Search result for

accumulation

(53 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accumulation-, *accumulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accumulation[N] การเก็บสะสม, See also: การพอกพูน, การรวมตัวกันมากขึ้น, การเพิ่มจำนวนมากขึ้น, Syn. collection
accumulation[N] การเพิ่มของผลกำไร
accumulation[N] ของที่เก็บสะสม, See also: ของที่รวบรวมไว้, Syn. heap

English-Thai: Nontri Dictionary
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accumulationการสะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accumulationการสะสมตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accumulation areaพื้นที่สะสมหิมะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accumulation factorตัวประกอบสะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
accumulation pointจุดสะสม [มีความหมายเหมือนกับ cluster point และ limit point] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accumulationการสะสม, การรวมตัว [การแพทย์]
Accumulationการสะสมหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
Accumulation rateอัตราการสะสม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Changed over time based on the accumulation of our choices.เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับการสั่งสมทางเลือกของพวกเรา Night of Desirable Objects (2009)
It's just like an accumulation of punishment.เหมือนกับ เคราะห์ซ้ำกรรมซัด Hot Tub Time Machine (2010)
During the intervening 50 million years, those trees had turned into immense deposits of coal, and as it happened, one of the world's largest accumulations of coal was buried right there in Siberia.ต้นไม้เหล่านั้นได้กลายเป็นเงิน ฝากอันยิ่งใหญ่ของถ่านหิน และในขณะที่มันเกิดขึ้น หนึ่งของโลกที่ใหญ่ที่สุด The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
The advent of computers and the subsequent accumulation of incalculable data has given rise to a new system of memory and thought, parallel to your own.áԴͧ СèͧŷҨӹǹ ԴкСäԴ, ͵Ǥسͧ Ghost in the Shell (1995)
There will be no significant accumulations of rainfall-ไม่มีสัญญาณของฝน Little Miss Sunshine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accumulationHer only interest is the accumulation of money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสั่งสม[N] accumulation, See also: collecting, gathering, Syn. การสะสม, การรวบรวม, Example: การสั่งสมความดีเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง, Thai definition: การรวบรวมสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เพิ่มจำนวนหรือปริมาณขึ้น
การหมักหมม[N] accumulation, Example: การหมักหมมเสื้อผ้าที่ใช้แล้วไว้นานๆ อาจทำให้เกิดเชื้อราได้, Thai definition: การที่สิ่งเหลือใช้หรือสิ่งสกปรกคั่งค้างสะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสั่งสม[n.] (kān sangsom) EN: accumulation   
การสะสม[n.] (kān sasom) EN: accumulation   FR: accumulation [f] ; collection [f]
การสะสมเงินทุน[n. exp.] (kān sasom ngoenthun) EN: capital accumulation   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCUMULATION    AH0 K Y UW2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N
ACCUMULATIONS    AH0 K Y UW2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accumulation    (n) (@1 k y uu2 m y u l ei1 sh @ n)
accumulations    (n) (@1 k y uu2 m y u l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Addiergeschwindigkeit {f}accumulation speed [Add to Longdo]
Akkumulierungsfeld {n}accumulation field [Add to Longdo]
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor [Add to Longdo]
Kapitalbildung {f}accumulation of capital [Add to Longdo]
Lagerauffüllung {f}accumulation of inventories [Add to Longdo]
Rentenendwert {m}accumulation of annuity [Add to Longdo]
Risikohäufung {f}accumulation of risk [Add to Longdo]
Sammelbehälter {m}accumulation bin [Add to Longdo]
Verschlammung {f}accumulation of mud [Add to Longdo]
Wertbildung {f}accumulation of value [Add to Longdo]
Zinseszinsperiode {f}accumulation period [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
財形貯蓄[ざいけいちょちく, zaikeichochiku] (n) property accumulation savings [Add to Longdo]
資本蓄積[しほんちくせき, shihonchikuseki] (n) capital accumulation [Add to Longdo]
収集(P);蒐集;拾集;収輯[しゅうしゅう, shuushuu] (n,vs) gathering up; collection; accumulation; (P) [Add to Longdo]
集積[しゅうせき, shuuseki] (n,vs) accumulation; (P) [Add to Longdo]
集積点[しゅうせきてん, shuusekiten] (n) {math} accumulation point; limit point [Add to Longdo]
水毒[すいどく, suidoku] (n) water poisoning (in traditional Chinese medicine, illnesses caused by excessive water accumulation within the body) [Add to Longdo]
生物蓄積[せいぶつちくせき, seibutsuchikuseki] (n) bioaccumulation [Add to Longdo]
積み重ね[つみかさね, tsumikasane] (n) pile; accumulation; (P) [Add to Longdo]
積雪量[せきせつりょう, sekisetsuryou] (n) amount of snowfall; snow accumulation [Add to Longdo]
積善[せきぜん, sekizen] (n) accumulation of good deeds [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
蓄積[ちくせき, chikuseki] accumulation (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accumulation \Ac*cu`mu*la"tion\, n. [L. accumulatio; cf. F.
   accumulation.]
   1. The act of accumulating, the state of being accumulated,
    or that which is accumulated; as, an accumulation of
    earth, of sand, of evils, of wealth, of honors.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The concurrence of several titles to the same proof.
    [1913 Webster]
 
   {Accumulation of energy} or {power}, the storing of energy by
    means of weights lifted or masses put in motion;
    electricity stored.
 
   {An accumulation of degrees} (Eng. Univ.), the taking of
    several together, or at smaller intervals than usual or
    than is allowed by the rules.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Energy \En"er*gy\, n.; pl. {Energies}. [F. ['e]nergie, LL.
   energia, fr. Gr.?, fr. ? active; ? in + ? work. See {In}, and
   {Work}.]
   1. Internal or inherent power; capacity of acting, operating,
    or producing an effect, whether exerted or not; as, men
    possessing energies may suffer them to lie inactive.
    [1913 Webster]
 
       The great energies of nature are known to us only by
       their effects.            --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. Power efficiently and forcibly exerted; vigorous or
    effectual operation; as, the energy of a magistrate.
    [1913 Webster]
 
   3. Strength of expression; force of utterance; power to
    impress the mind and arouse the feelings; life; spirit; --
    said of speech, language, words, style; as, a style full
    of energy.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) Capacity for performing work.
    [1913 Webster]
 
   Note: The kinetic energy of a body is the energy it has in
      virtue of being in motion. It is measured by one half
      of the product of the mass of each element of the body
      multiplied by the square of the velocity of the
      element, relative to some given body or point. The
      available kinetic energy of a material system
      unconnected with any other system is that energy which
      is due to the motions of the parts of the system
      relative to its center of mass. The potential energy of
      a body or system is that energy which is not kinetic;
      -- energy due to configuration. Kinetic energy is
      sometimes called actual energy. Kinetic energy is
      exemplified in the vis viva of moving bodies, in heat,
      electric currents, etc.; potential energy, in a bent
      spring, or a body suspended a given distance above the
      earth and acted on by gravity.
      [1913 Webster]
 
   {Accumulation}, {Conservation}, {Correlation}, & {Degradation
   of energy}, etc. (Physics) See under {Accumulation},
    {Conservation}, {Correlation}, etc.
 
   Syn: Force; power; potency; vigor; strength; spirit;
     efficiency; resolution.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accumulation
   n 1: an increase by natural growth or addition [syn:
      {accretion}, {accumulation}]
   2: several things grouped together or considered as a whole
     [syn: {collection}, {aggregation}, {accumulation},
     {assemblage}]
   3: the act of accumulating [syn: {accumulation}, {accrual},
     {accruement}]
   4: (finance) profits that are not paid out as dividends but are
     added to the capital base of the corporation

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 accumulation [akymylasjõ]
   accumulation
   accumulation; assembly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top