Longdo Dict มีช่องทางสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะเรียกใช้บริการต่างๆ ของ Longdo Dict ได้จาก application ของตนดังต่อไปนี้
 • แปะกล่องค้นหาในหน้าเว็บของตนเอง: สามารถดูโค้ดตัวอย่างได้ที่ https://dict.longdo.com/api/search_box/test-script.php โดยจะมีตัวอย่างให้ดู 2 แบบ ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม
 • ค้นหาความหมายของคำศัพท์: สามารถทำได้ผ่าน https://dict.longdo.com/mobile.php โดยมี parameter ดังนี้
  • search คำที่ต้องการค้นหาความหมาย

  ตัวอย่างการดึงข้อมูลความหมายของคำว่า epistemology

  https://dict.longdo.com/mobile.php?search=provide
  
  ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTML, ยังไม่มี XML หรือ JSON ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้) • ปุ่ม Longdo Dict: เชื่อมโยงผลการค้นหาจาก Longdo Dict ด้วย ปุ่ม Longdo Dict

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านนำ API ของ Longdo Dict ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น ใส่ในซอฟต์แวร์ของท่านที่มีการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ license ของเนื้อหาพจนานุกรมต่างๆ ที่ Longdo Dict ใช้ก่อน เนื่องจากบางตัวอาจมีข้อห้ามหรือมีข้อกำหนดเฉพาะของตนเกี่ยวกับการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

Go to Top