ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accessible

AE0 K S EH1 S AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accessible-, *accessible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accessible(adj) ที่สามารถเข้าได้, Syn. approachable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย, ใช้ง่าย, ได้ง่าย, Syn. obtainable
inaccessible(อินอัคเซส' ซะเบิล) adj. เข้าไม่ถึง, เข้าไปไม่ได้, เข้าได้ยาก., See also: inaccessibility, inaccessibleness n. inaccessibly adv., Syn. inapproachable

English-Thai: Nontri Dictionary
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
inaccessible(adj) ซึ่งเข้าไม่ถึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's nothing accessible from this room anymore. Not from this building.ไม่มีอะไรที่จะเข้าถึงจากที่นี่ได้ ไม่มี ไม่ใช่จากตึกนี้ Firewall (2006)
You see, the land Merchant was buying had little value in of itself but, if it became accessible by road, it would be a prime location for say, a retail park.คุณก็รู้ว่าพื้นที่มันราคาถูก แต่ถ้ามันตัดถนนผ่านล่ะก็มันจะมีมูลค่าขึ้นมาเชียว อาจเป็นศูนย์ค้าปลีก Hot Fuzz (2007)
Well, that was more accessible to be able to start to play.ตอนนั้นการเริ่มเล่น มันสะดวกมากขึ้น It Might Get Loud (2008)
It's got to be readily accessible at all Times.มันต้องสามารถอ่านตลอดเวลา Safe and Sound (2008)
This has got to be a cookbook that makes French cooking accessible to Americans who do not have cooks.นี่คือหนังสือทำอาหาร ที่ทำให้อาหารฝรั่งเศสเป็นไปได้ สำหรับคนอเมริกันที่ไม่มีพ่อครัว Julie & Julia (2009)
Plus control of all accessible systemsระบบควบคุมทั้งหมดที่สามารถเข้าได้ Divided (2010)
The data on the USB that couldn't be decrypted will be accessible through Baek San's NSS network.ข้อมูลใน USB ที่ไม่สามารถถอดรหัสได้ มันสามารถเข้าได้โดยเครือข่ายNSS ของเบ็กซัน Airiseu: Deo mubi (2010)
He's the penthouse, 43rd floor, accessible by two elevators and the fire stairs.เขาอยู่บนเพนท์เฮ้าส์ ชั้น 43 เข้าได้ทางลิฟท์ 2 ตัว และบันไดหนีไฟ Countdown (2011)
Well, it's not a wedding ring. So you're just making me a more accessible late-night Booty call.ไงล่ะ มันก็ไม่ใช่แหวนแต่งงานซะหน่อย นายกำลังทำให้ฉันเป็นเหมือน นางทางโทรศัพท์ตอนดึกๆเข้าไปทุกที Master Plan (2012)
We're sweeping every wirelessly accessible camera on the planet.ตรวจเช็คจากระบบไร้สาย ที่เข้าถึงได้ทั้งหมด กล้องทุกตัวบนโลก The Avengers (2012)
This place ain't accessible to anyone but Al Capone.ถ้าไม่ใหญ่จริงก็เข้ายากอยู่ดี Caged Fae (2013)
We preferred to view them as an accessible way for the public to get introduced to archaeology.เราชอบที่จะแสดงหนังสือพวกนั้น ให้สามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ เพื่อแนะนำให้รู้จักกับโบราณคดี The Archaeologist in the Cocoon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accessibleGuns are readily accessible to Americans.
accessibleHe makes himself accessible to all who seek his counsel.
accessibleNew York is accessible train from Washington.
accessibleOur principal is accessible to students.
accessibleShe is accessible to pity.
accessibleShe is readily accessible to flattery.
accessibleThe place is not accessible by land.
accessibleThese books are accessible to all students.
accessibleThe shopping district is easily accessible from our house.
accessibleThe stadium is accessible by bus.
accessibleThe town is accessible by rail.
accessibleThis airport is easily accessible by bus.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ง่าย[chai-ngāi] (adj) EN: accessible  FR: accessible
ใช้งาน[chai-ngān] (v, exp) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable  FR: être utilisable
เข้าถึงได้ง่าย[khaotheung dāi ngāi] (adj) EN: accessible  FR: accessible
ไม่ถือตัว[mai theūtūa] (adj) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCESSIBLE AE0 K S EH1 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accessible (j) ˈəksˈɛsəbl (@1 k s e1 s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
易取得[yì qǔ dé, ㄧˋ ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ,   ] accessible [Add to Longdo]
易接近[yì jiē jìn, ㄧˋ ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ,   ] accessible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zugänglich; einsehbar { adj } | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible [Add to Longdo]
zugängliches Registeraccessible register [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセシブル[akuseshiburu] (adj-na) accessible [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] (adj-na) { comp } accessible [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] (n) { comp } unaccessible [Add to Longdo]
険しい(P);嶮しい[けわしい, kewashii] (adj-i) (1) precipitous; rugged; inaccessible; impregnable; steep; (2) grim; severe; stern; (P) [Add to Longdo]
袋地[ふくろち;ふくろじ, fukurochi ; fukuroji] (n) (1) sacking; bagging; (2) (See 裏地・2) land that is surrounded by others' private property and is not directly accessible via public roads [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accessible \Ac*cess"i*ble\, a. [L. accessibilis, fr. accedere:
   cf. F. accessible. See {Accede}.]
   1. Easy of access or approach; approachable; as, an
    accessible town or mountain, an accessible person.
    [1913 Webster]
 
   2. Open to the influence of; -- with to. "Minds accessible to
    reason." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Obtainable; to be got at.
    [1913 Webster]
 
       The best information . . . at present accessible.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accessible
   adj 1: capable of being reached; "a town accessible by rail"
       [ant: {inaccessible}, {unaccessible}]
   2: capable of being read with comprehension; "readily accessible
     to the nonprofessional reader"; "the tales seem more
     approachable than his more difficult novels" [syn:
     {accessible}, {approachable}]
   3: easily obtained; "most students now have computers
     accessible"; "accessible money"
   4: easy to get along with or talk to; friendly; "an accessible
     and genial man"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 accessible /aksɛsibl/ 
  obtainable; accessible

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top