ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

failing

F EY1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -failing-, *failing*, fail
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
failing(n) ความล้มเหลว, Syn. failure
failing(n) ความผิด, See also: ความอ่อนแอ, Syn. shortcoming, defect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว, ข้อบกพร่อง, ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด, เชื่อถือได้ตลอด, ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด, ไม่มีขาด, ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
failing(n) ความล้มเหลว, ข้อบกพร่อง, ความอ่อนแอ, ความผิดหวัง, ความพ่ายแพ้
failing(pre) ถ้าไม่มี, ถ้าไม่ได้, ขาดไป
unfailing(adj) ไม่ท้อถอย, ไม่เคยพลาด, ไม่มีขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ ดู insolvency ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's my father's failing health that's upsetting her.เป็นเพราะสุขภาพที่ย่ำแย่ของท่านพ่อต่างหากที่ทำให้เธอเศร้า The Princess Bride (1987)
All my failings were preparations for meeting you.ทุกความล้มเหลวของฉันมีการเตรียมการสำหรับการประชุมที่คุณ The Russia House (1990)
But his rule is failing and our people lose faith.แต่การปกครองของท่านนั้นล้มเหลว ประชาชนของเราสูญสิ้นความศรัทรา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
"Yeah, well he's never here, he's failing the class..."ใช่ เขาไม่เคยเข้าเรียนเลย ตกวิชานี้แน่นอน Ken Park (2002)
Richard Stoker and Halley Smith have been missing since last Monday... after failing to return from a weekend of rock...ริชาร์ดถ่านหินและฮัลเลย์สมิ ธ ได้รับการขาดหายไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ ... หลังจากความล้มเหลวจะกลับมาจากวันหยุดสุดสัปดาห์ของหิน ... Wrong Turn (2003)
I was just so sick of dropping hints and you failing to spot them.ฉันรู้สึกเบื่อที่จะบอกใบ้คุณ แล้วคุณก็ไม่เคยเข้าใจมันเลย Hope Springs (2003)
Your gravest mistake wasn't failing to find the answerข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของนาย ไม่ใช่ความล้มเหลวในการหาคำตอบ Oldboy (2003)
I'm failing almost everything.ชั้นทำทุกอย่างพลาดหมดเลย Mean Girls (2004)
I mean, she's totally failing me on purpose because I didn't join those stupid Mathletes!คือ ที่จริงหล่อนกดดันฉัน เพราะฉันไม่ยอมเข้าชมรมคณิตโง่เง่านั่น! Mean Girls (2004)
Wait. You're failing on purpose?เดี๋ยวนะ เธอตั้งใจสอบตกเลยหรอ? Mean Girls (2004)
Failing to act is just plain dumb.ความล้มเหลวเป็นเพียงแค่ความผิดพลาด Red Eye (2005)
She says you're rude, selfish, a real pain in the ass, and not worth anyone faIling in love with.เธอบอกว่า พี่ทั้งหยาบคาย, เห็นแก่ตัว ใจแคบ และคบยาก House of Fury (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
failingFailing the examination means waiting for another year.
failingHe entered the university after failing the examination twice.
failingHe wishes to resign on the ground that his health is failing.
failingHis eyesight is failing.
failingHis failing the test is no laughing matter.
failingHis powers are failing.
failingMy memory is failing.
failingThe car failing to start, we went by bus.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อผิดพลาด[khøphitphlāt] (n) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle  FR: erreur [ f ] ; bévue [ f ]
กลัวสอบตก[klūa søp tok] (v, exp) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking  FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
ทราม[sām] (adj) EN: delining ; failing ; deteriorating

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAILING F EY1 L IH0 NG
FAILINGS F EY1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
failing (v) fˈɛɪlɪŋ (f ei1 l i ng)
failings (n) fˈɛɪlɪŋz (f ei1 l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ansonsten; anderenfallsfailing which [Add to Longdo]
sonst; wenn das nicht möglich istfailing this [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n, vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり, セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK [Add to Longdo]
ギリセーフ[girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK [Add to Longdo]
ダブる[dabu ru] (v5r, vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing [Add to Longdo]
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health [Add to Longdo]
一浪[いちろう, ichirou] (n, vs) failing college entrance exams and retaking them a year later [Add to Longdo]
溢れ[あぶれ, abure] (n) failing to get a job [Add to Longdo]
掛け捨て[かけすて;かけずて, kakesute ; kakezute] (n) failing to honor (honour) an installment payment (instalment) [Add to Longdo]
掛け声倒れ[かけごえだおれ, kakegoedaore] (n) starting with vigor but ending with no action; raising one's voice (in a call to action) and then failing to take action [Add to Longdo]
義理が悪い[ぎりがわるい, girigawarui] (exp, adj-i) failing in one's duty (e.g. to someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fail \Fail\, n. [OF. faille, from failir. See {Fail}, v. i.]
   1. Miscarriage; failure; deficiency; fault; -- mostly
    superseded by {failure} or {failing}, except in the phrase
    without fail. "His highness' fail of issue." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Death; decease. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Failing \Fail"ing\, n.
   1. A failing short; a becoming deficient; failure;
    deficiency; imperfection; weakness; lapse; fault;
    infirmity; as, a mental failing.
    [1913 Webster]
 
       And ever in her mind she cast about
       For that unnoticed failing in herself. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of becoming insolvent of bankrupt.
 
   Syn: See {Fault}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fail \Fail\ (f[=a]l) v. i. [imp. & p. p. {Failed} (f[=a]ld); p.
   pr. & vb. n. {Failing}.] [F. failir, fr. L. fallere, falsum,
   to deceive, akin to E. fall. See {Fail}, and cf. {Fallacy},
   {False}, {Fault}.]
   1. To be wanting; to fall short; to be or become deficient in
    any measure or degree up to total absence; to cease to be
    furnished in the usual or expected manner, or to be
    altogether cut off from supply; to be lacking; as, streams
    fail; crops fail.
    [1913 Webster]
 
       As the waters fail from the sea.   --Job xiv. 11.
    [1913 Webster]
 
       Till Lionel's issue fails, his should not reign.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be affected with want; to come short; to lack; to be
    deficient or unprovided; -- used with of.
    [1913 Webster]
 
       If ever they fail of beauty, this failure is not be
       attributed to their size.       --Berke.
    [1913 Webster]
 
   3. To fall away; to become diminished; to decline; to decay;
    to sink.
    [1913 Webster]
 
       When earnestly they seek
       Such proof, conclude they then begin to fail.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To deteriorate in respect to vigor, activity, resources,
    etc.; to become weaker; as, a sick man fails.
    [1913 Webster]
 
   5. To perish; to die; -- used of a person. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Had the king in his last sickness failed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To be found wanting with respect to an action or a duty to
    be performed, a result to be secured, etc.; to miss; not
    to fulfill expectation.
    [1913 Webster]
 
       Take heed now that ye fail not to do this. --Ezra
                          iv. 22.
    [1913 Webster]
 
       Either my eyesight fails, or thou look'st pale.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To come short of a result or object aimed at or desired;
    to be baffled or frusrated.
    [1913 Webster]
 
       Our envious foe hath failed.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. To err in judgment; to be mistaken.
    [1913 Webster]
 
       Which ofttimes may succeed, so as perhaps
       Shall grieve him, if I fail not.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   9. To become unable to meet one's engagements; especially, to
    be unable to pay one's debts or discharge one's business
    obligation; to become bankrupt or insolvent; as, many
    credit unions failed in the late 1980's.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 failing
   adj 1: below acceptable in performance; "received failing
       grades"
   n 1: a flaw or weak point; "he was quick to point out his wife's
      failings" [syn: {failing}, {weakness}]
   2: failure to reach a minimum required performance; "his failing
     the course led to his disqualification"; "he got two flunks
     on his report" [syn: {failing}, {flunk}] [ant: {pass},
     {passing}, {qualifying}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top