ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

longdo

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -longdo-, *longdo*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา longdo มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *longdo*)
English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
longdo (n vt modal verb aux. verb adv prep ) ไทย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A special guest joins us this afternoon, who's just returned from a year in post-revolutionary Cairo working as a photojournalist.Ein besonderer Gast beehrt uns heute. Soeben zurückgekehrt von einem Jahr im post-revolutionären Kairo, wo er als Fotojournalist arbeitete, unser Club-Mitglied Tony Longdon. Gelignite (2016)
All-Night-Longdon.Der Schwerenöter Longdon. Gelignite (2016)
- Netta Longdon.- Netta Longdon. Hangover Square (1945)
- You know Netta Longdon, don't you?- Sie kennen Netta Longdon, oder? Hangover Square (1945)
- Is Miss Longdon home now?- Ist Miss Longdon jetzt daheim? Hangover Square (1945)
Netta Longdon being missing doesn't seem to have worried you a very great deal... after you had asked her to marry you.Dass Netta Longdon vermisst wird, schien Sie nicht in große Sorge versetzt zu haben... nachdem Sie gefragt haben, ob sie Sie heiraten will. Hangover Square (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top