ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reply

R IH0 P L AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reply-, *reply*, rep
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reply(vi) ตอบ, Syn. answer
reply(vt) ตอบ, Syn. answer
reply(n) การตอบ, See also: คำตอบ, Syn. answer, counterattack
reply(n) การตอบสนอง, Syn. response, reaction
reply to(phrv) พูดตอบ, See also: ตอบคำถาม
reply to(phrv) เขียนตอบ
reply to(phrv) ตอบกลับ, See also: โต้ตอบ
reply for(phrv) ตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reply(รีไพล') vi. ตอบ, ตอบได้, สนองตอบ, สะ-ท้อน, ก้องกลับ, ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ, การตอบ, การตอบแก้, , See also: replier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
reply(n) การตอบ, คำตอบ, การโต้ตอบ, การสนองตอบ
reply(vi) โต้ตอบ, ตอบ, สะท้อน, สนองตอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
replyคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
reply(n) คำให้การโจทก์ (ตอบคำฟ้องแย้งของจำเลย)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please send your reply as soon as possible.กรุณาส่งตอบกลับของคุณ โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ส่งจบ มิลสอน 2779 2010: The Year We Make Contact (1984)
The British government... having received no reply to the observations presented... to the German government... has declared war on nazi Germany.รัฐบาลแห่งอังกฤษ ที่ยังไม่ได้รับคำตอบใด ๆ ที่แสดงท่าทีชัดเจนแน่นอน จากรัฐบาลเยอรมัน พวกเขาได้ประกาศสงครามกับนาซีเยอรมัน The Pianist (2002)
That reply will do for present.คำตอบนั่นก็พอแล้วสำหรับตอนนี้ Pride & Prejudice (2005)
You reply too early.คุณรีบตอบกลับมาเร็วจัง Train Man (2005)
Please reply soon.โปรดตอบกลับด้วยครับ Grave of the Fireflys (2005)
Sent a fan mail to him but never got a reply so I began disliking him.ส่งจดหมายไปให้เขา แต่ไม่เคยได้รับการตอบกลับ ชั้นก็เลยเริ่มที่จะไม่ชอบเค้า Almost Love (2006)
"The happiness which this reply produced...""ความสุขซึ่งทำให้ใจเต้นระรัว..." Becoming Jane (2007)
But he duly wrote a reply politely explaining that the query was nonsense.แต่เค้าก้ได้ตอบจดหมายกลับไปว่า คำถามนั้นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ. Stardust (2007)
My pretense almost ended at that party... where I had understood everything Mr PringIe said in english ... and gave him a fitting reply in Hindi!ที่งานเลี้ยงนั่น ผมเกือบหมดความอดทน... ผมเข้าใจที่นายปริงเกิ้ล พูดในอังกฤษ... คุณน่าจะดูออก ตอนที่ผมตอบคำถามเขา Namastey London (2007)
Upon hearing jeffers' fighting words, Stark reported to reply simply, "we'll see."หลังจากได้ยินคำโอ่ของเจอเฟอร์, สตาร์ค ตอบอย่างง่ายๆว่า \"แล้วเราจะได้เห็นกัน\" Self Made Man (2008)
So, you're gonna go on this computer, get on your blog, and post another reply to Mr Anonymousดังนั้น นายจึงมาที่คอมพ์เครื่องนี้\ เข้าเว็บบล็อคของนายและโพสต์ข้อความตอบนายนิรนามนั่น Art Imitates Life (2008)
SO IF YOU GET A REPLY FROM THE POLICE, ดังนั้นถ้าคุณได้รับการติดต่อจากตำรวจ Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
replyAll that you have to do it to wait for his reply.
replyAll you have to do is to wait for her reply.
replyAt last I have time to reply to mail that I have received these 3 weeks.
replyBeing too nervous to reply, he stared at the floor.
replyDon't you think it's rude to give people such a sharp/curt reply like that?
replyFrom the menu-bar's "Reply" select "create follow-up message". The message you reply to is quoted.
replyHe didn't reply to my letter.
replyHe made a rude reply.
replyHe pressed me for a prompt reply.
replyHe sent an immediate reply to my telegram.
replyHis ambiguous reply made her all the more irritated.
replyHis reply is no more than an excuse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขานรับ(n) answer, See also: reply, Syn. คำตอบรับ, Example: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป
ตอกกลับ(v) retort, See also: reply, react, repose, answer back, Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน, Example: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง, Thai Definition: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
สวนตอบ(v) respond immediately, See also: reply at once, answer promptly, Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ, Example: ทันทีที่เขาพูดจบ ผมก็สวนตอบไปโดยไม่รีรอ
ตอบกลับ(v) reply, See also: answer, Example: ทางบริษัทจะตอบกลับไปภายใน 2 อาทิตย์, Thai Definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้
ยอกย้อน(v) retort, See also: reply, answer, respond, Syn. ย้อนยอก, โต้, สวนกลับ, ตอกกลับ, Example: ฝ่ายค้านยอกย้อนรัฐบาลอย่างเจ็บแสบ, Thai Definition: พูดย้อนอย่างทิ่มตำ
สนอง(v) reply, See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour, Syn. แทน, ตอบสนอง, รับสนอง, Example: ข้อจำกัดทางสรีระของมนุษย์ทำให้เราไม่สามารถสนองความต้องการต่างๆ ของร่างกายได้โดยลำพัง, Notes: (เขมร)
กล่าวโต้(v) retort, See also: reply, answer, respond, counter, Syn. โต้, ตอบกลับ, โต้ตอบ, Example: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ออกมากล่าวโต้ข้อกล่าวหาและชี้แจงข้อเท็จจริง
กล่าวตอบ(v) answer, See also: reply, respond, Syn. ตอบ, Example: ฉันกล่าวตอบปฏิเสธความช่วยเหลือจากเขา
ย้อน(v) retort, See also: reply, answer, respond, counter, return, Syn. สวนกลับ, ยอกย้อน, โต้ตอบ, Example: เขาย้อนพ่อแม่อยู่บ่อยๆ เหมือนเห็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเล่น, Thai Definition: พูดสวนตอบหรือตอกกลับอย่างทันควัน
ขาน(v) reply, See also: answer, respond, Syn. ขานรับ, ขานตอบ, ตอบ, ตอบรับ, Example: ทำไมหนูไม่ขาน เมื่อแม่เรียก, Thai Definition: พูดตอบกลับไปยังผู้ที่เรียก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลย[chaloēi] (v) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret  FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
จดหมายตอบ[jotmāi tøp] (n, exp) EN: letter in reply ; written answer  FR: lettre de réponse [ f ]
คำให้การ[kham haikān] (n, exp) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence  FR: déposition [ f ]
คำตอบ[khamtøp] (n) EN: answer ; reply ; retort  FR: réponse [ f ] ; réplique [ f ] ; répartie [ f ]
หนังสือตอบ[nangseū tøp] (n, exp) EN: letter in reply ; written answer
แสดงปฏิกิริยา[sadaēng patikiriyā] (v, exp) EN: react ; respond ; reply ; answer  FR: réagir ; répondre
สนอง[sanøng] (v) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour  FR: répondre à
โต้[tō] (v) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oopose ; back ; contend ; counter ; reply  FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ตอบ[tøp] (v) EN: answer ; respond ; reply ; retort  FR: répondre ; donner une réponse
ตอบจดหมาย[tøp jotmāi] (v, exp) EN: answer a letter ; reply to a letter  FR: répondre à une lettre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPLY R IH0 P L AY1
REPLY R IY0 P L AY1
REPLYING R IH0 P L AY1 IH0 NG
REPLYING R IY0 P L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reply (v) rˈɪplˈaɪ (r i1 p l ai1)
replying (v) rˈɪplˈaɪɪŋ (r i1 p l ai1 i ng)
reply-paid (j) rˈɪplˈaɪ-pɛɪd (r i1 p l ai1 - p ei d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回答[huí dá, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ,  ] reply; answer #1,435 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] reply; answer; return; respond; echo #2,472 [Add to Longdo]
回信[huí xìn, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ,  ] reply; write back #19,497 [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ,      /     ] replying "I don't know" to every question #69,081 [Add to Longdo]
答词[dá cí, ㄉㄚˊ ㄘˊ,   /  ] reply; thank-you speech #81,739 [Add to Longdo]
次韵[cì yùn, ㄘˋ ㄩㄣˋ,   /  ] reply to a poem in the same rhyme [Add to Longdo]
答覆[dá fù, ㄉㄚˊ ㄈㄨˋ,  ] reply [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antwortschein { m }reply coupon [Add to Longdo]
Beantwortung { f } | Beantwortungen { pl }; Gegenrede { f } | in Beantwortung Ihres Schreibens vomreply | replies | in reply to your letter of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回答[かいとう, kaitou] (n, vs) reply; answer; (P) #514 [Add to Longdo]
答え(P);答(P);応え[こたえ(P);いらえ(応え), kotae (P); irae ( kotae )] (n) response; reply; answer; solution; (P) #3,272 [Add to Longdo]
返信[へんしん, henshin] (n, vs) reply; (P) #3,506 [Add to Longdo]
返答[へんとう, hentou] (n, vs) reply; (P) #5,033 [Add to Longdo]
返事(P);返辞[へんじ, henji] (n, vs) reply; answer; response; (P) #5,330 [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n, vs, adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) #6,028 [Add to Longdo]
応答[おうとう, outou] (n, vs) reply; answer; response; (P) #8,964 [Add to Longdo]
答える[こたえる, kotaeru] (v1, vi) to answer; to reply; (P) #10,431 [Add to Longdo]
答弁[とうべん, touben] (n, vs) response; reply; answer; defence; defense; (P) #16,291 [Add to Longdo]
答申[とうしん, toushin] (n, vs) report; reply; findings; (P) #17,281 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
返信IPメッセージ表示[へんしんIPメッセージひょうじ, henshin IP messe-ji hyouji] replying IP-message indication [Add to Longdo]
返信要求表示[へんしんようきゅうひょうじ, henshinyoukyuuhyouji] reply request indication [Add to Longdo]
リプライ[りぷらい, ripurai] reply [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top