Search result for

biology

(62 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biology-, *biology*
English-Thai: Longdo Dictionary
biologyชีววิทยา
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biology[N] ชีววิทยา, Syn. naturalist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biology(ไบออล'โลจี) n. ชีววิทยา
agrobiology(แอก' โกรไบออล' โลจี) ชีวเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต และโภชนาการของพืช. -agrobiologic, agribiological adj. -agrobiologist n. วิทยาที่เกี่ยวกับเ (agro+biology)
microbiology(ไมโครไบออล'โลจี) n. จุลชีววิทยา,, See also: microbiological adj. microbiologic adj. microbiologist n.
paeleobiology(เพลีโอไบออล'โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ จากซากหินที่เหลืออยู่, See also: paleobilogic adj. paleobiological adj.
paleobiology(เพลีโอไบออล'โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ จากซากหินที่เหลืออยู่, See also: paleobilogic adj. paleobiological adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
biology(n) ชีววิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biologyชีววิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biologyชีววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biologyชีววิทยา [TU Subject Heading]
Biologyชีววิทยา [การแพทย์]
biologyชีววิทยา, ดู  biological science [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Biology, Economicชีววิทยาเชิงเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Think of this is a biology experiment for meคิดนี้เป็นชีววิทยาทดสอบสำหรับฉัน Gas Pills (2008)
I loved you from behind... in Biology, History, and, yes, Practical Science.ผมรักคุณจากข้างหลัง... ใน วิชาชีววิทยา ประวัติศาสตร์ ใช่ วิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติ I Love You, Beth Cooper (2009)
Biology Major, Pre-Med.เอกชีววิทยา และเตรียมจะเข้าเรียนโรงเรียนแพทย์ Jump the Shark (2009)
Is it simply biology,แค่หลักชีววิทยางั้นหรือ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
I found out today that my hamster is pregnant in biology class, and I just started weeping.วันนี้ตอนวิชาชีวะ ฉันเพิ่งรู้ ว่าหนูแฮมสเตอร์มันท้อง ฉันเพิ่งจะร้องไห้ Ballad (2009)
Reproductive biology and gene replacement.ชีววิทยาการเจริญพันธุ์ และทดแทนกันของยีน Night of Desirable Objects (2009)
Biology? It's crap. Utter crap.แค่มี D.N.A. / R.N.A.ตรงกันไม่ได้ทำ ให้ใครเป็นครอบครัวเราสักหน่อย Tainted Obligation (2009)
Marrying my high school sweetheart And teaching biology to kids who would rather be anywhere else.แต่งงานกับหวานใจครูมัธยม แล้วสอนชีววิทยาให้กับเด็กที่อยากจะอยู่ที่อื่นมากกว่า New History (2009)
Really? Biology?จริงอ่ะ เพราะชีวภาพเหรอ นี่คือ The Coffee Cup (2009)
We're three days behind on our biology lab.เราทำแล็บชีวะช้าไป 3 วัน Environmental Science (2009)
I'm talking about something real, something measurable in the biology of the forest.แต่กำลังพูดถึงสิ่งที่มีัอยู่จริง ที่สามารถวัดได้ในทางชีววิทยา Avatar (2009)
Your father was real, he was a student in biology.ลูกมีพ่อจริงๆ - เขาเรียนชีววิทยา Womb (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biologyAccording to what I heard, he went over to America to study biology.
biologyHe cheated on the biology exam.
biologyHe has a knowledge of biology.
biologyHe has been engaged in the study of biology for nearly ten years.
biologyHe is a biology person.
biologyHe is clever at biology.
biologyHe is professor of biology at Harvard.
biologyHe is very much interested in biology.
biologyHe is working in the field of biology.
biologyHe studies biology very hard.
biologyI don't think this is a good approach to biology.
biologyIf I get a good mark, I can pull off an A in biology.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีววิทยา[N] biology, Example: เขาสนใจในวิชาชีพสองแขนงคือชีววิทยาและวิชาการแพทย์, Thai definition: วิชาว่าด้วยสิ่งที่มีชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีววิทยา[n.] (chīwawitthayā) EN: biology   FR: biologie [f]
ชีววิทยาเชิงคำนวณ[n. exp.] (chīwawitthayā choēng khamnūan) EN: computational biology   
ชีววิทยาของเซลล์[n. exp.] (chīwawitthayā khøng sel ) EN: cell biology   FR: biologie cellulaire [f]
ชีววิทยาของเซลล์ทางการแพทย์[n. exp.] (chīwawitthayā khøng sel thāng kān phaēt) EN: medical cell biology   
จุลชีววิทยา[n.] (junchīwawitthayā) EN: microbiology   FR: microbiologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIOLOGY    B AY0 AA1 L AH0 JH IY0
BIOLOGY'S    B AY0 AA1 L AH0 JH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biology    (n) (b ai1 o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロノバイオロジー[, kuronobaioroji-] (n) chronobiology [Add to Longdo]
コホート;コーホート[, koho-to ; ko-ho-to] (n) cohort (statistics,, biology, etc.) [Add to Longdo]
システムバイオロジー;システム・バイオロジー[, shisutemubaioroji-; shisutemu . baioroji-] (n) systems biology [Add to Longdo]
セントラルドグマ[, sentorarudoguma] (n) central dogma (of molecular biology) [Add to Longdo]
ソシオバイオロジー[, soshiobaioroji-] (n) sociobiology [Add to Longdo]
バイオロジー[, baioroji-] (n) biology [Add to Longdo]
ベクター構築[ベクターこうちく, bekuta-kouchiku] (n) vector construction (biology) [Add to Longdo]
医学生物学[いがくせいぶつがく, igakuseibutsugaku] (n) medical biology [Add to Longdo]
宇宙生物学[うちゅうせいぶつがく, uchuuseibutsugaku] (n) astrobiology; exobiology [Add to Longdo]
介卵[かいらん, kairan] (n) bearing an egg (biology) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生物学[shēng wù xué, ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] biology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biology \Bi*ol"o*gy\, n. [Gr. bi`os life + -logy: cf. F.
   biologie.]
   The science of life; that branch of knowledge which treats of
   living matter as distinct from matter which is not living;
   the study of living tissue. It has to do with the origin,
   structure, development, function, and distribution of animals
   and plants.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biology
   n 1: the science that studies living organisms [syn: {biology},
      {biological science}]
   2: characteristic life processes and phenomena of living
     organisms; "the biology of viruses"
   3: all the plant and animal life of a particular region [syn:
     {biota}, {biology}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 biography
 
 1. hayat hikâyesi, biyografi, özyaşamöyküsü biol (kıs.) biological, biologist, biology.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top