หรือคุณหมายถึง politiqü?
Search result for

politique

(12 entries)
(0.0736 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politique-, *politique*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจทางการเมือง[n. exp.] (amnāt thāng kānmeūang) EN: political power   FR: pouvoir politique [m]
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt kānmeūang) EN: wrest political power ; seize political power   FR: s'emparer du pouvoir politique
การเมือง[n.] (kānmeūang) EN: politics ; political affairs   FR: politique [f] ; affaires politiques [fpl]
การเมืองใหม่[n. exp.] (kānmeūang mai) EN: new politics   FR: nouvelle politique [f]
การเมืองไทย[n. exp.] (kānmeūang Thai ) EN: Thai politics   FR: politique thaïlandaise [f]
ความคิดทางการเมือง[n. exp.] (khwāmkhit thāng kānmeūang) EN: political thought   FR: pensée politique [f]
เกี่ยวกับการเมือง[adj.] (kīokap kānmeūang) EN: political   FR: politique
กรมการเมือง[n. exp.] (krom kānmeūang) EN: provincial directorate ; politbureau   FR: bureau politique [m]
เล่นการเมือง[v. exp.] (len kānmeūang) EN: be in politics   FR: faire de la politique
แนวนโยบาย[n. exp.] (naēo nayōbāi) EN: policy   FR: ligne politique [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  politique [pɔlitik]
     policy; politics
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top