Search result for

any

(139 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -any-, *any*
English-Thai: Longdo Dictionary
many more(phrase) อื่นๆ อีกมากมาย
if anyถ้ามี
lanyard(n) สายคล้อง
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas
companywide(adj) ทั่วทั้งองค์กร เช่น Adobe has announced company wide layoffs of about 600 full time positions, and has pulled out of Macworld Expo., S. company wide, company-wide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
any[PRON] จำนวนหนึ่ง, Syn. any one, ones, any number
any[ADJ] โดยไม่จำกัด
any[ADJ] ทุกๆ คน, See also: ทุกๆ สิ่ง, Syn. every
any[ADV] บ้าง, See also: สักเล็กน้อย
any[ADJ] บ้าง, Syn. some, a little, part of
anyhow[ADV] กรณีใดๆ, See also: ในทุกๆ กรณี, ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม, Syn. in any event, at all events, in any case
anyhow[ADV] อย่างไม่ระมัดระวัง, Syn. haphazardly
anyone[PRON] ใครๆ, See also: ทุกๆ คน, ใครต่อใคร, Syn. anybody
anyway[ADV] นอกจากนั้น, See also: ถึงอย่างไร, อย่างไรก็ตาม, Syn. nevertheless, anyhow
anybody[PRON] แต่ละคน, See also: ใครๆ, Syn. anyone, any person

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
any(เอน'นี) adj.,adv.,pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง,เลย, ไหน, ใด ๆ ,ทุก,ทั้งหมด,ใครก็ได้, Syn. one, whatever, whichever)
any keyแป้นใด ๆ หมายถึงคำสั่งให้กดแป้นใด ๆ ก็ได้ ก็จะมีผลเป็นอย่าเดียวกันหมด
anybody(เอน'นีบอดี) pron.,n. ใคร ๆ ,ใครก็ได้
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway)
anymore(เอน'นีมอร์) adv. อีก
anyone(เอน'นีวัน) pron.= anybody
anyplace(เอน'นีเพรสฺ) adv. ที่ไหนก็ตาม,ทุกหนทุกแห่ง, Syn. anywhere)
anything(เอน'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง
anytime(เอน'นีไทมฺ) adv. เวลาใดก็ตาม,ทุกเมื่อ, Syn. whenever)
anyway(เอน'นีเว) adv. = anyhow

English-Thai: Nontri Dictionary
any(adj) ใด,บ้าง,ใคร
any(pro) ใด,บ้าง,อยู่บ้าง
anybody(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anyone(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
anyway(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
anywise(adv) อย่างไรก็ตาม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anyhow (adv) ทั้งนี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't have anywhere else to turn, really.แต่ผมไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆ The Serena Also Rises (2008)
I may have concealed things in the past, but not anymore.ฉันอาจกำลังปกปิดเรื่องราวในอดีตของฉัน แต่ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
Why haven't you returned any of my calls?ทำไมเธอไม่โทรกลับหาฉันเลย? The Serena Also Rises (2008)
- Dad, please. I can explain, okay? - Why would I believe anything you say?พ่อคะ หนูอธิบายได้ // ทำไมพ่อต้องเชื่อทุกอย่างที่ลูกพูดหละ? The Serena Also Rises (2008)
I can't. Eleanor and Laurel are gonna be back any minute.หนูกลับไม่ได้ค่ะ เอลาอนร์กับลอเรลกำลังกลับมาแล้ว The Serena Also Rises (2008)
And Serena would never watch the show from anywhere but backstage with me.และเซรีน่าก็จะไม่ไปดูโชว์ตรงอื่น นอกจากข้างหลังเวทีกับหนูค่ะแม่ The Serena Also Rises (2008)
If anybody's gonna walk the runway in Eleanor's designs, it's her.ถ้าจะมีใครสักคนเดินแบบเสื้อของเอลานอร์ มันควรเป็นเธอ The Serena Also Rises (2008)
I can't be your safety net anymore.ผมไม่สามารถเป็นที่พึ่งยามยาก ให้คุณได้อีกต่อไปแล้ว The Ex-Files (2008)
You can't hide out at Eleanor Waldorf's atelier anymore.เธอจะหลบอยู่หลังห้องเสื้อของ เอลินอร์ วอดอล์ฟต่อไปไม่ได้แล้วล่ะ The Ex-Files (2008)
Is there any way you can find out where she is?เธอรู้มั้ยว่าจะติดต่อเธอได้ยังไง The Ex-Files (2008)
She won't return any of my calls.เธอไม่รับโทรศัพท์ฉัน The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
any3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
anyA bat is not a bird any more than a fish is.
anyA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
anyAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
anyA cheetah runs as fast as any animal.
anyActually, I haven't gotten any letters yet.
anyA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
anyA fire may happen at any moment.
anyAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
anyAfter the disaster, there was scarcely any water left on the island.
anyA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
anyA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใครก็ตาม[PRON] whoever, See also: anybody, anyone, Syn. ผู้ใดก็ตาม, ไม่ว่าใคร, Example: ใครก็ตามที่นำเบาะแสมาแจ้งแก่ตำรวจจะได้รับเงินรางวัลไป, Count unit: คน, Thai definition: คนใดก็ตามไม่เฉพาะเจาะจง
แต่อย่างใด[ADV] anyhow, See also: anyway, Example: การกระทำนี้คงไม่ได้เป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี[ADV] however, See also: any way, Syn. อย่างไรก็ตาม, Example: อย่างไรก็ดี การวิจัยยังจะต้องดำเนินต่อไปแน่นอน
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง[N] any side, See also: any party, Example: เขามีใจเป็นกลาง ไม่โอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ถึงจะอย่างไร[CONJ] however, See also: anyhow, nevertheless, notwithstanding, Syn. ถึงอย่างไร, Example: ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วอย่างไร ถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักลูกของตัวเองเสมอ
ไหน[DET] any, Example: ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนลงข่าวเรื่องนี้เลย
ใครต่อใคร[PRON] anyone, See also: anybody, Syn. ใครๆ, Example: ใครต่อใครก็ชอบเล่นกีฬากันทั้งนั้น, Count unit: คน
ใครๆ[PRON] anyone, See also: anybody, everyone, everybody, Syn. ทุกคน, ใครก็ตาม, ใครต่อใคร, Example: ใครๆ ที่มาเมืองจีนก็จะต้องไปเที่ยวชมกำแพงเมืองจีน, Count unit: คน, Thai definition: คนอื่นทั่วไป
หน้า[PRON] anyone, See also: anybody, Syn. คน, Example: เขารับรองใครต่อใครไม่เลือกหน้า
อะไร[DET] any, See also: every, Example: ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานจัดกิจกรรมอะไร ก็มักจะได้เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่เสมอ, Thai definition: ไร, ไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อานันท์ ปันยารชุน[n. prop.] (Ānān Panyārachun) EN: Anand Panyarachun   FR: Anand Panyarachun
อเนก[pref.] (anēk-) EN: multi- (pref.) ; many ; plural   FR: multi- (préf.)
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same   FR: n'importe quoi ; peu importe
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever   FR: quoi que ce soit
... อะไรไหม[X] (... arai mai) EN: ... anything ?   FR: ... n'importe quoi ?
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little   FR: certain ; quelque ; un peu de
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANY    EH1 N IY0
ANYON    EH1 N IY0 AA0 N
ANYWAY    EH1 N IY0 W EY2
ANYHOW    EH1 N IY0 HH AW2
ANYONE    EH1 N IY0 W AH0 N
ANYMORE    EH2 N IY0 M AO1 R
ANYBODY    EH1 N IY0 B AH0 D IY0
ANYWAYS    EH1 N IY0 W EY2 Z
ANYTIME    EH1 N IY0 T AY2 M
ANYWHERE    EH1 N IY0 HH W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
any    (j) (e1 n ii)
anyhow    (a) (e1 n i h au)
anyone    (n) (e1 n i w uh n)
anyway    (a) (e1 n i w ei)
anymore    (n) (e1 n ii m oo1 r)
anytime    (n) (e1 n ii t ai m)
anybody    (n) (e1 n i b o d ii)
anyplace    (a) (e1 n i p l ei s)
anything    (n) (e1 n i th i ng)
anywhere    (a) (e1 n i w e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beliebigany desired [Add to Longdo]
irgendwann {adv}any time; anytime [Add to Longdo]
x-beliebig {adj} [ugs.] | eine x-beliebige Zahl [ugs.]any old | any old number [Add to Longdo]
Noch jemand zugestiegen?Any more fares? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任一个[rèn yī gè, ㄖㄣˋ ㄧ ㄍㄜˋ, / ] any one of (a list of possibilities) [Add to Longdo]
任何[rèn hé, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ, ] any; whatever; whichever; whatsoever [Add to Longdo]
任何人[rèn hé rén, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄖㄣˊ, ] anyone [Add to Longdo]
任何其他[rèn hé qí tā, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] any other [Add to Longdo]
安源[Ān yuán, ㄢ ㄩㄢˊ, ] Anyuan district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi [Add to Longdo]
安源区[Ān yuán qū, ㄢ ㄩㄢˊ ㄑㄩ, / ] Anyuan district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi [Add to Longdo]
安义[Ān yì, ㄢ ㄧˋ, / ] Anyi county in Nanchang 南昌, Jiangxi [Add to Longdo]
安义县[Ān yì xiàn, ㄢ ㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Anyi county in Nanchang 南昌, Jiangxi [Add to Longdo]
安远[Ān yuǎn, ㄢ ㄩㄢˇ, / ] Anyuan county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi [Add to Longdo]
安远县[Ān yuǎn xiàn, ㄢ ㄩㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Anyuan county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
サンユーザグループ[さにゅーざぐるーぷ, sanyu-zaguru-pu] Sun User Group, SUG [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暗躍[あんやく, anyaku] Manoever_hinter_den_Kulissen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Any \A"ny\, adv.
   To any extent; in any degree; at all.
   [1913 Webster]
 
      You are not to go loose any longer.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Before you go any farther.        --Steele.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Any \A"ny\, a. & pron. [OE. [ae]ni[yogh], [ae]ni, eni, ani, oni,
   AS. [=ae]nig, fr. [=a]n one. It is akin to OS. [=e]nig, OHG.
   einic, G. einig, D. eenig. See {One}.]
   1. One indifferently, out of an indefinite number; one
    indefinitely, whosoever or whatsoever it may be.
    [1913 Webster]
 
   Note: Any is often used in denying or asserting without
      limitation; as, this thing ought not be done at any
      time; I ask any one to answer my question.
      [1913 Webster]
 
         No man knoweth the Son, but the Father; neither
         knoweth any man the Father, save the Son. --Matt.
                          xi. 27.
      [1913 Webster]
 
   2. Some, of whatever kind, quantity, or number; as, are there
    any witnesses present? are there any other houses like it?
    "Who will show us any good?" --Ps. iv. 6.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is often used, either in the singular or the plural,
      as a pronoun, the person or thing being understood;
      anybody; anyone; (pl.) any persons.
      [1913 Webster]
 
         If any of you lack wisdom, let him ask of God, .
         . . and it shall be given him.   --Jas. i. 5.
      [1913 Webster]
 
         That if he found any of this way, whether they
         were men or women, he might bring them bound unto
         Jerusalem.             --Acts ix. 2.
      [1913 Webster]
 
   {At any rate}, {In any case}, whatever may be the state of
    affairs; anyhow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 any
   adv 1: to any degree or extent; "it isn't any better"
   adj 1: one or some or every or all without specification; "give
       me any peaches you don't want"; "not any milk is left";
       "any child would know that"; "pick any card"; "any day
       now"; "cars can be rented at almost any airport"; "at
       twilight or any other time"; "beyond any doubt"; "need
       any help we can get"; "give me whatever peaches you don't
       want"; "no milk whatsoever is left" [syn: {any(a)},
       {whatever}, {whatsoever}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 any [anɵ]
   einer; irgend etwas; irgendeiner; jeder
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top