ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absolution

AE2 B S AH0 L UW1 SH AH0 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absolution-, *absolution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolution[N] การสวดอ้อนวอนให้อภัยโทษ
absolution[N] การอภัยโทษ, See also: นิรโทษกรรม, การให้อภัยบาป, Syn. forgiveness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.

English-Thai: Nontri Dictionary
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absolutionการปล่อยให้พ้นผิดไป (เพราะไม่ได้กระทำความผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fear not, my child, absolution will be yours the moment you kill the descendant of Corvinus, this Michael.ไม่ต้องกลัว,ลูกข้า /เจ้าจะได้รับการอภัยโทษ .... ตราบใดที่เจ้าฆ่าลูกหลานของโควินัสนั่น Underworld (2003)
Then, by the almighty and merciful God, I grant you pardon, absolution and remission of your sins.ดังนั้น ด้วยอำนาจสิ่งศักสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า และความเมตตาของพ่อ พ่อยกโทษให้ลูก ยกโทษให้ ให้พ้นจากบาป และล้างบาปของลูก Oiled (2010)
Guess you're the one, granted him absolution from adultery?คิดว่าหลวงพ่อเป็นคนที่ล้างบาป ให้เขาที่นอกใจภรรยาด้วยใช่ไหม Turas (2010)
There is no absolution for this thing.มันไม่มีทางอภัยให้ได้เลยสำหรับความผิดนี้ Secrets That I Never Want to Know (2011)
So if it's absolution you're looking for...และถ้าคุณจะหาเหตุผลที่ทำให้คุณเบาใจขึ้น Secrets That I Never Want to Know (2011)
Absolution is the only way.ชำระบาป คือทางออก Priest (2011)
Absolution is the only way.ชำระบาป คือทางออก Priest (2011)
Absolution is the most powerful form of forgiveness...การอโหสิกรรม คือรูปแบบที่ ทรงพลังที่สุดของการให้อภัย... Absolution (2012)
Absolution is the washing away of sin...การอโหสิกรรมคือ การล้างบาป Absolution (2012)
I'm hoping the peace of absolution will help me on my path.ลุกหวังว่าการขออภัยของลูก จะช่วยให้ลูกเดินไปตามเส้นทางต่อไป Eye to Eye (2013)
Absolution comes through forgiveness.การอภัยโทษได้มาซึ่งการขออภัย Eye to Eye (2013)
The only way to get absolution for your sins... is if you intend not to sin again.ที่อยู่นอกกรอบการแต่งงานตามศาสนา นี่เป็นทางเดียวที่จะได้รับการอภัยต่อบาป ถ้าไม่ตั้งใจที่ทำบาปต่อ The Doll in the Derby (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิรโทษกรรม[N] amnesty, See also: absolution, pardon, Example: พวกกบฎได้ถูกเกลี้ยกล่อมให้ยอมแพ้โดยสัญญาว่าจะได้รับนิรโทษกรรม, Thai definition: การลบล้างการกระทำความผิดอาญาที่บุคคลได้ทำมาแล้ว โดยให้ถือว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิด และให้ผู้กระทำการนั้น พ้นจากความรับผิดโดยสิ้นเชิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การล้างบาป[n. exp.] (kān lāng bāp) EN: expiation   FR: absolution [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSOLUTION AE2 B S AH0 L UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absolution (n) ˌæbsəlˈuːʃən (a2 b s @ l uu1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absolution \Ab`so*lu"tion\, n. [F. absolution, L. absolutio, fr.
   absolvere to absolve. See {Absolve}.]
   1. An absolving, or setting free from guilt, sin, or penalty;
    forgiveness of an offense. "Government . . . granting
    absolution to the nation." --Froude.
    [1913 Webster]
 
   2. (Civil Law) An acquittal, or sentence of a judge declaring
    and accused person innocent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.) The exercise of priestly jurisdiction in the
    sacrament of penance, by which Catholics believe the sins
    of the truly penitent are forgiven.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the English and other Protestant churches, this act
      regarded as simply declaratory, not as imparting
      forgiveness.
      [1913 Webster]
 
   4. (Eccl.) An absolving from ecclesiastical penalties, -- for
    example, excommunication. --P. Cyc.
    [1913 Webster]
 
   5. The form of words by which a penitent is absolved.
    --Shipley.
    [1913 Webster]
 
   6. Delivery, in speech. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   {Absolution day} (R. C. Ch.), Tuesday before Easter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absolution
   n 1: the condition of being formally forgiven by a priest in the
      sacrament of penance
   2: the act of absolving or remitting; formal redemption as
     pronounced by a priest in the sacrament of penance [syn:
     {absolution}, {remission}, {remittal}, {remission of sin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top