Search result for

km

(72 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -km-, *km*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
KMITL (abbrev ) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
KMITNB (abbrev ) King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
See also: R. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
km[ABBR] กิโลเมตร (คำย่อของ kilometre)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kmabbr.kilometre (s) ,kilometer (s)
km.abbr.kilometre (s) ,kilometer (s)
blackmail(แบลค'เมล) {blackmailed,blackmailing,blackmails} t.,n. (การ) ขู่เข็ญเอาเงิน,ขู่เข็ญ, See also: blackmailer n. ดูblackmail, Syn. extortion
bookmakern. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, See also: bookmaking n. การทำหนังสือ
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
checkmatevt.,n. (การ) รุกจนแต้ม,ทำให้แพ้
embankment(เอมแบงคฺ'เมินทฺ) n. เขื่อน,มูลดิน,ตลิ่งทาง,การสร้างเขื่อนกั้น, Syn. bank
hackman n.คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถเช่า
junkman(จังค'แมน) n. พ่อค้าของเก่าหรือของโปเก., Syn. junk dealer pl.junkmen

English-Thai: Nontri Dictionary
bookmaker(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
bookmark(n) ที่คั่นหนังสือ
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
checkmate(n) การรุกจนแต้ม
checkmate(vi) รุกจนแต้ม
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง
milkmaid(n) หญิงรีดนม
milkman(n) คนขายนม,คนส่งนม
muskmelon(n) แตงชนิดหนึ่ง
taskmaster(n) หัวหน้าคนงาน,ผู้ควบคุมงาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
KM Assessment Toolเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้
เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการ ความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง หนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต้องปรับปรุง-รักษา ไว้/พัฒนา ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย ( KM Desired State) [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's about2 km south of the Olympics construction site in the old city.ประมาณ 2 กิโลเมตรทางทิศใต้ของ ที่ตั้งการก่อสร้างโอลิมปิกในเมืองเก่า Akira (1988)
He is the only doctor for 500 km.เขาเป็นหมอที่นี่ในรอบอาณาเขต 500 กิโลเมตร Rambo III (1988)
I never had this problem at Kmart.ฉันไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ที่ เคมาร์ท เลย Mannequin: On the Move (1991)
I kmow ot!หนูรู้ ! Millennium Actress (2001)
Next Gas Station : 1 0 kmปั๊มน้ำมันข้างหน้า อีก 10 km 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
The limit is 60 km/h here.ที่นี่จำกัดความเร็วที่ 30 กม/ชม นะ Love So Divine (2004)
The past three turns were taken at over 100 KM/H.ทั้งสามคันดิฟท์เข้าโค้งมาด้วยความเร็วไม่ตำกว่า 100 กม/ชม. Initial D (2005)
REALies Pictures KM Culture productionREALies Pictures KM Culture production 200 Pounds Beauty (2006)
Border Dachville 2.5 kmชายแดน Frontier(s) (2007)
Budapest 600 Km.บูดาเบส 600กิโลเมตร Transporter 3 (2008)
THIS IS JOHN BROWN WITH YOUR KMPA TRAFFIC REPORT. STAY TUNED FOR SOUTHLAND SPORTS,อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับ ข่าวกีฬาอีกสักครู่ Normal (2008)
An object with a diameter of 1 meter falling at 7 km per second packs the same force as a meteor or ballistic missile.วัตถุที่มันเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ตกลงด้วยความเร็ว 7 กม. / วินาที มีอำนาจทำลายล้างเทียบได้กับอุกกาบาตหรือขีปนาวุธ Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kmThey fly about 35,000 km in eight months.
kmA fast walker can walk six km in an hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กม.[CLAS] kilometre, See also: km, Syn. กิโลเมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิน 50 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn hāsip kilōmēt) EN: 50 km walk   FR: 50 kilomètres marche [m]
เดิน 10 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn sip kilōmēt) EN: 10 km walk   FR: 10 kilomètres marche [m]
เดิน 20 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn yīsip kilōmēt) EN: 20 km walk   FR: 20 kilomètres marche [m]
เอแซด อัล์คมาร์[TM] (Ē.Saēt. Alkmā) EN: AZ Alkmaar   FR: AZ Alkmaar
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer   FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
กรรโชกทรัพย์[v. exp.] (kanchōk sap) EN: obtain property by extorsion/blackmail   
เขื่อน[n.] (kheūoen) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m] ; réservoir [m] ; digue [f] ; lac de retenue [m]
เขื่อนหิน[n. exp.] (kheūoen hin) EN: embankment dam   
เขื่อนกั้นน้ำ[n.] (kheūoen kan nām) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KMART    K EY1 M AA2 R T
KMETZ    K AH0 M EH1 T S
KMIEC    K AH0 M IY1 K
KMART'S    K EY1 M AA2 R T S
KMIECIK    K AH0 M IY1 CH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
km    (n) (k i1 l @ m ii t @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Denkmal(n) |das, pl. Denkmäler| อนุสรณ์, ที่ระลึก เช่น Die Statue aus weißem Marmor wurde im Jahr 1706 errichtet und ist eines der ältesten Denkmäler Merans.

Japanese-English: EDICT Dictionary
えり蚕[えりさん;エリサン, erisan ; erisan] (n) (uk) eri silkmoth (Samia cynthia ricini); eri silkworm [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
アカルテケ;アカル・テケ[, akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan [Add to Longdo]
ウォークマン[, uo-kuman] (n) Walkman; (P) [Add to Longdo]
チェックメイト;チェックメート[, chiekkumeito ; chiekkume-to] (n) checkmate [Add to Longdo]
ディスクマン[, deisukuman] (n) Discman; diskman [Add to Longdo]
トラックマン[, torakkuman] (n) trackman [Add to Longdo]
トルクメニスタン[, torukumenisutan] (n) Turkmenistan [Add to Longdo]
ノミ行為;呑み行為[ノミこうい(ノミ行為);のみこうい(呑み行為), nomi koui ( nomi koui ); nomikoui ( nomi koui )] (n) bookmaking; (stock market) bucketing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブックマーク[ぶっくまーく, bukkuma-ku] bookmark [Add to Longdo]
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
ブックリスト[ぶっくりすと, bukkurisuto] booklist, bookmark file [Add to Longdo]
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 km
   n 1: a metric unit of length equal to 1000 meters (or 0.621371
      miles) [syn: {kilometer}, {kilometre}, {km}, {klick}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 KM
     Knowledge Management
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top