ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recognition

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recognition-, *recognition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recognition(เรคเคิกนิช'เชิน) n. การจำได้, การจำแนกออก, การรู้จัก, การยอมรับ, การทักทาย, การแสดงว่าเห็นคุณค่า, การแสดงว่ารู้จัก, การแสดงความขอบคุณ, See also: recognitive adj. recognitory adj.
pattern recognitionการรู้จำแบบหมายถึงเทคนิคในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้
precognition(พรีคอกนิช'เชิน) n. การล่วงรู้มาก่อน., See also: precognitive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recognition(n) การสำนึก, ความเอาใจใส่, การจำได้, การรู้จัก, การทักทาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recognitionการรู้จำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recognition๑. การรับรอง (รัฐ, รัฐบาลใหม่)๒. การอนุญาตให้อภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recognitionการยอมรับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
recognition๑. การรับรอง (รัฐ, รัฐบาลใหม่)๒. การยอมรับนับถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recognitionการรู้จำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recognition, de factoการรับรองโดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recognition, de jureการรับรองโดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recognitionการรับรอง [การทูต]
Recognition (International law)การรับรอง (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who has never had recognition or his name in the newspapers.ที่ไม่เคยมีการรับรู้หรือชื่อของเขาในหนังสือพิมพ์ 12 Angry Men (1957)
Diagnostics on voice recognition and speech synthesis centers has been completed.จำนวนหนึ่งการทดสอบ การ วินิจฉัยของเสียง การรับรู้และการพูดศูนย์การ สังเคราะห์ ได้รับการเสร็จ 2010: The Year We Make Contact (1984)
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง 2010: The Year We Make Contact (1984)
The only recognition I want is from those boys in that camp.และคนที่จะได้รับการกล่าวขานนั้น.. ก็ต้องมาจากคนของเรานี่แหละ The Great Raid (2005)
It is to Madame Justice that I dedicate this concerto in honor of the holiday she seems to have taken from these parts and in recognition of the imposter that stands in her stead....เธอควรจะได้หยุดพักผ่อนบ้าง ...คงเหลือแต่ความทรงจำไว้ให้ผู้คน V for Vendetta (2005)
-We have facial recognition software? -Yeah.Kind of creepy, seeing that Iady's Iife go down in fIames. Deja Vu (2006)
that god brought him once again to me, my visit to that studio, my recognition of myself, my meeting with mom, meeting to you, it's not a co incidence, พระเจ้านำพาให้เขา มาเจอกับฉันอีกครั้ง ฉันเจอสตูดิโอนั่น การที่ฉันจำตัวเองได้ Om Shanti Om (2007)
That would have taken me hours to get through the fingerprint recognition system.กว่าจะเจาะระบบได้ก็หลายชั่วโมงอยู่ Chuck Versus the Sandworm (2007)
And still have in some recognition with our audience.สกปรกหรือว่า โจ๋งครึ่มมากไปอะ แต่ก็ยังพอจะโด่งดังบ้าง Zack and Miri Make a Porno (2008)
For recognition ...เพื่อชื่อเสียง Meet the Spartans (2008)
Company's running a recognition match right now.คอมพานีกำลังหาภาพเหมือนของมันอยู่ตอนนี้ The Sunshine State (2008)
Any luck? We've been running facial recognition software.มีโชคบ้างมั๊ย? The Dreamscape (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recognitionDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
recognitionHe gave me a smile of recognition.
recognitionHe glanced at her with no sign of recognition.
recognitionHe has become thin beyond all recognition.
recognitionIn order to gain media recognition, sometimes AIDS patients have to push themselves into the public eye.
recognitionI was surprised at her immediate recognition of me.
recognitionShe gave me a smile of recognition.
recognitionSuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.
recognitionThe body had burned beyond recognition.
recognitionThe social structure has changed beyond recognition.
recognitionThe world has paid due recognition to her ability.
recognitionWhen you speak of a pay-raise before recognition, I am inclined to think you are putting the cart before the horse.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรู้[kān raprū] (n) EN: recognition . perception
การรับรู้ปัญหา[kān raprū panhā] (n, exp) EN: problem recognition
คำกล่าวขวัญ[kham klāokhwan] (n) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition
ความสำนึก[khwām samneuk] (n) EN: consciousness ; awareness ; recognition  FR: conscience [ f ] ; le sens de [ m ]
ซอฟต์แวร์ตรวจจับอารมณ์[søpwaē trūat jap ārom] (n, exp) EN: emotion-recognition software  FR: logiciel de reconnaissance des émotions [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
recognition
recognition
recognition's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recognition

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认出[rèn chū, ㄖㄣˋ ㄔㄨ,   /  ] recognition; to recognize #10,342 [Add to Longdo]
口语字词识别[kǒu yǔ zì cí shí bié, ㄎㄡˇ ㄩˇ ㄗˋ ㄘˊ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ,       /      ] recognition of spoken word [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anerkennung { f }; Bestätigung { f } | Anerkennungen { pl }; Bestätigungen { pl }recognition | recognitions [Add to Longdo]
Mustererkennung { f }recognition of pattern [Add to Longdo]
Spracherkennung { f }recognition of speech; speech recognition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
認定[にんてい, nintei] (n, vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P) #1,708 [Add to Longdo]
認識[にんしき, ninshiki] (n, vs, adj-no) recognition; cognizance; cognisance; (P) #1,897 [Add to Longdo]
承認[しょうにん, shounin] (n, vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P) #3,044 [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (n, vs, adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) #3,944 [Add to Longdo]
表彰[ひょうしょう, hyoushou] (n, vs) public acknowledgment; public acknowledgement; public recognition; commendation; awarding; (P) #4,138 [Add to Longdo]
認知[にんち, ninchi] (n, vs, adj-no) acknowledgement; acknowledgment; recognition; cognition; (P) #4,767 [Add to Longdo]
誤認[ごにん, gonin] (n, vs) misrecognition; mistaking (x for y); (P) #7,456 [Add to Longdo]
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) { comp } online pattern analysis and recognition system [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] (n) { comp } recognition time [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] (n) pattern recognition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] pattern recognition [Add to Longdo]
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology [Add to Longdo]
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
光学的文字認識[こうがくてきもじにんしき, kougakutekimojininshiki] optical character recognition, OCR (abbr.) [Add to Longdo]
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR [Add to Longdo]
磁気インク文字認識[じきいんくもじにんしき, jikiinkumojininshiki] magnetic ink character recognition, MICR (abbr.) [Add to Longdo]
自動ボリューム認識[じどうボリュームにんしき, jidou boryu-mu ninshiki] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]
自動ボリューム認識機能[じどうボリュームにんしききのう, jidou boryu-mu ninshikikinou] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recognition \Rec`og*ni"tion\ (r[e^]k`[o^]g*n[i^]sh"[u^]n), n.
   [L. recognitio: cf. F. recognition. See {Recognizance}.]
   The act of recognizing, or the state of being recognized;
   acknowledgment; formal avowal; knowledge confessed or avowed;
   notice.
   [1913 Webster]
 
      The lives of such saints had, at the time of their
      yearly memorials, solemn recognition in the church of
      God.                   --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recognition
   n 1: the state or quality of being recognized or acknowledged;
      "the partners were delighted with the recognition of their
      work"; "she seems to avoid much in the way of recognition
      or acknowledgement of feminist work prior to her own" [syn:
      {recognition}, {acknowledgment}, {acknowledgement}]
   2: the process of recognizing something or someone by
     remembering; "a politician whose recall of names was as
     remarkable as his recognition of faces"; "experimental
     psychologists measure the elapsed time from the onset of the
     stimulus to its recognition by the observer" [syn:
     {recognition}, {identification}]
   3: approval; "give her recognition for trying"; "he was given
     credit for his work"; "give her credit for trying" [syn:
     {recognition}, {credit}]
   4: coming to understand something clearly and distinctly; "a
     growing realization of the risk involved"; "a sudden
     recognition of the problem he faced"; "increasing recognition
     that diabetes frequently coexists with other chronic
     diseases" [syn: {realization}, {realisation}, {recognition}]
   5: (biology) the ability of one molecule to attach to another
     molecule that has a complementary shape; "molecular
     recognition drives all of biology, for instance, hormone and
     receptor or antibody-antigen interactions or the organization
     of molecules into larger biologically active entities"
   6: the explicit and formal acknowledgement of a government or of
     the national independence of a country; "territorial disputes
     were resolved in Guatemala's recognition of Belize in 1991"
   7: an acceptance (as of a claim) as true and valid; "the
     recognition of the Rio Grande as a boundary between Mexico
     and the United States"
   8: designation by the chair granting a person the right to speak
     in a deliberative body; "he was unable to make his motion
     because he couldn't get recognition by the chairman"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top