ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condescending

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condescending-, *condescending*, condescend
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
condescending(adj) ประพฤติตนในลักษณะว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น เช่น His tone of voice was always so condescending. เขามักจะพูดโดยใช้นำเสียงในลักษณะเหมือนว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, thank you for the condescending lecture, but that's not really my thing.ขอบคุณนะ สำหรับการวางตัวแบบนี้ แต่นั้นมันไม่ใช่ฉัน Bonfire of the Vanity (2008)
Can you stop condescending for one second or is it a principle of your bullshit philosophy?คุณจะหยุดวางท่าแบบนั้นสักวินาทีได้ไหม หรือว่านั่นเป็นหนึ่งในหลักปรัชญางี่เง่าของคุณ Up in the Air (2009)
That you're a two-faced, condescending bitchว่าคุณมันนังสองหน้า ยังกับผู้หญิงสำส่อน Careful the Things You Say (2009)
Did I adequately answer your condescending question?พอใจกับคำตอบผมไหม The Social Network (2010)
Hassan has torn us apart, muzzled us, divided us with his condescending peace treaty of subjugation to the Americans.ฮัสซันทำให้เราแตกแยก, ปิดปากเรา, แบ่งแยกเรา ให้ยอมรับสัญญาสันติภาพ จากอเมริกา Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Please forgive the intrusion and condescending tone.ขอโทษด้วยสำหรับการบุกรุก และน้ำเสียงแย่ๆ Chuck Versus the Tic Tac (2010)
I will overlook your condescending tone if you heed the gravity of mine.คุณควรจะลดนํ้าเสียงลงหน่อยนะ ถ้าเธอจะให้ความยำเกรงต่อพลังของข้า Transformers: Dark of the Moon (2011)
Well, thank you, Q, for that condescending tone and barely helpful advice.เยี่ยม ขอบคุณ คิว สำหรับคำแนะนำที่ไม่ค่อยจะช่วยเท่าไหร่ On My Way (2012)
By being condescending and judgmental?โดยกำลัง ลดตัวและตัดสิน ? Jess & Julia (2012)
I know I have no right to say this, and it's gonna sound condescending and enraging and it may result in you hitting me again, but I've known you since you were 17, what a train wreck your family is, ฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแบบนี้ และมันฟังดูเหมือนอวดดีและยั่วโมโห และมันอาจทำให้เธอตบฉันอีกครั้ง I've Got You Under Your Skin (2012)
Sheldon, you're a condescending jerk.เชลดอน นายมันไอ้งั่ง The Hawking Excitation (2012)
Oh, I'm sorry, condescending means...โอ้ ลืมบอกไปเย่อหยิ่งจองหองแปลว่า... The Hawking Excitation (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองหอง[jønghøng] (v) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending  FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
condescending

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condescending
condescendingly

Japanese-English: EDICT Dictionary
へりくだった[herikudatta] (exp) condescending; modest [Add to Longdo]
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 condescending \condescending\ adj.
   exhibiting an attitude of superiority; patronizing; -- used
   of behavior or attitude.
 
   Syn: arch, patronizing.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condescend \Con`de*scend"\, v. i. [imp. & p. p. {Condescended};
   p. pr. & vb. n. {Condescending}.] [F. condescendre, LL.
   condescendere, fr. L. con- + descendere. See {Descend}.]
   1. To stoop or descend; to let one's self down; to submit; to
    waive the privilege of rank or dignity; to accommodate
    one's self to an inferior. "Condescend to men of low
    estate." --Rom. xii. 16.
    [1913 Webster]
 
       Can they think me so broken, so debased
       With corporal servitude, that my mind ever
       Will condescend to such absurd commands? --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Spain's mighty monarch,
       In gracious clemency, does condescend,
       On these conditions, to become your friend.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Often used ironically, implying an assumption of
      superiority.
      [1913 Webster]
 
         Those who thought they were honoring me by
         condescending to address a few words to me. --F.
                          W. Robinson.
      [1913 Webster]
 
   2. To consent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All parties willingly condescended heruento. --R.
                          Carew.
 
   Syn: To yield; stoop; descend; deign; vouchsafe.
     [1913 Webster] Condescendence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condescending
   adj 1: (used of behavior or attitude) characteristic of those
       who treat others with condescension [syn: {arch},
       {condescending}, {patronizing}, {patronising}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top