ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tenderness

T EH1 N D ER0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenderness-, *tenderness*, tendernes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tendernessแข็งกดเจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
tenderness(n) ความอ่อนโยน, ความรักใคร่, ความบรรจง, ความละมุนละไม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tendernessอาการกดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
As I bid farewell, my heart stops, in tenderness I feelยามฉันเอ่ยคำลา หัวใจฉันหยุดนิ่งในสัมผัสละมุน Spirited Away (2001)
I'm saying tenderness is normal, no more meds.กดแล้วเจ็บเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องให้ยาแล้ว Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
[ So it seems your tenderness was false, All you left was a half finished tattoo ][ ราวกับว่าความรักใครของเธอเป็นเพียงภาพลวงตา, การจากไปของเธอคือรอยสักที่เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ] Spider Lilies (2007)
Oh, I have a patient with tenderness and erythemaอ้อ! ฉันมีคนไข้ที่รู้สึกปวด และมีผื่นที่ผิวหนัง Brave New World (2008)
- You feel any tenderness back here?ฉันรู้สึกอะไรแผ่วๆหลังตรงนี้ ไม่.. Dying Changes Everything (2008)
- tenderness in the upper left quadrant. - I'm gonna need a C.T.ระวังที่ชายโครงด้านซ้ายด้วย ผมต้องการผล C.T. ด้วย Blink (2010)
Fever, tenderness over McBurney's point.มีไข้ กดแล้วเจ็บบริเวณไส้ติ่ง Sanctuary (2010)
* Try a little tenderness *#ลองอ่อนโยนดูเล็กน้อย# Funeral (2011)
* Try a little tenderness *#ลองอ่อนโยนดู# Funeral (2011)
* Tenderness *#อ่อนโยนสิ# Funeral (2011)
The wheels of fate turned and brought me to a perfect moment of tenderness and happiness.ชักนำเจ้ามาเป็นของข้า เพราะจูบเดียว ที่พลิกกงล้อชะตา The Sorcerer and the White Snake (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tendernessHe said with deepest tenderness, "Are you all right"?
tendernessShe said her prayers, her heart full of love and tenderness.
tendernessTenderness is an important element in a person's character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ(n) gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
ความนิ่ม(n) softness, See also: tenderness, Syn. ความนุ่ม, Ant. ความแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสุภาพ[khwām suphāp] (n) EN: gentleness ; tenderness  FR: politesse [ f ] ; coutoisie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TENDERNESS T EH1 N D ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenderness (n) tˈɛndənəs (t e1 n d @ n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温和性[wēn hé xìng, ㄨㄣ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] tenderness, #209,999 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain [Add to Longdo]
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred [Add to Longdo]
柔らかさ;軟らかさ[やわらかさ, yawarakasa] (n) softness; tenderness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tenderness \Ten"der*ness\, n.
   The quality or state of being tender (in any sense of the
   adjective).
   [1913 Webster]
 
   Syn: Benignity; humanity; sensibility; benevolence; kindness;
     pity; clemency; mildness; mercy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tenderness
   n 1: a tendency to express warm and affectionate feeling
   2: a pain that is felt (as when the area is touched); "the best
     results are generally obtained by inserting the needle into
     the point of maximum tenderness"; "after taking a cold,
     rawness of the larynx and trachea come on" [syn:
     {tenderness}, {soreness}, {rawness}]
   3: warm compassionate feelings [syn: {tenderness},
     {tenderheartedness}]
   4: a positive feeling of liking; "he had trouble expressing the
     affection he felt"; "the child won everyone's heart"; "the
     warmness of his welcome made us feel right at home" [syn:
     {affection}, {affectionateness}, {fondness}, {tenderness},
     {heart}, {warmness}, {warmheartedness}, {philia}]
   5: a feeling of concern for the welfare of someone (especially
     someone defenseless) [syn: {softheartedness}, {tenderness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top