Search result for

operate

(71 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -operate-, *operate*
Possible hiragana form: おぺらて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
operate[VT] ปฏิบัติ, See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน, Syn. work, act, perform
operate[VI] ปฏิบัติ, See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน, Syn. work, function, perform
operate[VI] ผ่าตัด
operate[VI] ก่อให้เกิดผล
operate on[PHRV] (แพทย์) ผ่าตัด
operate from[PHRV] ทำงานจาก (สถานที่)
operate against[PHRV] ดำเนินการเพื่อคัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
operate(ออพ'พะเรท) v. ทำงาน,ทำ,ปฏิบัติ,ผ่าตัด,เดิน,แล่น,หมุน,ขับ,ทำให้เกิดขึ้น,สู้รบ, See also: operatable adj.
co-operate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist,help,plot
cooperate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist,help,plot

English-Thai: Nontri Dictionary
cooperate(vi) ร่วมมือกัน,จับมือกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know a surgeon who will operate in your home.ฉันรู้ว่าศัลยแพทย์คนไหน จะมาผ่าตัดให้คุณที่บ้าน The Itch (2008)
Hey, why don't we operate on his infarcted leg while we're at it?เฮ้ ทำไมเราไม่ผ่าตัด ขาที่ขาดเลือดของเขานะ ขณะที่เราทำมัน The Itch (2008)
He won't be able to operate the pedals in the van.จะได้ไม่สามารถเหยียบคันแร่งได้ Episode #1.5 (2008)
How could she know how to operate a 30-year-old Russian sub?เธอรู้วิธีบังคับเรือดำน้ำ ของรัสเซียอายุกว่า 30 ปีได้อย่างไร Babylon A.D. (2008)
Use this money to find a doctor who'll operate on Mother and cure her illness.ใช้เงินนี่ ไปหาหมอที่จะผ่าตัดให้แม่, รักษาอาการป่วยของแม่ Episode #1.5 (2008)
That is not the way the organization operates.พวกมันยังไม่ยอมบอกเขาหรอก Body of Lies (2008)
How do you expect me to operate, Ed, when you're keeping all the cards?คุณจะให้ผมทำงานยังไง ในเมื่อคุณถือไพ่ทั้งหมดไว้ในมือ Body of Lies (2008)
I programed you to operate at a reduced level.ฉันโปรแกรมให้เธอ ลดประสิทธิภาพในการทำงาน WarGames: The Dead Code (2008)
This is where you can operate from. You need to do a good business.นี่คือผลประโยชน์ที่เธอจะได้รับจาก ในการทำธุรกิจที่ดี The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Based on the way these groups operate, our analyst says you have a 96-hour window from the time she was grabbed.ตามหลักฐานพวกมันกำลังอยู่ในการปฏิบัติการ\ จากผลการวิเคราะห์ของเรา นานมี 96 ช่องนับจากเวลาที่เธอถูกจับไป Taken (2008)
And they had to operate to take out the, what do you call it, the placenta?และพวกเขามีการดำเนินการที่จะออกจากสิ่งที่คุณเรียกมันรก? Revolutionary Road (2008)
/I owned and operated /the Sunny Vista Motel,ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของ ซันเซ็ท สตริป และ ลา เซียนา ในลอสแองเจอลิส แคลิฟอร์เนีย Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
operateAbility to operate a computer is critical for this job.
operateBob operates an elevator in the department store.
operateCan you operate a manual transmission?
operateCould you tell me how to operate this word processor?
operateDo you know how to operate a computer?
operateHe operated the new machine.
operateHe taught me how the machine operated.
operateHe was operated on for lung cancer.
operateHe was operated on yesterday.
operateHow do you operate this machine?
operateI don't know how to operate a spinning wheel.
operateI don't know how to operate this CD player.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำการ[V] work, See also: operate, do, perform, Syn. ทำ, กระทำ, กระทำการ, Example: กลุ่มคนร้ายมุ่งประสงค์ทำการก่อกวนและขยายกระแสความไม่สงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น
ขี่[V] drive, See also: operate, Syn. ขับ, ขับขี่, Example: ถ้าเธอเป็นคนขี่ฉันไม่นั่งด้วยหรอก, Thai definition: ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไป
ผ่าตัด[V] operate on, See also: perform operation, Example: เขาเข้าผ่าตัดไส้ติ่งเมื่อเดือนที่แล้ว, Thai definition: ชำแหละร่างกาย
เดินเครื่อง[V] operate, See also: work, move, start (the engine), function, go, run, Syn. ขับเคลื่อน, เคลื่อน, ติดเครื่อง, Example: เครื่องจักรกำลังเดินเครื่องทำงาน
เดินรถ[V] manage a line of motor vehicles, See also: operate motor vehicles, Example: บริษัทของเขาเดินรถจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่, Thai definition: ประกอบกิจการขนส่งทางรถ
ดำเนินงาน[V] operate, See also: carry on, execute, manage, run, administer, perform, Syn. กระทำงาน, ปฏิบัติงาน, จัดการ, Example: วิศวกรยังคงหาทางดำเนินงานตามแบบที่ออกแบบไว้เดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกลึง[n.] (chang kleung) EN: lathe operateur ; turner   FR: tourneur
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate   FR: aider ; assister ; sauver
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
เดินเครื่อง[v. exp.] (doēn khreūang) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run   
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate   FR: faire des démarches
เดินรถ[v.] (doēnrot) EN: manage a line of motor vehicles ; operate motor vehicles   
เข้าร่วม[v. exp.] (khaoruam) EN: join ; participate ; attend ; cooperate   FR: se joindre ; s'associer ; participer
ขี่ [v.] (khī) EN: drive ; operate   
คุม[v.] (khum) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of)   FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser

CMU English Pronouncing Dictionary
OPERATE    AA1 P ER0 EY2 T
OPERATED    AA1 P ER0 EY2 T AH0 D
OPERATES    AA1 P ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
operate    (v) (o1 p @ r ei t)
operated    (v) (o1 p @ r ei t i d)
operates    (v) (o1 p @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut [Add to Longdo]
コインパーキング;コイン・パーキング[, koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei [Add to Longdo]
コオペラティヴシステム[, kooperateivushisutemu] (n) cooperative system [Add to Longdo]
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
運用方法[うんようほうほう, unyouhouhou] (n) how to operate; operation procedures [Add to Longdo]
演算モード[えんざんモード, enzan mo-do] (n) {comp} compute mode; operate mode [Add to Longdo]
家塾[かじゅく, kajuku] (n) (historical) government-backed school operated by a scholar out of his home [Add to Longdo]
協力合意[きょうりょくごうい, kyouryokugoui] (n) agreement to cooperate [Add to Longdo]
協力態勢[きょうりょくたいせい, kyouryokutaisei] (n) readiness to cooperate; framework for cooperation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算モード[えんざんモード, enzan mo-do] compute mode, operate mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Operate \Op"er*ate\, v. t.
   1. To produce, as an effect; to cause.
    [1913 Webster]
 
       The same cause would operate a diminution of the
       value of stock.            --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. To put into, or to continue in, operation or activity; to
    work; as, to operate a machine.
    [1913 Webster] Operatic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Operate \Op"er*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Operated}; p. pr. &
   vb. n. {Operating}.] [L. operatus, p. p. of operari to work,
   fr. opus, operis, work, labor; akin to Skr. apas, and also to
   G. ["u]ben to exercise, OHG. uoben, Icel. [ae]fa. Cf.
   {Inure}, {Maneuver}, {Ure}.]
   1. To perform a work or labor; to exert power or strength,
    physical or mechanical; to act.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce an appropriate physical effect; to issue in the
    result designed by nature; especially (Med.), to take
    appropriate effect on the human system.
    [1913 Webster]
 
   3. To act or produce effect on the mind; to exert moral power
    or influence.
    [1913 Webster]
 
       The virtues of private persons operate but on a few.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       A plain, convincing reason operates on the mind both
       of a learned and ignorant hearer as long as they
       live.                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surg.) To perform some manual act upon a human body in a
    methodical manner, and usually with instruments, with a
    view to restore soundness or health, as in amputation,
    lithotomy, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To deal in stocks or any commodity with a view to
    speculative profits. [Brokers' Cant]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 operate
   v 1: direct or control; projects, businesses, etc.; "She is
      running a relief operation in the Sudan" [syn: {operate},
      {run}]
   2: perform as expected when applied; "The washing machine won't
     go unless it's plugged in"; "Does this old car still run
     well?"; "This old radio doesn't work anymore" [syn:
     {function}, {work}, {operate}, {go}, {run}] [ant:
     {malfunction}, {misfunction}]
   3: handle and cause to function; "do not operate machinery after
     imbibing alcohol"; "control the lever" [syn: {operate},
     {control}]
   4: perform a movement in military or naval tactics in order to
     secure an advantage in attack or defense [syn: {manoeuver},
     {maneuver}, {manoeuvre}, {operate}]
   5: happen; "What is going on in the minds of the people?"
   6: keep engaged; "engaged the gears" [syn: {engage}, {mesh},
     {lock}, {operate}] [ant: {disengage}, {withdraw}]
   7: perform surgery on; "The doctors operated on the patient but
     failed to save his life" [syn: {operate on}, {operate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top