ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

operate

AA1 P ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -operate-, *operate*
Possible hiragana form: おぺらて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
operate(vt) ปฏิบัติ, See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน, Syn. work, act, perform
operate(vi) ปฏิบัติ, See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน, Syn. work, function, perform
operate(vi) ผ่าตัด
operate(vi) ก่อให้เกิดผล
operate on(phrv) (แพทย์) ผ่าตัด
operate from(phrv) ทำงานจาก (สถานที่)
operate against(phrv) ดำเนินการเพื่อคัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
operate(ออพ'พะเรท) v. ทำงาน, ทำ, ปฏิบัติ, ผ่าตัด, เดิน, แล่น, หมุน, ขับ, ทำให้เกิดขึ้น, สู้รบ, See also: operatable adj.
co-operate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist, help, plot
cooperate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist, help, plot

English-Thai: Nontri Dictionary
cooperate(vi) ร่วมมือกัน, จับมือกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will operate the onboard systems of Discovery.ฉันจะดำเนินการ ระบบออนบอร์ดแห่งดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hal seems to be reactivated and is functioning well enough to operate the onboard systems.แฮล ดูเหมือนจะเปิดใช้งาน และทำงานได้ดีพอ ในการดำเนินงานระบบออนบ อร์ด 2010: The Year We Make Contact (1984)
actually, I could operate without my hands. dr.อันที่จริง ผมผ่าตัดได้โดยไม่ต้องลงมือเอง Spies Like Us (1985)
This is Burton Quinn. He owns and operates Quinnland Safari Park.นี่คือเบอร์ตัน ควินน์ เจ้าของควินน์แลนด์ซาฟารีปาร์ค Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Tear ducts operate on a normal basis to lubricate and protect the eye.ต่อมน้ำตาทำงานตามธรรมชาติ / เพื่อหล่อลื่นและป้องกันดวงตา City of Angels (1998)
- I don't operate here./ ฉันไม่ได้จะผ่าตัดที่นี่นะ City of Angels (1998)
"How to operate the DP machine?""วิธีการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์" Christmas in August (1998)
You still operate a gas station.คุณก็ยังทำงานที่ปั๊มนี้อยู่ eXistenZ (1999)
On a Jew? They let a Pole to come in to operate on a Jew?คนยิวเหรอ เขายอมให้หมอโปแลนด์ ผ่าตัดคนยิวเหรอ The Pianist (2002)
Given your situation, I can't say I understand your reasons for volunteering to operate onboard my ship.ดูจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ผมไม่เข้าใจเหตุผล ที่คุณอาสามาทำงาน บนยานของผม The Matrix Reloaded (2003)
- We'll be when you operate another ship.-คุณต้องไปอยู่ยานลำอื่น The Matrix Reloaded (2003)
It's unlawful to operate a motor vehicle without a license.ขับรถไม่พกใบขับขี่มันผิดกฏหมายนะคุณ. 11:14 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
operateAbility to operate a computer is critical for this job.
operateBob operates an elevator in the department store.
operateCan you operate a manual transmission?
operateCould you tell me how to operate this word processor?
operateDo you know how to operate a computer?
operateHe operated the new machine.
operateHe taught me how the machine operated.
operateHe was operated on for lung cancer.
operateHe was operated on yesterday.
operateHow do you operate this machine?
operateI don't know how to operate a spinning wheel.
operateI don't know how to operate this CD player.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำการ(v) work, See also: operate, do, perform, Syn. ทำ, กระทำ, กระทำการ, Example: กลุ่มคนร้ายมุ่งประสงค์ทำการก่อกวนและขยายกระแสความไม่สงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น
ขี่(v) drive, See also: operate, Syn. ขับ, ขับขี่, Example: ถ้าเธอเป็นคนขี่ฉันไม่นั่งด้วยหรอก, Thai Definition: ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไป
ผ่าตัด(v) operate on, See also: perform operation, Example: เขาเข้าผ่าตัดไส้ติ่งเมื่อเดือนที่แล้ว, Thai Definition: ชำแหละร่างกาย
เดินเครื่อง(v) operate, See also: work, move, start (the engine), function, go, run, Syn. ขับเคลื่อน, เคลื่อน, ติดเครื่อง, Example: เครื่องจักรกำลังเดินเครื่องทำงาน
เดินรถ(v) manage a line of motor vehicles, See also: operate motor vehicles, Example: บริษัทของเขาเดินรถจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่, Thai Definition: ประกอบกิจการขนส่งทางรถ
ดำเนินงาน(v) operate, See also: carry on, execute, manage, run, administer, perform, Syn. กระทำงาน, ปฏิบัติงาน, จัดการ, Example: วิศวกรยังคงหาทางดำเนินงานตามแบบที่ออกแบบไว้เดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกลึง[chang kleung] (n) EN: lathe operateur ; turner  FR: tourneur
ช่วย[chūay] (v) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate  FR: aider ; assister ; sauver
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[damnoēn-ngān] (v) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform  FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
เดินเครื่อง[doēn khreūang] (v, exp) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run
เดินเรื่อง[doēnreūang] (v) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate  FR: faire des démarches
เดินรถ[doēnrot] (v) EN: manage a line of motor vehicles ; operate motor vehicles
เข้าร่วม[khaoruam] (v, exp) EN: join ; participate ; attend ; cooperate  FR: se joindre ; s'associer ; participer
ขี่[khī] (v) EN: drive ; operate
คุม[khum] (v) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of)  FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OPERATE AA1 P ER0 EY2 T
OPERATE AO1 P ER0 EY2 T
OPERATED AA1 P ER0 EY2 T AH0 D
OPERATES AA1 P ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
operate (v) ˈɒpərɛɪt (o1 p @ r ei t)
operated (v) ˈɒpərɛɪtɪd (o1 p @ r ei t i d)
operates (v) ˈɒpərɛɪts (o1 p @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
操作[そうさ, sousa] (n) (1) operation; management; processing; (2) manipulating to one's benefit; (vs) (3) to operate; (4) to manipulate; to fiddle (e.g. the books); (P) #1,644 [Add to Longdo]
働く[はたらく, hataraku] (v5k, vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) { ling } to be conjugated; (P) #5,440 [Add to Longdo]
村立[そんりつ, sonritsu] (n, adj-no) established or operated by a village #5,511 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
都営[とえい, toei] (n) operated by the metropolitan government; (P) #7,110 [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] (v5k, vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P) #7,990 [Add to Longdo]
操る[あやつる, ayatsuru] (v5r, vt) (1) to manipulate; to operate; to handle; to operate (e.g. a machine); to steer (a ship); (2) to have a good command of (a language); to be fluent in; (3) to operate a puppet; to pull the strings of a puppet; (4) to mastermind; to pull the strings; to control from the shadows; (5) (arch) to play (a musical instrument); (P) #8,677 [Add to Longdo]
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s, vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P) #11,665 [Add to Longdo]
エレキテル[erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut [Add to Longdo]
コインパーキング;コイン・パーキング[koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算モード[えんざんモード, enzan mo-do] compute mode, operate mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Operate \Op"er*ate\, v. t.
   1. To produce, as an effect; to cause.
    [1913 Webster]
 
       The same cause would operate a diminution of the
       value of stock.            --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. To put into, or to continue in, operation or activity; to
    work; as, to operate a machine.
    [1913 Webster] Operatic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Operate \Op"er*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Operated}; p. pr. &
   vb. n. {Operating}.] [L. operatus, p. p. of operari to work,
   fr. opus, operis, work, labor; akin to Skr. apas, and also to
   G. ["u]ben to exercise, OHG. uoben, Icel. [ae]fa. Cf.
   {Inure}, {Maneuver}, {Ure}.]
   1. To perform a work or labor; to exert power or strength,
    physical or mechanical; to act.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce an appropriate physical effect; to issue in the
    result designed by nature; especially (Med.), to take
    appropriate effect on the human system.
    [1913 Webster]
 
   3. To act or produce effect on the mind; to exert moral power
    or influence.
    [1913 Webster]
 
       The virtues of private persons operate but on a few.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       A plain, convincing reason operates on the mind both
       of a learned and ignorant hearer as long as they
       live.                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surg.) To perform some manual act upon a human body in a
    methodical manner, and usually with instruments, with a
    view to restore soundness or health, as in amputation,
    lithotomy, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To deal in stocks or any commodity with a view to
    speculative profits. [Brokers' Cant]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 operate
   v 1: direct or control; projects, businesses, etc.; "She is
      running a relief operation in the Sudan" [syn: {operate},
      {run}]
   2: perform as expected when applied; "The washing machine won't
     go unless it's plugged in"; "Does this old car still run
     well?"; "This old radio doesn't work anymore" [syn:
     {function}, {work}, {operate}, {go}, {run}] [ant:
     {malfunction}, {misfunction}]
   3: handle and cause to function; "do not operate machinery after
     imbibing alcohol"; "control the lever" [syn: {operate},
     {control}]
   4: perform a movement in military or naval tactics in order to
     secure an advantage in attack or defense [syn: {manoeuver},
     {maneuver}, {manoeuvre}, {operate}]
   5: happen; "What is going on in the minds of the people?"
   6: keep engaged; "engaged the gears" [syn: {engage}, {mesh},
     {lock}, {operate}] [ant: {disengage}, {withdraw}]
   7: perform surgery on; "The doctors operated on the patient but
     failed to save his life" [syn: {operate on}, {operate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top