ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aller

AO1 L ER0   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aller-, *aller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allergy[N] ความไม่พอใจ, See also: ความไม่ชอบ, ความเกลียด
allergy[N] อาการแพ้, See also: โรคภูมิแพ้, Syn. hypersensitivity, hay fever
allergen[N] สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergic[ADJ] แพ้, See also: ที่เป็นโรคภูมิแพ้, ที่ทำให้เกิดอาการแพ้
allergic[ADJ] ไม่ชอบ (ไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ
allergist[N] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allergen(แอล' เลอเจน) n. สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergenic(แอลเลอเจน' นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิแพ้. -allergenicity n.
allergic(อะเลอ' จิค) adj. เป็นโรคภูมิแพ้
allergic genegene ที่ควบคุม ABC blood group
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
ballerina(แบลละรี'นะ) n. นักเต้นระบำบาเล่ท์หญิง
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม
canallern. เรือบรรทุกที่ใช้แล่นบนคลอง
faller(ฟอล'เลอะ) n. ผู้ที่ตกลงมา,สิ่งที่ตกลงมา,อุปกรณ์หรือเครื่องมือประเภทให้ตกลงมา,ผู้โค่นต้นไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
allergic(adj) ซึ่งไวต่อการรับ
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้
caller(n) ผู้ขานชื่อ,ผู้เรียก,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้มาหา
gallery(n) เฉลียง,ระเบียง,ดาดฟ้า,วิหารราย,ที่ประกวดภาพ,ห้องแสดงภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allergic coldโรคหวัดภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergic eczema; dermatitis, atopic; eczema, atopicผิวหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergic rhinitis; rhinallergosis; rhinitis, anaphylacticเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergic shockช็อกเหตุภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergyภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergy, foodภูมิแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allergen Extractsสารสกัดภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergeneic Target Cellsอัลเลอร์เจเนอิคทาร์เก็ทเซลล์ [การแพทย์]
Allergenic Extractสารสกัดก่อภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergenic Fractionส่วนที่ก่อภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergenic Productsผลิตผลที่ทำให้เกิดอาการแพ้ [การแพทย์]
Allergensสิ่งภูมิแพ้, อัลเลอร์เจน, สารก่อภูมิแพ้, สารภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergens, Contactantสารก่อภูมิแพ้โดยการสัมผัส [การแพทย์]
Allergens, Epidermalขนสัตว์และรังแคสัตว์ [การแพทย์]
Allergens, Epidermalขนสัตว์และรังแคสัตว์ [การแพทย์]
Allergens, Heavy Exposure toการได้รับสารที่ผู้ป่วยแพ้เกินขนาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allerAre you allergic to any medicine?
allerDo you have any allergies?
allerHe has a drug allergy.
allerHe is allergic to dust.
allerHe is allergic to house dust.
allerI am allergic to aspirin, penicillin, and sulfa drugs.
allerI am allergic to pollen.
allerI have allergic rhinitis.
allerI have an allergy to milk.
allerI have an allergy to pollen.
allerI'm allergic to fish.
allerI'm allergic to some medicine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิแพ้[N] allergy, Example: มลพิษในอากาศ่ก่อให้เกิดภาวะหอบหืดและภูมิแพ้, Thai definition: สภาพที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดภูมิแพ้
การแพ้ยา[N] allergy, See also: drug allergy, Example: การแพ้ยาในบางคนอาจเป็นอันตรายถึงตายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีขึ้น[v.] (dīkheun) EN: improve ; get better   FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function   FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินไป[v. exp.] (doēn pai) EN: walk on ; walk up and down ; walk back and forth   FR: être à pied ; aller à pied
เดินไปมา[v. exp.] (doēn pai mā) FR: aller et venir
เดินทางออก[n. exp.] (doēnthāng øk) EN: outward journey   FR: voyage aller [m] ; aller [m]
เดินทางไป-กลับ[n. exp.] (doēnthāng pai klap) EN: round-trip   FR: voyage aller-retour [m] ; aller-retour = aller et retour [m] ; trajet aller-retour [m]
เดินทางไปเที่ยวเดียว[n. exp.] (doēnthāng pai thīo dīo) EN: one-way   FR: aller simple [m] ; trajet simple [m] ; voyage aller [m]
เดินเท้า[v. exp.] (doēn thāo) EN: go on foot   FR: aller à pied ; marcher
เดินตรงไป[v. exp.] (doēn trong pai) EN: go straight ahead ; walk straight on ; keep straight on   FR: aller tout droit ; marcher tout droit

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLER    AO1 L ER0
ALLERT    AE1 L ER0 T
ALLERS    AO1 L ER0 Z
ALLERGY    AE1 L ER0 JH IY0
ALLERTON    AE1 L ER0 T AH0 N
ALLERGIC    AH0 L ER1 JH IH0 K
ALLERGEN    AE1 L ER0 JH AH0 N
ALLERGAN    AE1 L ER0 JH AH0 N
ALLERGIST    AE1 L ER0 JH AH0 S T
ALLERGENS    AE1 L ER0 JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allergy    (n) ˈæləʤiː (a1 l @ jh ii)
allergen    (n) ˈæləʤɛn (a1 l @ jh e n)
allergic    (j) ˈəlˈɜːʳʤɪk (@1 l @@1 jh i k)
allergens    (n) ˈæləʤɛnz (a1 l @ jh e n z)
allergies    (n) ˈæləʤɪz (a1 l @ jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过敏性反应[guò mǐn xìng fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allergiker {m}; Allergikerin {f}allergy sufferer [Add to Longdo]
Allerheiligen {n} [relig.]All Saints' Day [Add to Longdo]
Allerheiligen {n} [relig.]Allhallows; Hallow; Hallowmas [Add to Longdo]
Allerheiligstes {n}sanctum [Add to Longdo]
Allerlei {n}welter; farrago [Add to Longdo]
Allerseelen [relig.]All Souls' Day [Add to Longdo]
allerbestbest of all [Add to Longdo]
allerdingsthough [Add to Longdo]
allergenarm {adj}low in allergens [Add to Longdo]
allergikergeeignet {adj}suitable for allergy sufferers [Add to Longdo]
allerhandall kinds of [Add to Longdo]
allerhöchsthighest of all [Add to Longdo]
allerlei; vielerlei {adv}all sorts of; all kinds of [Add to Longdo]
allerletztultimata [Add to Longdo]
allerletztvery last [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] (n) (1) (e.g. 〜より小さい) less than ...; (2) (e.g. より小さい〜) smaller ... [Add to Longdo]
アートギャラリー[, a-togyarari-] (n) art gallery [Add to Longdo]
アトピー[, atopi-] (n,adj-no) atopic; predisposition toward allergies; (P) [Add to Longdo]
アレルギー[, arerugi-] (n,adj-no) allergy (ger [Add to Longdo]
アレルギーテスト[, arerugi-tesuto] (n,vs) allergy testing [Add to Longdo]
アレルギー症状[アレルギーしょうじょう, arerugi-shoujou] (n) allergy symptoms [Add to Longdo]
アレルギー性[アレルギーせい, arerugi-sei] (adj-no) allergenic; allergic [Add to Longdo]
アレルギー性炎症[アレルギーせいえんしょう, arerugi-seienshou] (n) allergic inflammation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
コンピューターアレルギー[こんぴゅーたーあれるぎー, konpyu-ta-arerugi-] computer allergy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
雑感[ざっかん, zakkan] allerlei_Gedanken, allerlei_Eindruecke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alder \Al"der\ ([add]l"d[~e]r), Aller \Al"ler\ ([add]l"l[~e]r),
   a. [From ealra, alra, gen. pl. of AS. eal. The d is
   excrescent.]
   Of all; -- used in composition; as, alderbest, best of all,
   alderwisest, wisest of all. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster] alderfly

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aller \Al"ler\, a. [For ealra, the AS. gen. pl. of eal all.]
   Same as {Alder}, of all. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 aller /ale/ 
  fare; go; ride; travel

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 aller /ɑlər/
  everyone's

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top