หรือคุณหมายถึง tenderneß?
Search result for

tenderness

(16 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenderness-, *tenderness*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tendernessอาการกดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tendernessShe said her prayers, her heart full of love and tenderness.
tendernessHe said with deepest tenderness, "Are you all right"?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tendernessแข็งกดเจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ    [N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
ความนิ่ม    [N] softness, See also: tenderness, Syn. ความนุ่ม, Ant. ความแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสุภาพ[n.] (khwām suphāp) EN: gentleness ; tenderness   FR: politesse [f] ; coutoisie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENDERNESS    T EH1 N D ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenderness    (n) (t e1 n d @ n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain [Add to Longdo]
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred [Add to Longdo]
柔らかさ;軟らかさ[やわらかさ, yawarakasa] (n) softness; tenderness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温和性[wēn hé xìng, / ] tenderness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tenderness \Ten"der*ness\, n.
   The quality or state of being tender (in any sense of the
   adjective).
   [1913 Webster]
 
   Syn: Benignity; humanity; sensibility; benevolence; kindness;
     pity; clemency; mildness; mercy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tenderness
   n 1: a tendency to express warm and affectionate feeling
   2: a pain that is felt (as when the area is touched); "the best
     results are generally obtained by inserting the needle into
     the point of maximum tenderness"; "after taking a cold,
     rawness of the larynx and trachea come on" [syn:
     {tenderness}, {soreness}, {rawness}]
   3: warm compassionate feelings [syn: {tenderness},
     {tenderheartedness}]
   4: a positive feeling of liking; "he had trouble expressing the
     affection he felt"; "the child won everyone's heart"; "the
     warmness of his welcome made us feel right at home" [syn:
     {affection}, {affectionateness}, {fondness}, {tenderness},
     {heart}, {warmness}, {warmheartedness}, {philia}]
   5: a feeling of concern for the welfare of someone (especially
     someone defenseless) [syn: {softheartedness}, {tenderness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top