ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everything

EH1 V R IY0 TH IH2 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everything-, *everything*, everyth
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everything(pron) ทุกสิ่งทุกอย่าง
everything(pron) สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด, See also: คนที่สำคัญที่สุด
everything from A to Z(idm) เกือบทุกสิ่งที่นึกได้
everything but the kitchen sink(idm) ทุกสิ่งที่นึกได้, See also: ทุกสิ่งที่คิดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
everything(n) ทุกสิ่ง, ทุกอย่าง, ทั้งหมด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything okay?คุณโอเคมั้ย? Truly Content (2010)
Everything is in tune and it's sрringทุกอย่างอยู่ในการปรับแต่งและ เป็นฤดูใบไม้ผลิ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig uр everything in sightเราขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด ทุกอย่างอยู่ในสายตา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your Excellency, everything is under control.ท่านผู้นำ ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ The Great Dictator (1940)
Then everything comes in.แล้วทุกอย่างมาใน Pinocchio (1940)
But our luggage. Go down and tell the porter to take everything out of the car.เเต่สัมภาระของเราล่ะ ลงไปบอกเด็กให้เอาของลงจากรถ Rebecca (1940)
I have everything in readiness for you. That's very good of you. I...คุณช่างดีจริงๆ ค่ะ ฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลย Rebecca (1940)
Very well. I hope I shall do everything to your satisfaction, madam.ค่ะ ฉันก็หวังว่าจะทําให้คุณพอใจเช่นกันค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Everything is kept just as Mrs. De Winter liked it.ทุกอย่างยังคงเก็บไว้อย่างที่คุณนายเดอ วินเทอร์โปรด Rebecca (1940)
In fact, I prefer to forget everything that happened this afternoon.อันที่จริง ฉันอยากจะลืมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบ่ายนี้ Rebecca (1940)
- Everything under control, Frith?- ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะฟริธ Rebecca (1940)
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everythingAccording to the X-ray, everything is all right.
everythingAh no. It's not as though I always have everything.
everythingAlmost everything that is great has been done by youth.
everythingA man who knows the price of everything, and the value of nothing.
everythingAnd so everything ends up coming down on Mai's shoulders.
everythingAs far as I am concerned, everything is all right.
everythingAs far as I could see, everything was covered with snow.
everythingAs soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch.
everythingAs yet, everything has been going well.
everythingAs you get older you start to realize/feel that health is everything.
everythingAt first everything seemed difficult.
everythingAt first I tried to write everything down in my notebook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกสิ่ง(pron) everything, See also: every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่งทุกอย่าง, ทุกอย่าง, ทุกสิ่งสรรพ, สรรพสิ่ง, Example: พ่อให้ลูกทุกสิ่งด้วยความเต็มใจ
ทุกสิ่งทุกอย่าง(pron) everything, See also: every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่ง, ทุกอย่าง
ทุกอย่าง(pron) everything, See also: every kind, every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่ง, ทุกสิ่งทุกอย่าง, สรรพสิ่ง
สรรพสิ่ง(n) everything, Syn. ทุกสิ่ง, Example: สรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นไปตามกรรมของมัน, Thai Definition: สิ่งทั้งหมดทั้งปวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเลยให้การปฏิเสธ[jamloēi hai kān patisēt] (n, exp) EN: the accused denied everything
กินเส้น[kin sen] (v, exp) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis
ประดา มี[pradā mī] (x) EN: everything there is
สารพัน[sāraphan] (adj) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things
ท่าเดียว[thā dīo] (adv) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but
เทกระเป๋า[thē krapao] (v, exp) EN: spend everything ; empty one's pockets
ทุกลิ่ง[thuk sing] (x) EN: everything  FR: tout ; chaque chose
ทุกสิ่งทุกอย่าง[thuksingthukyāng] (x) EN: everything ; every thing ; all things ; all  FR: tout ; toute chose
ทุกอย่าง[thuk yāng] (x) EN: everything  FR: tout ; toute sorte
ทุกอย่างเรียบร้อยดี[thuk yāng rīeprøi dī] (xp) EN: everything's all right  FR: tout va bien

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EVERYTHING EH1 V R IY0 TH IH2 NG
EVERYTHINGS EH1 V R IY0 TH IH2 NG Z
EVERYTHING'S EH1 V R IY0 TH IH2 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everything (prp) ˈɛvrɪθɪŋ (e1 v r i th i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything #513 [Add to Longdo]
凡事[fán shì, ㄈㄢˊ ㄕˋ, ] everything #9,016 [Add to Longdo]
事事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] everything #11,678 [Add to Longdo]
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens #12,904 [Add to Longdo]
应有尽有[yīng yǒu jìn yǒu, ㄧㄥ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄡˇ, / ] everything (one could imagine) #23,659 [Add to Longdo]
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, ] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy #36,867 [Add to Longdo]
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy #38,474 [Add to Longdo]
凶多吉少[xiōng duō jí shǎo, ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄕㄠˇ, / ] everything bodes ill, no positive signs (成语 saw); inauspicious; everything points to disaster #40,793 [Add to Longdo]
四平八稳[sì píng bā wěn, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ, / ] everything steady and stable (成语 saw); overcautious and unimaginary #55,843 [Add to Longdo]
满园春色[mǎn yuán chūn sè, ㄇㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄣ ㄙㄜˋ, / 滿] everything in the garden is lovely #77,671 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
何事[なにごと, nanigoto] TH: ทุกอย่าง  EN: everything

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alles andereeverything else [Add to Longdo]
alles zu seiner Zeiteverything at the proper time [Add to Longdo]
Alles ist schiefgegangen.Everything went wrong. [Add to Longdo]
Alles zu seiner Zeit.Everything at the proper time. [Add to Longdo]
Das wird sich alles finden.Everything will turn out all right. [Add to Longdo]
Es hängt alles von Ihrer Entscheidung ab.Everything hangs on your decision. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
万(P);萬(oK)[まん(P);よろず, man (P); yorozu] (num) (1) (萬 is sometimes used in legal documents) 10, 000; ten thousand; (n, adj-no) (2) myriad; (n-adv) (3) (よろず only) everything; all; (n, adj-no) (4) (よろず only) (arch) various; (P) #245 [Add to Longdo]
一切[いっさい, issai] (n-adv, n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) #2,831 [Add to Longdo]
発明[はつめい, hatsumei] (n, vs) (1) invention; (adj-na) (2) (See 聡明) intelligent; clever; (n, vs) (3) (arch) being enlightened; having the meaning of everything become clear; (P) #4,641 [Add to Longdo]
[みな(P);みんな(P), mina (P); minna (P)] (adv, n) (1) all; everyone; everybody; (2) everything; (P) #5,149 [Add to Longdo]
丈(P);長(oK)[たけ(P);たき(ok), take (P); taki (ok)] (n) (1) height; stature; (2) length; measure; (3) all (one has); everything; (4) magnificence (of a waka poem, etc.); (P) #6,675 [Add to Longdo]
物事[ものごと, monogoto] (n) things; everything; (P) #12,858 [Add to Longdo]
一式[いっしき, isshiki] (n) complete set; all; everything; (P) #14,472 [Add to Longdo]
何事(P);何ごと[なにごと, nanigoto] (n) (1) what; something; everything; (2) nothing (with neg. verb); (3) something or other; unspecified matter; (P) #19,394 [Add to Longdo]
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n, vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top