ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absolute

AE1 B S AH0 L UW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absolute-, *absolute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolute(n) กฎซึ่งเป็นจริงเสมอ
absolute(adj) เต็มที่ (ใช้ในการเน้น), See also: สมบูรณ์, ทั้งหมด, Syn. perfect, complete, total
absolute(adj) แท้จริง, See also: แน่นอน
absolute(adj) ไม่เจือปน, See also: เพียวๆ
absolute(adj) ไม่มีขอบเขต, See also: ไม่จำกัด, Syn. unlimited, Ant. limited
absolutely(adv) อย่างแน่นอน, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely(adv) อย่างไม่มีเงื่อนไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ, จริง
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero

English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์, จริง, แน่นอน, แท้, ล้วน, ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน, อย่างแน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absoluteล้วน ๆ, สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absoluteสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absoluteสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute abundanceความอุดมสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute address; machine addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute age; isotopic age; radiometric ageอายุสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute alcoholแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute assignmentการโอนสิทธิ์สมบูรณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute assignmentการโอนสิทธิให้อย่างเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute codeรหัสสัมบูรณ์ [ มีความหมายเหมือนกับ actual code ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absoluteแบบสมบูรณ์, สัมบูรณ์ [การแพทย์]
absolute brightnessความส่งสว่างสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
absolute humidityความชื้นสัมบูรณ์, มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศหนึ่งหน่วยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute luminosityสภาพส่งสว่างสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]
absolute magnitudeโชติมาตรสัมบูรณ์, Example: [ดาราศาสตร์]
Absolute moisture of the soil (Ha)ความชื้นสัมบูรณ์ของ ดิน [อุตุนิยมวิทยา]
Absolute monthly maximum temperatureอุณหภูมิสูงสุด สัมบูรณ์ประจำเดือน [อุตุนิยมวิทยา]
Absolute Potentialsค่าศักย์สมบูรณ์ [การแพทย์]
Absolute povertyความยากจนสัมบูรณ์ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
absolute altimeter(n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
absolute receivership(n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด The Great Dictator (1940)
The absolute nerve!เส้นประสาทแน่นอน! 12 Angry Men (1957)
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ Oh, God! (1977)
Our absolute control of it is a control on the pulse of India.การควบคุมโดยสมบูรณ์ เป็นการคุมหัวใจของอินเดีย Gandhi (1982)
Ryu told me about it once. He said that Akira is absolute energy.ริวบอกฉันเกี่ยวกับมันครั้งหนึ่ง เขาพูดว่าอากิระเป็นพลังงานสมบูรณ์ Akira (1988)
Absolute energy?พลังงานสมบูรณ์เหรอ? Akira (1988)
- Trash! It's absolute trash!- นั่นมันขยะ ขยะชัดๆ Mannequin: On the Move (1991)
The absolute power!พลังที่แข็งแกร่ง Aladdin (1992)
This is an absolute shock in the making. Yesterday, they were falling down at the start. - Yes!ช็อคมากเลยครับ เมื่อวานพวกเขาสตาร์ทไม่ดีมาก Cool Runnings (1993)
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my competitors.ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า... Schindler's List (1993)
The list is an absolute good.รายการ... ซื้อชีวิต Schindler's List (1993)
If you could feel for one minute the sense of absolute joy and connection... that carrying your baby brings, you would understand.ถ้านายได้รู้สึกถึงห่วงที่มีต่อกันสักนาทีนึง ว่าการมีเด็กมันเป็นอย่างไร นายก็คงจะเข้าใจ Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absoluteAbsolutely not. It's too cold today.
absoluteA computer is an absolute necessity now.
absoluteA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
absoluteAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
absoluteBy the way, my English is absolutely hopeless.
absoluteCan you absolutely assure delivery by August 15?
absoluteGod is the absolute being.
absoluteGood food and enough sleep are absolutely necessary to good health.
absoluteHe has absolutely no respect for other people's feelings.
absoluteHe has absolute power.
absoluteHe has had absolutely no part in the conspiracy; it was not he, but his brother, who had an axe to grind against the government.
absoluteHe is an absolute monarch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นเชิง(adv) absolutely, See also: completely, unconditionally, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
สมบูรณาญาสิทธิราช(n) absolute monarchy, Syn. ราชาธิปไตย, Example: ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย, Thai Definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์(n) absolute monarchy, Example: ไทยได้ เปลี่ยนแปลง การ ปกครอง จาก ระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น ระบอบประชาธิปไตย ใน ปี พ.ศ. 2475, Thai Definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์(n) absolute monarchy, Syn. ระบอบราชาธิปไตย, Ant. ระบอบประชาธิปไตย, Example: พ.ศ.2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย, Thai Definition: ระบบที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง ผู้ใดจะฝ่าฝืนมิได้
เผด็จการ(n) dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai Definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ค่าสัมบูรณ์(n) absolute value, Example: ค่าสัมบูรณ์ของ -3 หรือ +3 คือ 3, Thai Definition: ค่าของจำนวนจริงที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย
เพดานบิน(n) absolute ceiling, Example: ในการบินถ่ายรูป ต้องกำหนดความสูงของเพดานบินเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และใช้กล้องถ่ายรูปทางอากาศที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ, Thai Definition: ระดับสูงสุดที่เครื่องบินสามารถบินได้
เปี๊ยบ(adv) absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
เป็นอันขาด(adv) absolutely, See also: definitely, surely, certainly, Syn. เด็ดขาด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai Definition: อย่างเด็ดขาด (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
เปี๊ยบ(adv) absolutely, See also: exactly, strictly, striking, Example: ฝาแฝดคู่นี้เหมือนกันเปี๊ยบ บางครั้งพ่อแม่ยังแยกไม่ออก, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเด็ดขาด[amnāt detkhāt] (n, exp) EN: absolute power  FR: pouvoir absolu [ m ]
อำนาจสิทธิขาด[amnāt sitthi khāt] (n, exp) EN: absolute power  FR: pouvoir absolu [ m ]
อาญาสิทธิ์[āyāsit] (n, exp) EN: absolute power  FR: pouvoir absolu [ m ]
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
บริบูรณ์[børibūn] (adj) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full  FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adj) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive  FR: strict ; rigoureux
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adv) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply  FR: résolument ; rigoureusement
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[chīo] (adv) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely
โฉด[chōt] (adj) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious  FR: méchant ; mauvais

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABSOLUTE AE1 B S AH0 L UW2 T
ABSOLUTES AE1 B S AH0 L UW2 T S
ABSOLUTELY AE2 B S AH0 L UW1 T L IY0
ABSOLUTENESS AE1 B S AH0 L UW2 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absolute (j) ˈæbsəluːt (a1 b s @ l uu t)
absolutely (a) ˈæbsəluːtliː (a1 b s @ l uu t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝对[jué duì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] absolute; unconditional #1,000 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge #2,139 [Add to Longdo]
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] absolute majority; overwhelming majority #5,096 [Add to Longdo]
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, ] absolutely necessary; indispensable; essential #11,872 [Add to Longdo]
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, / ] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple #16,862 [Add to Longdo]
断然[duàn rán, ㄉㄨㄢˋ ㄖㄢˊ, / ] absolutely; certainly #19,216 [Add to Longdo]
绝对值[jué duì zhí, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓˊ, / ] absolute value #33,220 [Add to Longdo]
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view #45,555 [Add to Longdo]
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ㄨˊ ㄕㄥ, / ] absolutely quiet #87,642 [Add to Longdo]
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly #103,118 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutadressbereich { m } [ comp. ]absolute address area [Add to Longdo]
Absolutaktenzeichen { n }absolute file reference [Add to Longdo]
Absolutauswahl { f }absolute selection [Add to Longdo]
Absolutbeschleunigung { f }absolute acceleration [Add to Longdo]
Absolutbetrag { m } [ math. ]absolute value [Add to Longdo]
Absolutdatei { f }absolute file [Add to Longdo]
Absolute { f }absoluteness [Add to Longdo]
Absolutgeschwindigkeit { f }absolute velocity [Add to Longdo]
Absoluteintragung { f }absolute entry [Add to Longdo]
Absolutlader { m }absolute loader [Add to Longdo]
Absolutname { m }absolute name [Add to Longdo]
Absolutsteuerblock { m }absolute control block [Add to Longdo]
Absoluttext { m }absolute text [Add to Longdo]
Absolutwert; absoluter Betrag; absoluter Wert { m }absolute value [Add to Longdo]
Absolutwertgeber { m } [ techn. ]absolute valuator device; absolute value transmitter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶対[ぜったい, zettai] (adv) (1) (See 絶対に) absolutely; unconditionally; (adj-no) (2) absolute; unconditional; unmistakable; (n) (3) (ant #2,479 [Add to Longdo]
一切[いっさい, issai] (n-adv, n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) #2,831 [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) #12,548 [Add to Longdo]
極秘[ごくひ, gokuhi] (adj-na, n, adj-no) absolute secrecy; (P) #15,584 [Add to Longdo]
あってなきがごとき[attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
ずぶの[zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp, adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
絶対アドレス[ぜったいアドレス, zettai adoresu] absolute address [Add to Longdo]
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address [Add to Longdo]
絶対パス名[ぜったいパスめい, zettai pasu mei] absolute pathname [Add to Longdo]
絶対ベクトル[ぜったいべくとる, zettaibekutoru] absolute vector [Add to Longdo]
絶対誤差[ぜったいごさ, zettaigosa] absolute error [Add to Longdo]
絶対座標[ぜったいざひょう, zettaizahyou] absolute coordinate, absolute address [Add to Longdo]
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]
絶対値[ぜったいち, zettaichi] absolute value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absolute \Ab"so*lute\, a. [L. absolutus, p. p. of absolvere: cf.
   F. absolu. See {Absolve}.]
   1. Loosed from any limitation or condition; uncontrolled;
    unrestricted; unconditional; as, absolute authority,
    monarchy, sovereignty, an absolute promise or command;
    absolute power; an absolute monarch.
    [1913 Webster]
 
   2. Complete in itself; perfect; consummate; faultless; as,
    absolute perfection; absolute beauty.
    [1913 Webster]
 
       So absolute she seems,
       And in herself complete.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Viewed apart from modifying influences or without
    comparison with other objects; actual; real; -- opposed to
    {relative} and {comparative}; as, absolute motion;
    absolute time or space.
    [1913 Webster]
 
   Note: Absolute rights and duties are such as pertain to man
      in a state of nature as contradistinguished from
      relative rights and duties, or such as pertain to him
      in his social relations.
      [1913 Webster]
 
   4. Loosed from, or unconnected by, dependence on any other
    being; self-existent; self-sufficing.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense God is called the Absolute by the Theist.
      The term is also applied by the Pantheist to the
      universe, or the total of all existence, as only
      capable of relations in its parts to each other and to
      the whole, and as dependent for its existence and its
      phenomena on its mutually depending forces and their
      laws.
      [1913 Webster]
 
   5. Capable of being thought or conceived by itself alone;
    unconditioned; non-relative.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is in dispute among philosopher whether the term, in
      this sense, is not applied to a mere logical fiction or
      abstraction, or whether the absolute, as thus defined,
      can be known, as a reality, by the human intellect.
      [1913 Webster]
 
         To Cusa we can indeed articulately trace, word
         and thing, the recent philosophy of the absolute.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   6. Positive; clear; certain; not doubtful. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I am absolute 't was very Cloten.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Authoritative; peremptory. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The peddler stopped, and tapped her on the head,
       With absolute forefinger, brown and ringed. --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
   8. (Chem.) Pure; unmixed; as, absolute alcohol.
    [1913 Webster]
 
   9. (Gram.) Not immediately dependent on the other parts of
    the sentence in government; as, the case absolute. See
    {Ablative absolute}, under {Ablative}.
    [1913 Webster]
 
   {Absolute curvature} (Geom.), that curvature of a curve of
    double curvature, which is measured in the osculating
    plane of the curve.
 
   {Absolute equation} (Astron.), the sum of the optic and
    eccentric equations.
 
   {Absolute space} (Physics), space considered without relation
    to material limits or objects.
 
   {Absolute terms}. (Alg.), such as are known, or which do not
    contain the unknown quantity. --Davies & Peck.
 
   {Absolute temperature} (Physics), the temperature as measured
    on a scale determined by certain general thermo-dynamic
    principles, and reckoned from the absolute zero.
 
   {Absolute zero} (Physics), the be ginning, or zero point, in
    the scale of absolute temperature. It is equivalent to
    -273[deg] centigrade or -459.4[deg] Fahrenheit.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Positive; peremptory; certain; unconditional; unlimited;
     unrestricted; unqualified; arbitrary; despotic;
     autocratic.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absolute \Ab"so*lute\, n. (Geom.)
   In a plane, the two imaginary circular points at infinity; in
   space of three dimensions, the imaginary circle at infinity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absolute
   adj 1: perfect or complete or pure; "absolute loyalty";
       "absolute silence"; "absolute truth"; "absolute alcohol"
       [ant: {comparative}, {relative}]
   2: complete and without restriction or qualification; sometimes
     used informally as intensifiers; "absolute freedom"; "an
     absolute dimwit"; "a downright lie"; "out-and-out mayhem";
     "an out-and-out lie"; "a rank outsider"; "many right-down
     vices"; "got the job through sheer persistence"; "sheer
     stupidity" [syn: {absolute}, {downright}, {out-and-out(a)},
     {rank(a)}, {right-down}, {sheer(a)}]
   3: not limited by law; "an absolute monarch"
   4: expressing finality with no implication of possible change;
     "an absolute guarantee to respect the nation's authority"
   5: not capable of being violated or infringed; "infrangible
     human rights" [syn: {absolute}, {infrangible}, {inviolable}]
   n 1: something that is conceived or that exists independently
      and not in relation to other things; something that does
      not depend on anything else and is beyond human control;
      something that is not relative; "no mortal being can
      influence the absolute"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Absolute /apzoːluːtə/ 
  absoluteness

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top