] (n, exp) EN: preparation for professional experience
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[kān trīem feuk prasopkān wichāchīp kotmāi] (n, exp) EN: preparation for professional experience in law
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[kān trīem feuk prasopkān wichāchīp thāng dān watthanatham] (n, exp) EN: preparation for professional experience in cultural studies
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[khamwinitchai khøng phūchīochān] (n, exp) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion  FR: rapport d'expert [ m ]
กีฬาอาชีพ[kīlā āchīp] (n, exp) EN: professional sport  FR: sport professionnel [ m ]
มารยาททนายความ[mārayāt thanāikhwām] (n, exp) EN: lawyers' professional etiquette
มืออาชีพ[meū āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
professional
professionals
professionally
professionally
professionals'
professionalism
professionalize
professionalized

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
professional
professionals
professionally
professionalism

WordNet (3.0)
professional(n) a person engaged in one of the learned professions, Syn. professional person
professional(n) an athlete who plays for pay, Syn. pro, Ant. amateur
professional(adj) engaged in a profession or engaging in as a profession or means of livelihood, Ant. nonprofessional
professional(adj) of or relating to or suitable as a profession
professional(adj) characteristic of or befitting a profession or one engaged in a profession, Ant. unprofessional
professional(adj) of or relating to a profession
professional(adj) engaged in by members of a profession
professionalism(n) the expertness characteristic of a professional person
professionalization(n) the social process whereby people come to engage in an activity for pay or as a means of livelihood, Syn. professionalisation
professionalize(v) become professional or proceed in a professional manner or in an activity for pay or as a means of livelihood, Syn. professionalise

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Professional

a. 1. Of or pertaining to a profession, or calling; conforming to the rules or standards of a profession; following a profession; as, professional knowledge; professional conduct. “Pride, not personal, but professional.” Macaulay. “A professional sneerer.” De Quincey. [ 1913 Webster ]

2. Engaged in by professionals; as, a professional race; -- opposed to amateur. [ 1913 Webster ]

Professional

n. A person who prosecutes anything professionally, or for a livelihood, and not in the character of an amateur; a professional worker. [ 1913 Webster ]

Professionalism

n. The following of a profession, sport, etc., as an occupation; -- opposed to amateurism. [ 1913 Webster ]

Professionalist

n. professional person. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Professionally

adv. In a professional manner or capacity; by profession or calling; in the exercise of one's profession; one employed professionally. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ,   /  ] professional; adept; skillful; proficient [Add to Longdo]
业务素质[yè wù sù zhì, ㄧㄝˋ ㄨˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ,     /    ] professional quality (in ideological education) [Add to Longdo]
职业高尔夫球协会[Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ,         /        ] Professional Golfer's Association (PGA) [Add to Longdo]
证照[zhèng zhào, ㄓㄥˋ ㄓㄠˋ,   /  ] professional certification; certificate [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
プロ[ぷろ, puro] TH: ระดับผู้ชำนาญงาน  EN: professional

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärztekammer { f }professional body of doctors [Add to Longdo]
Berufsausbildung { f }; Fachausbildung { f }professional training [Add to Longdo]
Berufserfahrung { f }professional experience [Add to Longdo]
Berufsgenossenschaft { f }professional association; trade association [Add to Longdo]
Berufsgruppe { f }; Fachgruppe { f }professional group; occupational group [Add to Longdo]
Berufsverband { m }; Fachschaft { f } | Berufsverbände { pl }professional association | professional associations [Add to Longdo]
Fachkompetenz { f }professional competence [Add to Longdo]
Fachzeitschrift { f }professional journal; periodical [Add to Longdo]
Jägermeister { m }professional hunter [Add to Longdo]
Kunstfehler { m }professional blunder [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
professional(n) มืออาชีพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロ[puro] (n, adj-no) professional; (P) #479 [Add to Longdo]
プロレス[puroresu] (n) (abbr) (See プロレスリング) professional wrestling; (P) #2,203 [Add to Longdo]
大相撲[おおずもう, oozumou] (n) professional sumo wrestling; (P) #5,102 [Add to Longdo]
職務[しょくむ, shokumu] (n) professional duties; (P) #7,070 [Add to Longdo]
プロフェッショナル[purofesshonaru] (adj-na, n) professional; (P) #9,703 [Add to Longdo]
助監督[じょかんとく, jokantoku] (n) assistant director (in taking professional movies) #9,956 [Add to Longdo]
襲名[しゅうめい, shuumei] (n, vs) succession to another's professional name; (P) #10,448 [Add to Longdo]
口腔[こうこう;こうくう, koukou ; koukuu] (n, adj-no) (こうくう is used by medical professionals) the oral cavity; mouth cavity #11,870 [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na, n) (2) uselessness; purposelessness; (P) #17,614 [Add to Longdo]
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロフェショナル[ぷろふぇしょなる, purofeshonaru] professional [Add to Longdo]
プロ版[プロはん, puro han] professional version [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top