ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accountability

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accountability-, *accountability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
government accountability office(org) สำนักงานบัญชีกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accountabilityภาระรับผิดชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accountabilityภาระความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
accountability(n) ตรวจสอบได้
accountability(n) ความรับผิดชอบ
accountability(n) สามัญสำนึกในหน้าที่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But that accountability is in the marketplace it's with their shareholders.แต่ความรับผิดนั้นอยู่ในตลาด อยู่ที่ผู้ถือหุ้น The Corporation (2003)
So you want me to come up with something devoid any accountability for anyone.งั้นคุณก็อยากให้ผมทำบางอย่าง โดยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบทั้งนั้น The Bank Job (2008)
There just has to be some accountability there.มันจำเป็นต้องมีคนรับผิดชอบในเรื่องนั้น Little Red Book (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accountabilityCorporate governance and accountability are being strengthened.
accountabilityThe accountability of the management of the organization is held in question.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรับผิด[khwām rapphit] (n) EN: liability ; accountability
ความรับผิดชอบ[khwām rapphitchøp] (n) EN: responsibility ; obligation ; answerability ; accountability  FR: responsabilité [ f ]
ภาระรับผิดชอบ[phāra rapphitchøp] (n, exp) EN: accountability

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accountability
accountability

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability [Add to Longdo]
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability [Add to Longdo]
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees [Add to Longdo]
責任追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] (n) { comp } accountability [Add to Longdo]
責任能力[せきにんのうりょく, sekininnouryoku] (n) legal competency; criminal responsibility; ability to fulfil one's responsibilities; full accountability [Add to Longdo]
説明責任[せつめいせきにん, setsumeisekinin] (n) accountability; being held accountable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
責任追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] accountability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accountability \Ac*count`a*bil"i*ty\, n.
   The state of being accountable; liability to be called on to
   render an account; the obligation to bear the consequences
   for failure to perform as expected; accountableness. "The
   awful idea of accountability." --R. Hall.
 
   Syn: answerability, answerableness
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accountability
   n 1: responsibility to someone or for some activity [syn:
      {accountability}, {answerability}, {answerableness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top