ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abominable

AH0 B AA1 M AH0 N AH0 B AH0 L   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abominable-, *abominable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abominable[ADJ] เลวทรามต่ำช้า, See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ, Syn. hatful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti

English-Thai: Nontri Dictionary
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The abominable snowman.ข้ามกลับไปเดี๋ยวนี้! King Kong (2005)
That abominable thing which heaven sent.สิ่งน่ารังเกียจจากสวรรค์... Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Oh, that Abominable Snowplow is quite the comic thespian!โอ้ว่าเดือยน่ารังเกียจค่อนข้างเล่นละครการ์ตูน! Cars (2006)
It's the abominable snow dude.นั่นมันมนุษย์หิมะนี่ Snow Buddies (2008)
High King of Narnia, Lord of Cair Paravel and emperor of the Lone Islands, in order to prevent the abominable effusion of blood, do hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle.พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาเนีย, ลอร์ดแคร์ พาราเวล และจักรพรรดิ์แห่งโลน ไอส์แลนด์ เพื่อหยุดยั้งการทะลักอันน่าชังของเลือด ข้า อนุญาติให้ตัวข้าท้าท้ายผู้บุกรุกมิราซ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Abominable snowmen?นั้นมันมนุษย์หิมะหรอ? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Perhaps you should embroider a red A on your wardrobe, abominable tramp.บางทีเธอน่าจะปักตัวเอสีแดง ไว้บนตู้เสื้อผ้านะ ยัยนมบูด Easy A (2010)
Perhaps you should get a wardrobe, you abominable twat.บางทีเธอน่าจะหาตู้เสื้อผ้าซักตู้นะ เธอ ยัยหอยบูด Easy A (2010)
He suffers abominable agonies.เขาจะตาย มันเป็นชะตากรรมที่หนีไม่ได้ Ernest & Celestine (2012)
I'm sure... that the judgement will fit Célestine's abominable crime!เขาเป็นอาชญากรที่ร้ายกาจที่สุด เซเลสทินจะได้รับโทษจากอาชญากรรมน่ารังเกียจที่เธอก่อขึ้น Ernest & Celestine (2012)
You're accused of an abominable crime.ความผิดที่ไม่สามารถให้อภัยได้ Ernest & Celestine (2012)
Gone to find another way to end our abominable lives.แม่ไปหาทางอื่นที่จะจบชีวิตอันน่ารังเกียจของพวกเรา The Murder of One (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abominableSpiders are abominable to him.
abominableThe abominable snowman is a Himalayan monster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลวทราม[adj.] (lēosām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable   FR: ignoble ; sordide
มนุษย์หิมะ[n. exp.] (manut hima) EN: abominable Snowman ; yeti   FR: abominable homme des neiges [m] ; yéti [m]
น่าชัง[adj.] (nāchang) EN: hateful ; malicious ; malevolent   FR: abominable
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible   FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
อย่างน่าชัง[adv.] (yāng nāchang) FR: abominablement

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOMINABLE AH0 B AA1 M AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abominable (j) ˈəbˈɒmɪnəbl (@1 b o1 m i n @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエティ;イェティー[, ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
忌まわしい事件[いまわしいじけん, imawashiijiken] (n) abominable incident [Add to Longdo]
忌むべき[いむべき, imubeki] (exp) abominable; detestable [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
雪男[ゆきおとこ, yukiotoko] (n) abominable snowman; yeti [Add to Longdo]
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abominable \A*bom"i*na*ble\, a. [F. abominable. L. abominalis.
   See {Abominate}.]
   1. Worthy of, or causing, abhorrence, as a thing of evil
    omen; odious in the utmost degree; very hateful;
    detestable; loathsome; execrable.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessive; large; -- used as an intensive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Juliana Berners . . . informs us that in her time [15th
      c.], "abomynable syght of monkes" was elegant English
      for "a large company of friars." --G. P. Marsh.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abominable
   adj 1: unequivocally detestable; "abominable treatment of
       prisoners"; "detestable vices"; "execrable crimes";
       "consequences odious to those you govern"- Edmund Burke
       [syn: {abominable}, {detestable}, {execrable}, {odious}]
   2: exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste";
     "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful
     manners"; "a painful performance"; "terrible handwriting";
     "an unspeakable odor came sweeping into the room" [syn:
     {atrocious}, {abominable}, {awful}, {dreadful}, {painful},
     {terrible}, {unspeakable}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abominable /abominabl/ 
  abhorrent; abominable; awful; hideous; horrible; gruesome

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 abominable
  abhorrent; abominable; alien; awful; hideous; horrible; gruesome(abomeninda)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top