ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elle

EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elle-, *elle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amarelle(แอม' มะเรล) n. ต้นเชอร์รี่เปรี้ยวจำพวก Prunus ceasus (sour cherry)
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent
aqua relle(แอค'วะเรล) n. สีน้ำ, -aquarellist n. (water colour)
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
belle(เบล) n. สาวสวย, หญิงสวย, Syn. beauty
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n., pl. วรรณคดี, วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี, นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี, เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
brocatellen. ผ้าปักดอกลายนูน, หินอ่อนที่สลับ
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี, สำนักงานเสนาบดี, รัฐมนตรี, ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ, สถานเอกอัครราชฑูต, สถานกงสุลใหญ่, เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) , เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) , นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) , ตุลาการใหญ่ของบางประเ

English-Thai: Nontri Dictionary
belle(n) หญิงงาม, สาวงาม
bookseller(n) คนขายหนังสือ
chancellery(n) ตำแหน่ง, สถานกงสุล, สถานทูต
dishevelled(adj) ยุ่งเหยิง, ยู่ยี่, ไม่เรียบร้อย, เป็นกระเซิง
dweller(n) ผู้พำนัก, ผู้อยู่อาศัย, ผู้พำนักพักพิง, ผู้อาศัย
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ, ฯพณฯ, ความยอดเยี่ยม, ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม
Hellenic(adj) เกี่ยวกับประเทศกรีก, ของกรีก, แบบกรีกโบราณ
intellect(n) ความฉลาด, ปัญญา, ไหวพริบ, เชาวน์
intellectual(adj) มีเชาวน์, มีความรู้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Elle est jolie.เอลลี่คือ jolie Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He shoots for Elle on, like, a regular basis.เขาถ่ายให้หนังสือแอลล์ประจำเลย American Beauty (1999)
"Good luck tonight. Elle and Warner forever."โชคดีนะจ๊ะคืนนี้ แอลและวอร์เนอร์คู่กันตลอดไป Legally Blonde (2001)
My name is Elle Woods, and for my admissions essay...ดิฉันชื่อ เเอล วูดส์ เเละสำหรับเรียงความสมัครเรียนของฉัน... Legally Blonde (2001)
Elle Woods, future lawyer for the class of 2004.แอล วูดล์ ทนายรุ่นใหม่ในปี 2004 Legally Blonde (2001)
Elle Woods... welcome to Harvard.แอล วูดล์ Legally Blonde (2001)
Hi. I'm Elle Woods and this is Bruiser Woods... and we're both Gemini vegetarians.หวัดดี ฉันแอล วูดส์ และนี่ บรุยเซอร์ วูดส์ Legally Blonde (2001)
Elle Woods?แอล วู้ดส์ Legally Blonde (2001)
I'll show you how valuable Elle Woods can be!ฉันจะทำให้เห็นว่าแอล วู้ด มีคุณค่าอะไรบ้าง Legally Blonde (2001)
Who's asking? I'm Elle Woods.นั่นใคร Legally Blonde (2001)
How far will Elle go?แอลจะไปไกลแค่ไหนกันนะ Legally Blonde (2001)
- Elle quit.- เอลลาออกแล้ว Legally Blonde (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elleEllen does not speak English.
elleEllen likes to play tennis, too.
elleEllen was so tired that she went to bed early.
elleEllen was white with shock.
elleHe is liked by Ellen.
elleThe truth is, Ellen liked you a whole lot.
elleWe are going to invite Jane and Ellen.
elleWere you younger than Ellen?
elleYesterday I wrote to Ellen.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[aenlom] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [ f ]
ไอคิว[aikhiu] (n) EN: IQ (intelligence quotient, )  FR: QI (quotient intellectuel) [ m ]
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
อาเค่น[Ākhēn] (tm) EN: Aachen  FR: Aix-la-Chapelle
อาน[ān] (n) EN: saddle  FR: selle [ f ] ; siège [ m ]
อานม้า[ān mā] (n, exp) EN: saddle  FR: selle de cheval [ f ]
อันไหน[an nai] (x) FR: quel ? ; lequel ? ; laquelle ?
อันไหนก็ได้[an nai kødāi] (x) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
อันนั้น[an nan] (pr) EN: that one ; that thing  FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันนี้[an nī] (pr) EN: this one ; this thing  FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELLE EH1 L
ELLER EH1 L ER0
ELLEN EH1 L AH0 N
ELLEY EH1 L IY0
ELLETT EH1 L IH0 T
ELLERT EH1 L ER0 T
ELLERS EH1 L ER0 Z
ELLENA EH0 L EH1 N AH0
ELLERY EH1 L ER0 IY0
ELLENE EH1 L IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ellen (n) ˈɛlən (e1 l @ n)
Ellesmere (n) ˈɛlzmɪəʳr (e1 l z m i@ r)
Ellesmere Port (n) ˌɛlzmɪəʳ-pˈɔːt (e2 l z m i@ - p oo1 t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stelle(n) |die, pl. Stellen| ตำแหน่ง
Stelle(n) |die, pl. Stellen| สถานการณ์
Stellen(n) |pl.|, See also: die Stelle
vielleichtบางที, อาจจะ
Keller(n) |der, pl. Keller| ห้องใต้ดิน
Teller(n) |der, pl. Teller| จาน
stellen(vt) |stellte etw., hat etw. gestellt| จัดตั้งวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
anstellen(vt) |stellte an, hat angestellt| แต่งตั้ง, จ้าง (งาน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elle { f }ell [Add to Longdo]
Elle { f } | Ellen { pl }cubit | cubits [Add to Longdo]
Elle { f } | Ellen { pl }ulna | ulnas [Add to Longdo]
Ellenbogen { m } | Ellenbogen { pl }elbow | elbows [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
elle(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศหญิง, เธอ(ผู้หญิง), มัน(ผู้หญิง)
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Syn. fille, madame, femme, Ant. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
beau, beaux, bel, belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม, Ant. laid, mal
quel, quelle, quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง
voyelle(n) |f, pl. -s| สระ, See also: consonne, alphabet
excellent, e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, Syn. très bon
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[kushakusha] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp, adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp, adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp, adj-i) (See ざる, せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp, adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
もしゃもしゃ[moshamosha] (adj-na, adv, vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
もじゃもじゃ[mojamoja] (adj-na) tousled; shaggy (hair); dishevelled; disheveled; unkempt [Add to Longdo]
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
モデラ[もでら, modera] modeller [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]
キャンセラー[きゃんせらー, kyansera-] canceller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  elle /ɛl/ 
   it; her; she

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Elle /ɛlə/ 
   cubit; ell; ulna

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top