ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loyal

L OY1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loyal-, *loyal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loyal(adj) ซื่อสัตย์, See also: ภักดี, จงรักภักดี, ซื่อตรง, ยึดมั่น, Syn. faithful, homage
loyalty(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, Syn. faithfulness, allegiance
loyalist(n) ผู้ซื่อสัตย์, See also: ผู้จงรักภักดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loyal(ลอย'เอิล) adj. จงรักภักดี, ซื่อสัตย์., See also: loyalness n. ดูloyal, Syn. faithful
loyalist(ลอย'อะลิสทฺ) n. ผู้ซื่อสัตย์, ผู้จงรักภักดี, See also: loyalism n. ดูloyalist
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance
disloyal(ดิสลอย'เอิล) adj. ไม่ซื่อสัตย์, ทุจริต
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์, ความทุจริต, Syn. unfaithfulness, faithlessness

English-Thai: Nontri Dictionary
loyal(adj) ซื่อสัตย์, ภักดี, จงรักภักดี
loyalist(n) ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ภักดี, ผู้จงรักภักดี
loyalty(n) ความซื่อสัตย์, ความภักดี, ความจงรักภักดี
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ทุจริต, ไม่จงรักภักดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loyalistผู้จงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loyalty oathคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalty oathคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loyaltyความภักดี [TU Subject Heading]
Loyalty oathsปฏิญญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี The Great Dictator (1940)
I don't believe I have to be loyal to one side or the other.ผมไม่เชื่อว่าฉันจะต้องมีความภักดีต่อด้านใดด้านหนึ่งหรืออื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
He's loyal to me.เขาเป็นคน ที่ซื่อสัตย์ กับฉัน I Spit on Your Grave (1978)
A century ago, when the British raided this temple and butchered my people, a loyal priest hid the last two stones down here in the catacombs.ศตวรรษที่ผ่านมาเมื่ออังกฤษบุกเข้าไปในวัดนี้ และเชือดประชาชนของเรา พระซื่อสัตย์ซ่อนตัวในช่วงสองหิน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
My loyal steed. Steady.ทหารที่แสนพักดีของข้า แน่แท้ Labyrinth (1986)
If it weren't for all your years of loyal service...ถ้าไม่เพราะความภักดีต่อราชสำนักหลายปีมานี่ละก็... Aladdin (1992)
Because... being loyal is very important.เพราะ ... เป็นซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมาก Pulp Fiction (1994)
You have a very loyal wife.ภรรยาคุณซื่อสัตย์กับคุณมาก Dark Harbor (1998)
Attention, loyal citizens! This is "a call to arms".เป็นคำสั่งของท่านผู้นำที่ยิ่งใหญ่... Malèna (2000)
He'll never be gone. Not as long as those who remain are loyal to him.ตราบใดที่ยังมีผู้จงรักภักดีเขาอยู่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
But she's me livelihood, me most loyal companion.เรือซึ่งเป็นเพื่อนผู้ภักดีของผม Around the World in 80 Days (2004)
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loyalCan I count on your loyalty.
loyalFor his length of loyal service to his organization, he was only repaid in chicken feed.
loyalHe is loyal to his boss.
loyalHe remains loyal to his principles.
loyalHer loyalty to the firm compensates for her lack of talent.
loyalIf you have a complaint let me hear it. There's a difference between superficial obedience and honest loyalty you know.
loyalI pledged my loyalty to him.
loyalI require absolute loyalty of my employees.
loyalIt must be nice having such a loyal son. You don't have to wonder if you'll be taken care of in your old age.
loyalThe dictator had the absolute loyalty of all his aides.
loyalThey are loyal to their master.
loyalThis shows his loyalty to his friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ภักดี(n) loyalist, See also: one who is faithful, Syn. ผู้จงรักภักดี, Ant. ผู้ทรยศ, Example: ชาวมุสลิมเป็นผู้ภักดีต่อพระเจ้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ผู้จงรักภักดี(n) loyalist, Example: พวกเขาภูมิใจที่เป็นผู้จงรักภักดีต่อลัทธิด้วยชีวิตและจิตใจ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณบุคคลอื่นเป็นอย่างยิ่ง
ความสัตย์(n) honesty, See also: loyalty, faithfulness, fidelity, Syn. ความซื่อตรง, ความสัตย์ซื่อ, Example: การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต
เอกภักดิ์(adj) loyal, See also: faithful, honest, Syn. ซื่อตรง, Thai Definition: จงรักต่อคนคนเดียว
บดีพรต(n) loyalty, See also: a woman who is loyal to her husband, Syn. บดีวรดา, Thai Definition: การซื่อสัตย์ต่อสามี, Notes: (สันสกฤต)
ความจงรักภักดี(n) loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์, Example: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู, Thai Definition: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความภักดี(n) loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Ant. การทรยศ, Example: บ่าวไพร่มีความภักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จงรัก[jongrak] (v) EN: be loyal to ; be faithful  FR: être loyal
จงรักภักดี[jongrakphakdī] (v) EN: be loyal ; be faithful  FR: être loyal
ความจงรักภักดี[khwām jongrakphakdī] (n) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance  FR: allégeance [ f ] ; loyauté [ f ]
ความไม่ซื่อสัตย์[khwām mai seūsat] (n, exp) EN: disloyalty
ความซื่อสัตย์[khwām seūsat] (n) EN: loyalty
นอกใจ[nøkjai] (v) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel  FR: être infidèle
ภักดี[phakdī] (v) EN: be loyal to  FR: être loyal (envers) ; faire preuve de loyauté
ผู้รักชาติ[phūrakchāt] (n) EN: patriot ; nationalist ; loyalist  FR: patriote [ m ] ; nationaliste [ m ]
สัตย์[sat] (adj) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere  FR: honnête ; loyal
ซื่อ[seū] (adj) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward  FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOYAL L OY1 AH0 L
LOYALL L OY1 AH0 L
LOYALLY L OY1 AH0 L IY0
LOYALTY L OY1 AH0 L T IY0
LOYALIST L OY1 AH0 L IH0 S T
LOYALTON L OY1 AH0 L T IH0 N
LOYALISTS L OY1 AH0 L IH0 S T S
LOYALTIES L OY1 AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loyal (j) lˈɔɪəl (l oi1 @ l)
loyally (a) lˈɔɪəliː (l oi1 @ l ii)
loyalty (n) lˈɔɪəltiː (l oi1 @ l t ii)
loyalist (n) lˈɔɪəlɪst (l oi1 @ l i s t)
loyaller (j) lˈɔɪələr (l oi1 @ l @ r)
loyalists (n) lˈɔɪəlɪsts (l oi1 @ l i s t s)
loyallest (j) lˈɔɪəlɪst (l oi1 @ l i s t)
loyalties (n) lˈɔɪəltɪz (l oi1 @ l t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] loyal #5,878 [Add to Longdo]
忠于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ,   /  ] loyal to #12,567 [Add to Longdo]
忠贞[zhōng zhēn, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ,   /  ] loyal and dependable #33,864 [Add to Longdo]
忠义[zhōng yì, ㄓㄨㄥ ㄧˋ,   /  ] loyal and righteous; fealty; loyalty #34,218 [Add to Longdo]
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ,    ] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true #36,192 [Add to Longdo]
丹心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ,  ] loyalty #56,157 [Add to Longdo]
忠言[zhōng yán, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ,  ] loyal advice; sincere advice #64,972 [Add to Longdo]
忠勇[zhōng yǒng, ㄓㄨㄥ ㄩㄥˇ,  ] loyal and brave #68,844 [Add to Longdo]
忠言逆耳[zhōng yán nì ěr, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ ㄋㄧˋ ㄦˇ,    ] loyal advice jars on the ears (成语 saw) #95,351 [Add to Longdo]
笃实[dǔ shí, ㄉㄨˇ ㄕˊ,   /  ] loyal; sincere; sound #123,669 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Loyalist { m }loyalist [Add to Longdo]
Loyalität { f }; Untertantreue { f }loyalty; allegiance [Add to Longdo]
höchst zuverlässigloyal and faithful [Add to Longdo]
loyal { adj }loyal [Add to Longdo]
loyal { adv }loyally [Add to Longdo]
treu; treugesinnt { adj }loyal (to) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
loyal(adj, adv, prep, pro) ผู้ซื่อสัตย์
loyal(vi, adj, adv, pron) ซื่อสัตย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness #2,113 [Add to Longdo]
ロイヤル(P);ロワイヤル;ローヤル[roiyaru (P); rowaiyaru ; ro-yaru] (n) (1) royal; (2) (ロイヤル, ロワイヤル only) loyal; (3) (ロワイヤル only) royal custard (fre #6,105 [Add to Longdo]
忠実[ちゅうじつ(P);まめ(P), chuujitsu (P); mame (P)] (adj-na) (1) (usu. ちゅうじつ, まめ is arch.) faithful; loyal; devoted; (2) (まめ only) (uk) hardworking; painstaking; diligent; (3) (まめ only) healthy; fit; (P) #8,468 [Add to Longdo]
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na, n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P) #11,012 [Add to Longdo]
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P) #14,936 [Add to Longdo]
忠義[ちゅうぎ, chuugi] (adj-na, n) loyalty; devotion; (P) #15,889 [Add to Longdo]
義勇[ぎゆう, giyuu] (n) heroism; loyalty and courage; (P) #16,800 [Add to Longdo]
ブランドロイヤリティー[burandoroiyaritei-] (n) brand loyalty [Add to Longdo]
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n, adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
ロイヤリティー(P);ロイヤリティ;ロイヤルティー;ローヤリティー;ローヤルティー;ロヤリティー;ロイアリティー;ロイアリティ;ロイアルティー;ロイアルティ[roiyaritei-(P); roiyaritei ; roiyarutei-; ro-yaritei-; ro-yarutei-; royaritei-; roi] (n) (1) royalty; (2) loyalty; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
忠義[ちゅうぎ, chuugi] Loyalitaet, (Untertanen) -Treue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loyal \Loy"al\, a. [F. loyal, OF. loial, leial, L. legalis, fr.
   lex, legis, law. See {Legal}, and cf. {Leal}.]
   [1913 Webster]
   1. Faithful to law; upholding the lawful authority; faithful
    and true to the lawful government; faithful to the prince
    or sovereign to whom one is subject; unswerving in
    allegiance.
    [1913 Webster]
 
       Welcome, sir John ! But why come you in arms ? 
       To help King Edward in his time of storm,
       As every loyal subject ought to do.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. True to any person or persons to whom one owes fidelity,
    especially as a wife to her husband, lovers to each other,
    and friend to friend; constant; faithful to a cause or a
    principle.
    [1913 Webster]
 
       Your true and loyal wife.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Unhappy both, but loyaltheir loves.  --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loyal
   adj 1: steadfast in allegiance or duty; "loyal subjects"; "loyal
       friends stood by him" [ant: {disloyal}]
   2: inspired by love for your country [syn: {patriotic}, {loyal}]
     [ant: {disloyal}, {unpatriotic}]
   3: unwavering in devotion to friend or vow or cause; "a firm
     ally"; "loyal supporters"; "the true-hearted soldier...of
     Tippecanoe"- Campaign song for William Henry Harrison; "fast
     friends" [syn: {firm}, {loyal}, {truehearted}, {fast(a)}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 loyal /lwajal/ 
  faithful; loyal

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 loyal /loːajaːl/
  loyal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top