ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acknowledgement

AE0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acknowledgement-, *acknowledgement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledgement[N] การยอมรับ, Syn. acknowledgment
acknowledgement[N] การแสดงความขอบคุณ, Syn. acknowledgment, appreciation, gratefulness
acknowledgement[N] การแสดงว่าได้รับ, See also: การรับรู้, Syn. acknowledgment
acknowledgement[N] ใบตอบรับ, See also: ข้อความแสดงว่าได้รับ, Syn. acknowledgment

English-Thai: Nontri Dictionary
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acknowledgementการตอบรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acknowledgement๑. การตอบรับ๒. กิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ, ประกาศคุณูปการ
คำที่ผู้เขียนกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการเขียนหนังสือ บางครั้งอาจแห่ง อาจใช้เป็น กิตติกรรมประกาศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acknowledgement ประกาศคุณูปการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิติกรรมประกาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Simply an acknowledgement that I was right.ก็ได้ ฉันขอโทษ The Staircase Implementation (2010)
She was so happy that she would get acknowledgement from her father.เธอมีความสุขมากที่เธอสามารถ ทำให้พ่อเธอยอมรับได้ Personal Taste (2010)
A little acknowledgement goes a long way.ความรู้ก็น้อย แล้วมันจะไปไหนได้ไกลกันล่ะ Chuck Versus the Suitcase (2010)
Apparently, his half has the good stuff, where mine has the acknowledgements and "about the author."ดูเหมือนว่าอีกครึ่งของเขามีเรื่องดีๆ ในขณะที่ครึ่งของฉันมีแต่การยอมรับ กะเครดิต Taxi Driver (2013)
This represents your acknowledgement of the risks that you are about to face... as well as your agreement to strict confidentiality, which incidentally if you break... will result in you and your next of kin being in that bag.ซึ่งจะถือว่าเป็นการยอมรับ ความเสี่ยงที่พวกเธอจะเจอ... รวมทั้งเป็นการตกลง Kingsman: The Secret Service (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acknowledgementHe was awarded a knighthood in acknowledgement of his services to the nation.
acknowledgementThe company gave him a gold watch in acknowledgement of his services.
acknowledgementThis basket of fruits is a slight acknowledgement of your kindness.
acknowledgementThis is a small acknowledgement of your kindness.
acknowledgementTom's acknowledgement that he stole the ring cleared the maid of suspicion.
acknowledgementWe received an acknowledgement of our letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกสารตอบรับ[N] acknowledgement, Syn. ใบตอบรับ, Example: เลขาลืมส่งเอกสารตอบรับไปให้บริษัทผู้ขายสินค้า, Thai definition: เอกสารที่ส่งไปให้ผู้ส่งสินค้า หรือเงิน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับสินค้าหรือเงินเรียบร้อยแล้ว
กิตติกรรมประกาศ[N] acknowledgement, See also: repute, recognized virtues, Example: เขาเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี, Thai definition: ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์
การรับทราบ[N] acknowledgement, Syn. การรับรู้, Example: ผลจากการรับทราบปัญหาของประชาชนโดยตรงทำให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบตอบรับ[n. exp.] (bai tøprap) EN: acknowledgement   
เอกสารตอบรับ[n. prop.] (ēkkasān tøprap) EN: acknowledgement   
จดหมายต้อนรับ[n. exp.] (jotmāi tønrap) EN: letter of acknowledgement   
การรับรู้การเป็นหนี้[n. exp.] (kān raprū kān pen nī) EN: acknowledgement of indebtedness   
การแสดงความขอบคุณ[n. exp.] (kān sadaēng khwām khøpkhun) EN: acknowledgement   FR: reconnaissance [f]
การยอมรับ[n.] (kān yømrap) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission   FR: acceptation [f] ; admission [f]
ไตรวิชชา[n.] (traiwichā) EN: three-acknowledgement group   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACKNOWLEDGEMENT AE0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T
ACKNOWLEDGEMENTS AE0 K N AA1 L IH0 JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acknowledgement (n) ˈəknˈɒlɪʤmənt (@1 k n o1 l i jh m @ n t)
acknowledgements (n) ˈəknˈɒlɪʤmənts (@1 k n o1 l i jh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anerkennung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.] [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}acknowledgement of order [Br.]; acknowledgment of order [Am.] [Add to Longdo]
Bestätigung {f}; Quittung {f}; Quittierung {f}; Rückmeldung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.] [Add to Longdo]
Bestätigungs-Taste {f}; Quittungs-Taste {f}acknowledgement key [Add to Longdo]
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message [Add to Longdo]
Eingangsbestätigung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.] [Add to Longdo]
Empfangsbestätigung {f}; Eingangsanzeige {f} | Empfangsbestätigungen {pl}acknowledgement of receipt [Br.]; acknowledgment of receipt [Am.] | acknowledgements of receipt [Add to Longdo]
Quittungsanforderung {f}acknowledgement request [Br.]; acknowledgment request [Am.] [Add to Longdo]
Schuldanerkenntnis {f}acknowledgement of debt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK [Add to Longdo]
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P) [Add to Longdo]
自認[じにん, jinin] (n,vs,adj-no) admission; (self-)acknowledgment; (self-)acknowledgement [Add to Longdo]
自白[じはく, jihaku] (n,vs) confession; acknowledgement; acknowledgment; (P) [Add to Longdo]
受領[ずりょう;ずろう, zuryou ; zurou] (n,vs) receipt (of letter); acknowledgement; acceptance; (P) [Add to Longdo]
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P) [Add to Longdo]
承認[しょうにん, shounin] (n,vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P) [Add to Longdo]
請け書;請書[うけしょ, ukesho] (n) written acknowledgement; written acknowledgment; receipt [Add to Longdo]
認証官[にんしょうかん, ninshoukan] (n) official whose appointment and dismissal requires Imperial acknowledgement (acknowledgment) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acknowledgment \Ac*knowl"edg*ment\, Acknowledgement
 \Ac*knowl"edge*ment\ ([a^]k*n[o^]l"[e^]j*ment), n.
   1. The act of acknowledging; admission; avowal; owning;
    confession. "An acknowledgment of fault." --Froude.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of owning or recognizing in a particular character
    or relationship; recognition as regards the existence,
    authority, truth, or genuineness; a statement
    acknowledging something or someone.
    [1913 Webster +WordNet 1.5]
 
       Immediately upon the acknowledgment of the Christian
       faith, the eunuch was baptized by Philip. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. The owning of a benefit received; courteous recognition;
    the state or quality of being recognized or acknowledged;
    an expression of thanks. --Shak.
 
   Syn: recognition
     [1913 Webster +WordNet 1.5]
 
   4. Something given or done in return for a favor, message,
    etc. --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   5. A declaration or avowal of one's own act, to give it legal
    validity; as, the acknowledgment of a deed before a proper
    officer. Also, the certificate of the officer attesting
    such declaration.
    [1913 Webster]
 
   {Acknowledgment money}, in some parts of England, a sum paid
    by copyhold tenants, on the death of their landlords, as
    an acknowledgment of their new lords. --Cowell.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Confession; concession; recognition; admission; avowal;
     recognizance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acknowledgement
   n 1: the state or quality of being recognized or acknowledged;
      "the partners were delighted with the recognition of their
      work"; "she seems to avoid much in the way of recognition
      or acknowledgement of feminist work prior to her own" [syn:
      {recognition}, {acknowledgment}, {acknowledgement}]
   2: a statement acknowledging something or someone; "she must
     have seen him but she gave no sign of acknowledgment"; "the
     preface contained an acknowledgment of those who had helped
     her" [syn: {acknowledgment}, {acknowledgement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top