ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pilot

P AY1 L AH0 T   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pilot-, *pilot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pilot[N] นักบิน, See also: เจ้าหน้าที่ขับเครื่องบิน, Syn. aviator
pilot[N] ผู้นำทาง, See also: ผู้ที่คอยชี้แนะ, คนนำทาง, มัคคุเทศก์, Syn. guide
pilot[N] เครื่องนำ (ใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์), See also: ตัวนำ, เครื่องนำวิถี
pilot[N] กันชน
pilot[N] ต้นแบบ
pilot[N] การทดสอบ, See also: การทดลอง, Syn. experiment
pilot[N] ไฟสัญญาณ
pilot[N] คนนำร่อง (เรือใหญ่), Syn. steersman
pilot[N] รายการแนะนำ
pilot[VT] ขับเครื่องบิน, See also: ขับ, Syn. fly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pilot(ไพ'เลิท) vt.,n. (คน,สิ่ง) นำร่อง,ขับเครื่องบิน,นำทาง,เป็นมัคคุเทศก์, Syn. helmsman
pilot systemระบบนำร่องหมายถึง วิธีการที่ทดลองนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อน หรืออาจหมายถึง ระบบการนำข้อมูลตัวอย่างจำนวนหนึ่งมาประมวลผล เพื่อจะได้ประเมินผล แล้วนำไปปรับปรุงกระบวนการที่จะทำจริงต่อไป
automatic pilotระบบการควบคุมการบินอัตโนมัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
pilot(n) นักบิน,คนนำร่อง,คนนำทาง
pilot(vt) ขับเครื่องบิน,นำทาง,นำร่อง
copilot(n) นักบินที่สอง,นักบินร่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pilot arcอาร์กนำร่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pilot bearingตลับลูกปืนหัวเพลาคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot jet; idle jet; slow-running jetนมหนูเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot lightไฟนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot shaftเพลานำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot surveyการสำรวจนำร่อง, การสำรวจนำทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pilot systemระบบนำร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pilot systemระบบนำร่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot valveลิ้นนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pilot - balloon slide - ruleบรรทัดคำนวณไพลอตแบ ลลูน หรือแบลลูนตรวจอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Pilotingการขับเคลื่อน [TU Subject Heading]
Pilots and pilotageการนำร่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're on board my vessel, I'm mate, master, pilot and I'm captain.คุณอยู่บนเรือผม ผมเป็นเพื่อน เป็นหัวหน้า เป็นผู้นํา... เเละเป็นกับตัน Jaws (1975)
He swung in low and he saw us. He was a young pilot.เขาโฉบตํ่าเเล้วเห็นเรา เขาเป็นนักบินหนุ่ม Jaws (1975)
The pilots are probably too busy flying the plane for that.นักบินอาจงานยุ่งจน ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นนะลูก Airplane! (1980)
I'm an airline pilot.ฉันเป็นนักบินของสายการบิน Airplane! (1980)
Captain Geline. He thinks he's a pilot, still fighting the war.ผู้กองจีลีนน่ะ เขาคิดว่าเขาเป็นนักบิน ยังคงสู้รบในสงครามอยู่ Airplane! (1980)
Put it on... automatic pilot.ให้มันบินด้วย นักบินอัตโนมัติ Airplane! (1980)
Automatic pilot, automatic pilot...นักบินอัตโนมัติ นักบินอัตโนมัติ... Airplane! (1980)
Oh, my God! The automatic pilot, it's deflating!พระช่วย นักบินอัตโนมัติ มันกำลังแฟบ Airplane! (1980)
- Are you a pilot?- คุณเป็นนักบินเหรอคะ Airplane! (1980)
The little room where the pilot sits. That's not important.ห้องเล็กๆ ที่นักบินนั่งไงคะ นั่นไม่สำคัญหรอก Airplane! (1980)
- Both pilots?- นักบินทั้งคู่เลยเหรอ Airplane! (1980)
All right. Disengage the automatic pilot.เอาละ ปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pilotA moment's hesitation may cost a pilot his life.
pilotA pilot guides the ship toward the port.
pilotHe gave up his dream of becoming a pilot.
pilotHe is very proud of his skill as a pilot.
pilotHe made up his mind to be a pilot.
pilotHer son is a jet pilot.
pilotHe served as the pilot of the ship.
pilotI have a friend who is a pilot.
pilotI have three brothers; one is pilot, another a diplomat and the other a carpenter.
pilotI take it for granted that I'm such a great pilot.
pilotIt was next to impossible to get a trained pilot.
pilotI want to be a pilot in the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.อ.ต.[N] pilot officer, See also: Plt.Off., Syn. เรืออากาศตรี
แผนนำร่อง[N] pilot scheme, Example: กระทรวงศึกษาฯ ได้จัดทำแผนนำร่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น, Thai definition: แผนที่จัดทำขึ้น เพิ่อลองเชิงก่อนที่จะใช้จริง
เรืออากาศตรี[N] Pilot Officer
นำร่อง[V] navigate, See also: pilot a ship, direct, Example: เรือลำนี้ทำหน้าที่นำร่องเรือใหญ่เข้าท่า, Thai definition: นำเรือใหญ่และกินน้ำลึกเข้าหรือออกจากท่าเรือในระยะซึ่งอาจมีอันตรายแก่การเดินเรือ
นักบิน[N] pilot, See also: aviator, flyer, Example: นักบินสามารถนำเครื่องลงได้อย่างปลอดภัย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ขับขี่เครื่องบิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านใต้ถุนสูง[n. exp.] (bān tāithun sūng) FR: maison sur pilotis [f]
ห้องนักบิน[n. exp.] (hǿng nakbin) EN: cockpit   FR: cabine de pilotage [f] ; poste de pilotage [m] ; cockpit [m]
การศึกษานำร่อง[n. exp.] (kānseuksā namrǿng) EN: pilot study   FR: étude pilote [f]
ขับ [v.] (khap) EN: drive ; ride   FR: conduire ; piloter
คนนำร่อง[n.] (khon namrǿng) EN: pilot   FR: pilote [m]
โครงการนำร่อง[n. exp.] (khrōngkān namrǿng) EN: pilot project   FR: projet pilote [m] ; projet-pilote [m]
โลมาหัวกลม[n. exp.] (lōmā hūa klom) EN: Short-finned Pilot Whale   
นักบิน[n.] (nakbin) EN: pilot ; aviator ; flyer   FR: pilote [m] ; pilote d'avion [m] ; aviateur [m]
นักบินผู้ช่วย[n.] (nakbin phūchūay) EN: co-pilot (of a plane)   FR: copilote (avion) [m]
นำร่อง[v.] (namrǿng) EN: navigate ; pilot a ship ; direct   FR: piloter ; naviguer

CMU English Pronouncing Dictionary
PILOT    P AY1 L AH0 T
PILOTS    P AY1 L AH0 T S
PILOT'S    P AY1 L AH0 T S
PILOTED    P AY1 L AH0 T IH0 D
PILOTS'    P AY1 L AH0 T S
PILOTTE    P IH0 L AO1 T
PILOTING    P AY1 L AH0 T IH0 NG
PILOTLESS    P AY1 L AH0 T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pilot    (v) pˈaɪlət (p ai1 l @ t)
pilots    (v) pˈaɪləts (p ai1 l @ t s)
piloted    (v) pˈaɪlətɪd (p ai1 l @ t i d)
piloting    (v) pˈaɪlətɪŋ (p ai1 l @ t i ng)
pilot-boat    (n) pˈaɪlət-bout (p ai1 l @ t - b ou t)
pilot-fish    (n) pˈaɪlət-fɪʃ (p ai1 l @ t - f i sh)
pilot-boats    (n) pˈaɪlət-bouts (p ai1 l @ t - b ou t s)
pilot-cloth    (n) pˈaɪlət-klɒθ (p ai1 l @ t - k l o th)
pilot-light    (n) pˈaɪlət-laɪt (p ai1 l @ t - l ai t)
pilot-burner    (n) pˈaɪlət-bɜːʳnər (p ai1 l @ t - b @@ n @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驾驶员[jià shǐ yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄢˊ, / ] pilot, #5,768 [Add to Longdo]
飞行员[fēi xíng yuán, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] pilot; aviator, #8,465 [Add to Longdo]
操舵室[cāo duō shì, ㄘㄠ ㄉㄨㄛ ㄕˋ, ] pilothouse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliegeroffizier {m}pilot officer [Add to Longdo]
Fluglehrer {m}pilot instructor [Add to Longdo]
Führungslager {n} [techn.]pilot bearing; spigot bearing [Add to Longdo]
Kontrolleuchte {f}pilot lamp [Add to Longdo]
Leitstudie {f}pilot study [Add to Longdo]
Lotse {m}; Lotsin {f} | Lotsen {pl}pilot | pilots [Add to Longdo]
Lotsenboot {n}pilot boat; pilot vessel [Add to Longdo]
Lotsendienst {m}pilot service [Add to Longdo]
Modellprojekt {n}; Modellversuch {m}pilot scheme [Add to Longdo]
Pilot {m}; Pilotin {f}; Flugzeugführer {m}; Flugzeugführerin {f}pilot [Add to Longdo]
Pilot {m}(racing) driver [Add to Longdo]
Pilotanlage {f} | Pilotanlagen {pl}pilot plant | pilot plants [Add to Longdo]
Pilotfilm {m}pilot (film) [Add to Longdo]
Pilotprojekt {n}pilot project [Add to Longdo]
Pilotsendung {f}pilot broadcast [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートパイロット[, o-topairotto] (n) autopilot [Add to Longdo]
オーナーパイロット[, o-na-pairotto] (n) owner-pilot [Add to Longdo]
ジャイロパイロット[, jairopairotto] (n) gyropilot [Add to Longdo]
テストパイロット[, tesutopairotto] (n) test pilot [Add to Longdo]
パイロット[, pairotto] (n) pilot; (P) [Add to Longdo]
パイロットID[パイロットアイディー, pairottoaidei-] (n) {comp} pilot identifier [Add to Longdo]
パイロットサーベイ[, pairottosa-bei] (n) pilot survey [Add to Longdo]
パイロットテスト[, pairottotesuto] (n) {comp} pilot test [Add to Longdo]
パイロットバルーン[, pairottobaru-n] (n) pilot balloon [Add to Longdo]
パイロットファーム[, pairottofa-mu] (n) pilot farm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パイロットテスト[ぱいろっとてすと, pairottotesuto] pilot test [Add to Longdo]
パイロットプログラム[ぱいろっとぷろぐらむ, pairottopuroguramu] pilot program [Add to Longdo]
パイロットプロジェクト[ぱいろっとぷろじえくと, pairottopurojiekuto] pilot project [Add to Longdo]
パイロット試験[パイロットしけん, pairotto shiken] pilot test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pilot \Pi"lot\, n. [F. pilote, prob. from D. peillood plummet,
   sounding lead; peilen, pegelen, to sound, measure (fr. D. &
   G. peil, pegel, a sort of measure, water mark) + lood lead,
   akin to E. lead. The pilot, then, is the lead man, i. e., he
   who throws the lead. See {Pail}, and {Lead} a metal.]
   1. (Naut.) One employed to steer a vessel; a helmsman; a
    steersman. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a person duly qualified, and licensed by
    authority, to conduct vessels into and out of a port, or
    in certain waters, for a fixed rate of fees.
    [1913 Webster]
 
   3. Figuratively: A guide; a director of another through a
    difficult or unknown course.
    [1913 Webster]
 
   4. An instrument for detecting the compass error.
    [1913 Webster]
 
   5. The cowcatcher of a locomotive. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   6. (A["e]ronautics) One who flies, or is qualified to fly, an
    airplane, balloon, or other flying machine.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   7. (Mach.) A short plug at the end of a counterbore to guide
    the tool. Pilots are sometimes made interchangeable.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Mining) The heading or excavation of relatively small
    dimensions, first made in the driving of a larger tunnel.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Television) a filmed or taped episode of a proposed
    television series, produced as an example of the series.
    It may be shown only to those television broadcast
    executives who may decide whether to buy the rights to the
    series, or aired to test viewer reaction or to interest
    sponsors. Also called {pilot film} or {pilot tape}.
    [PJC]
 
   {Pilot balloon}, a small balloon sent up in advance of a
    large one, to show the direction and force of the wind.
 
   {Pilot bird}. (Zool.)
    (a) A bird found near the Caribbee Islands; -- so called
      because its presence indicates to mariners their
      approach to these islands. --Crabb.
    (b) The black-bellied plover. [Local, U.S.]
 
   {Pilot boat}, a strong, fast-sailing boat used to carry and
    receive pilots as they board and leave vessels.
 
   {Pilot bread}, ship biscuit.
 
   {Pilot cloth}, a coarse, stout kind of cloth for overcoats.
    
 
   {Pilot engine}, a locomotive going in advance of a train to
    make sure that the way is clear.
 
   {Pilot fish}. (Zool)
    (a) A pelagic carangoid fish ({Naucrates ductor}); -- so
      named because it is often seen in company with a
      shark, swimming near a ship, on account of which
      sailors imagine that it acts as a pilot to the shark.
    (b) The rudder fish ({Seriola zonata}).
 
   {Pilot jack}, a flag or signal hoisted by a vessel for a
    pilot.
 
   {Pilot jacket}, a pea jacket.
 
   {Pilot nut} (Bridge Building), a conical nut applied
    temporarily to the threaded end of a pin, to protect the
    thread and guide the pin when it is driven into a hole.
    --Waddell.
 
   {Pilot snake} (Zool.)
    (a) A large North American snake ({Coluber obsoleus}). It
      is lustrous black, with white edges to some of the
      scales. Called also {mountain black snake}.
    (b) The pine snake.
 
   {Pilot whale}. (Zool.) Same as {Blackfish}, 1.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pilot \Pi"lot\, v. t. [imp. & p. p. {Piloted}; p. pr. & vb. n.
   {Piloting}.] [Cf. F. piloter.]
   1. To direct the course of, as of a ship, where navigation is
    dangerous.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively: To guide, as through dangers or
    difficulties. "The art of piloting a state." --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
   3. (A["e]ronautics) To fly, or act as pilot of (an aircraft);
    to operate (an airplane).
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cowcatcher \Cow"catch`er\ (-k?ch`?r), n.
   A strong inclined frame, usually of wrought-iron bars, in
   front of a locomotive engine, for catching or throwing off
   obstructions on a railway, as cattle; the {pilot}. [U.S.]
 
   Syn: fender, buffer, pilot.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pilot
   n 1: someone who is licensed to operate an aircraft in flight
      [syn: {pilot}, {airplane pilot}]
   2: a person qualified to guide ships through difficult waters
     going into or out of a harbor
   3: a program exemplifying a contemplated series; intended to
     attract sponsors [syn: {pilot program}, {pilot film},
     {pilot}]
   4: something that serves as a model or a basis for making
     copies; "this painting is a copy of the original" [syn:
     {original}, {archetype}, {pilot}]
   5: small auxiliary gas burner that provides a flame to ignite a
     larger gas burner [syn: {pilot burner}, {pilot light},
     {pilot}]
   6: an inclined metal frame at the front of a locomotive to clear
     the track [syn: {fender}, {buffer}, {cowcatcher}, {pilot}]
   v 1: operate an airplane; "The pilot flew to Cuba" [syn: {fly},
      {aviate}, {pilot}]
   2: act as the navigator in a car, plane, or vessel and plan,
     direct, plot the path and position of the conveyance; "Is
     anyone volunteering to navigate during the trip?"; "Who was
     navigating the ship during the accident?" [syn: {navigate},
     {pilot}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Pilot /piːloːt/ 
  (racing) driver; pilot

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top