Search result for

reply

(77 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reply-, *reply*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reply (n ) คำให้การโจทก์ (ตอบคำฟ้องแย้งของจำเลย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reply    [VI] ตอบ, Syn. answer
reply    [VT] ตอบ, Syn. answer
reply    [N] การตอบ, See also: คำตอบ, Syn. answer, counterattack
reply    [N] การตอบสนอง, Syn. response, reaction
reply to    [PHRV] พูดตอบ, See also: ตอบคำถาม
reply to    [PHRV] เขียนตอบ
reply to    [PHRV] ตอบกลับ, See also: โต้ตอบ
reply for    [PHRV] ตอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
replyคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
replyWe'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.
replyThe reply came after three days.
replyWe look forward to receiving your prompt reply.
replyYour prompt reply is urgently required.
replyBeing too nervous to reply, he stared at the floor.
replyIn reply Jesus declared...
replyIt is wiser to make no reply to angry words.
replyWe look forward to your early reply.
replyThanks for your reply.
replyI'm looking forward to receiving your reply.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reply(รีไพล') vi. ตอบ,ตอบได้,สนองตอบ,สะ-ท้อน,ก้องกลับ,ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ,การตอบ,การตอบแก้,, See also: replier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
reply(n) การตอบ,คำตอบ,การโต้ตอบ,การสนองตอบ
reply(vi) โต้ตอบ,ตอบ,สะท้อน,สนองตอบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขานรับ    [N] answer, See also: reply, Syn. คำตอบรับ, Example: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป
ตอกกลับ    [V] retort, See also: reply, react, repose, answer back, Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน, Example: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง, Thai definition: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
สวนตอบ    [V] respond immediately, See also: reply at once, answer promptly, Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ, Example: ทันทีที่เขาพูดจบ ผมก็สวนตอบไปโดยไม่รีรอ
ตอบกลับ    [V] reply, See also: answer, Example: ทางบริษัทจะตอบกลับไปภายใน 2 อาทิตย์, Thai definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้
ยอกย้อน    [V] retort, See also: reply, answer, respond, Syn. ย้อนยอก, โต้, สวนกลับ, ตอกกลับ, Example: ฝ่ายค้านยอกย้อนรัฐบาลอย่างเจ็บแสบ, Thai definition: พูดย้อนอย่างทิ่มตำ
สนอง    [V] reply, See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour, Syn. แทน, ตอบสนอง, รับสนอง, Example: ข้อจำกัดทางสรีระของมนุษย์ทำให้เราไม่สามารถสนองความต้องการต่างๆ ของร่างกายได้โดยลำพัง, Notes: (เขมร)
กล่าวโต้    [V] retort, See also: reply, answer, respond, counter, Syn. โต้, ตอบกลับ, โต้ตอบ, Example: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ออกมากล่าวโต้ข้อกล่าวหาและชี้แจงข้อเท็จจริง
กล่าวตอบ    [V] answer, See also: reply, respond, Syn. ตอบ, Example: ฉันกล่าวตอบปฏิเสธความช่วยเหลือจากเขา
ย้อน    [V] retort, See also: reply, answer, respond, counter, return, Syn. สวนกลับ, ยอกย้อน, โต้ตอบ, Example: เขาย้อนพ่อแม่อยู่บ่อยๆ เหมือนเห็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเล่น, Thai definition: พูดสวนตอบหรือตอกกลับอย่างทันควัน
ขาน    [V] reply, See also: answer, respond, Syn. ขานรับ, ขานตอบ, ตอบ, ตอบรับ, Example: ทำไมหนูไม่ขาน เมื่อแม่เรียก, Thai definition: พูดตอบกลับไปยังผู้ที่เรียก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
จดหมายตอบ[n. exp.] (jotmāi tøp) EN: letter in reply ; written answer   FR: lettre de réponse [f]
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence   FR: déposition [f]
คำตอบ[n.] (khamtøp) EN: answer ; reply ; retort   FR: réponse [f] ; réplique [f] ; répartie [f]
หนังสือตอบ[n. exp.] (nangseū tøp) EN: letter in reply ; written answer   
แสดงปฏิกิริยา[v. exp.] (sadaēng patikiriyā) EN: react ; respond ; reply ; answer   FR: réagir ; répondre
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour   FR: répondre à
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oopose ; back ; contend ; counter ; reply   FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ตอบ[v.] (tøp) EN: answer ; respond ; reply ; retort   FR: répondre ; donner une réponse
ตอบจดหมาย [v. exp.] (tøp jotmāi) EN: answer a letter ; reply to a letter   FR: répondre à une lettre

CMU English Pronouncing Dictionary
REPLY    R AH0 P L AY1
REPLY    R IY0 P L AY1
REPLYING    R AH0 P L AY1 IH0 NG
REPLYING    R IY0 P L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reply    (v) (r i1 p l ai1)
replying    (v) (r i1 p l ai1 i ng)
reply-paid    (j) - (r i1 p l ai1 - p ei d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antwortschein {m}reply coupon [Add to Longdo]
Beantwortung {f} | Beantwortungen {pl}; Gegenrede {f} | in Beantwortung Ihres Schreibens vomreply | replies | in reply to your letter of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
マジレス[, majiresu] (n,vs) (abbr) (See レス) serious reply (response) (e.g. in 2ch threads) [Add to Longdo]
リプライ[, ripurai] (n) reply; (P) [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
往信[おうしん, oushin] (n) first half of a reply card [Add to Longdo]
往復葉書[おうふくはがき, oufukuhagaki] (n) postcard with a reply card attached [Add to Longdo]
応酬[おうしゅう, oushuu] (n,vs) (1) exchange; reciprocation; give-and-take; return; (2) reply; riposte; (P) [Add to Longdo]
応答[おうとう, outou] (n,vs) reply; answer; response; (P) [Add to Longdo]
回答[かいとう, kaitou] (n,vs) reply; answer; (P) [Add to Longdo]
回報[かいほう, kaihou] (n) circular; circulating letter; reply [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, / ] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
回信[huí xìn, ] reply; write back [Add to Longdo]
回答[huí dá, ] reply; answer [Add to Longdo]
次韵[cì yùn, / ] reply to a poem in the same rhyme [Add to Longdo]
[dá, ] reply; answer; return; respond; echo [Add to Longdo]
答覆[dá fù, ] reply [Add to Longdo]
答词[dá cí, / ] reply; thank-you speech [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
返信IPメッセージ表示[へんしんIPメッセージひょうじ, henshin IP messe-ji hyouji] replying IP-message indication [Add to Longdo]
返信要求表示[へんしんようきゅうひょうじ, henshinyoukyuuhyouji] reply request indication [Add to Longdo]
リプライ[りぷらい, ripurai] reply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reply \Re*ply"\, n.; pl. {Replies} (-pl?z"). [See {Reply}, v.
   i., and cf. {Replica}.]
   That which is said, written, or done in answer to what is
   said, written, or done by another; an answer; a response.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Answer; rejoinder; response.
 
   Usage: {Reply}, {Rejoinder}, {Answer}. A reply is a distinct
      response to a formal question or attack in speech or
      writing. A rejoinder is a second reply (a reply to a
      reply) in a protracted discussion or controversy. The
      word answer is used in two senses, namely (1), in the
      most general sense of a mere response; as, the answer
      to a question; or (2), in the sense of a decisive and
      satisfactory confutation of an adversary's argument,
      as when we speak of a triumphant answer to the speech
      or accusations of an opponent. Here the noun
      corresponds to a frequent use of the verb, as when we
      say. "This will answer (i.e., fully meet) the end in
      view;" "It answers the purpose."
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reply \Re*ply"\ (r?-pl?"), v. i. [imp. & p. p. {Replied}
   (-pl?d"); p. pr. & vb. n. {Replying}.] [OE. replien, OF.
   replier, F. r['e]pliquer, fr. L. replicare to fold back, make
   a reply; pref. re- re- + plicare to fold. See {Ply}, and cf.
   {Replica}.]
   1. To make a return in words or writing; to respond; to
    answer.
    [1913 Webster]
 
       O man, who art thou that repliest against God?
                          --Rom. ix. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To answer a defendant's plea.
    [1913 Webster]
 
   3. Figuratively, to do something in return for something
    done; as, to reply to a signal; to reply to the fire of a
    battery.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To answer; respond; rejoin.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reply \Re*ply"\, v. t.
   To return for an answer. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Lords, vouchsafe
      To give me hearing what I shall reply.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reply
   n 1: a statement (either spoken or written) that is made to
      reply to a question or request or criticism or accusation;
      "I waited several days for his answer"; "he wrote replies
      to several of his critics" [syn: {answer}, {reply},
      {response}]
   2: the speech act of continuing a conversational exchange; "he
     growled his reply" [syn: {reply}, {response}]
   v 1: react verbally; "She didn't want to answer"; "answer the
      question"; "We answered that we would accept the
      invitation" [syn: {answer}, {reply}, {respond}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 reply
  n.
 
   See {followup}.
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top