ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actuality

AE2 K CH UW0 AE1 L AH0 T IY2   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actuality-, *actuality*
English-Thai: Nontri Dictionary
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
actualityภาวะจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although in actuality I've noticed a certain... luminescent glow about her complexion when she's drawing.แต่ผิวเธอดูเปล่งปลั่งขึ้นยามที่เธอวาดรูป Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจริง[n.] (khwāmjing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality   FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTUALITY AE2 K CH UW0 AE1 L AH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actuality (n) ˌæktʃuˈælɪtiː (a2 k ch u a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirklichkeit {f}; Realität {f} | in Wirklichkeitactuality | in actuality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチュアリティー[, akuchuaritei-] (n) actuality [Add to Longdo]
実際[じっさい, jissai] (adj-no,adv,n) (1) practicality; practical; (2) reality; actuality; actual conditions; (3) {Buddh} bhutakoti (limit of reality); (P) [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) [Add to Longdo]
本当のところ;本当の所[ほんとうのところ;ホントのところ, hontounotokoro ; honto notokoro] (exp,adv) (1) in truth; in actuality; (exp,n) (2) the truth; the real story [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actuality \Ac`tu*al"i*ty\, n.; pl. {Actualities}.
   The state of being actual; reality; as, the actuality of
   God's nature. --South.
   [1913 Webster] Actualisation

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actuality
   n 1: the state of actually existing objectively; "a hope that
      progressed from possibility to actuality"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top