Search result for

ail

EY1 L   
122 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ail-, *ail*
English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
taillight(n) ไฟท้ายรถ เช่น I'm building an improved taillight for my motorcycle. Instead of an incandescent bulb and reflector, I'm using 80 high-brightness red LEDs.
golden apple snail(n) หอยเชอรี่
nail cutter(n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ail[VT] ทำให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ไม่สบาย, ทำให้ทรมาน, ทำให้ปวด
ail[VI] ป่วย, See also: ไม่สบาย, ปวด
ailing[ADJ] เจ็บป่วย, See also: เจ็บออดแอด, เจ็บกระเสาะกระแสะ, ที่มีสุขภาพไม่ดี, Syn. sick, sickly, ill
aileron[N] พื้นผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้
ailment[N] อาการป่วย, See also: โรคทางกาย, ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, Syn. illness, sickness
ailanthus[N] ชื่อต้นไม้จำพวก Ailanthus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
aildabbr. angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia
aileron(เอ' ละรอน) n. ผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้, ปีกเสริม, ปีกประกอบ (...airplane wing)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance,discomfort)
agnail(แอก' เนท) n., adj. ภาวะด้านข้างของเล็กแทงเพข้าไปในเนื้อ (hangnail, whitlow)
airmail(แอร์' เมล) adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์อากาศ, จดหมายทางอากาศ, แสตมป์จดหมายอากาศ.
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
airmail(n) จดหมายทางอากาศ
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
avail(vi,vt) ได้ผล,มีส่วนช่วย,เป็นประโยชน์
availability(n) การหาได้ง่าย,การหามาได้
available(adj) หาง่าย,หาได้,ใช้เป็นประโยชน์ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ailmentการเจ็บไข้ได้ป่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ailurophiliaอาการชอบแมว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ailurophobiaอาการกลัวแมว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ailurophobiaความกลัวแมว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aila (n slang ) ใช้เรียกคนผมสีทองที่งี่เง่า! ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What ails these crazy birds?อะไร ails นกบ้าเหล่านี้หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What's the matter? What ails you?ท่านเป็นอะไร ไม่สบายหรือเปล่า The Great Dictator (1940)
I'm a cure for what ails you.ฉันรักษานายได้. Transporter 2 (2005)
I'm the only cure for what ails you.มีฉันเท่านั้นที่รักษานายได้. Transporter 2 (2005)
I'm good for what ails ya. Mike! Oh!ผมรักษาคุณได้นะ โอ ฉันต้องมองหน้าคุณ ไม่,ฉันต้องการกอดคุณ Assassins (2011)
I have something for what ails you. Greta?ข้ามียาดีสำหรับอาการป่วยของท่าน เกรทา? Snow White and the Huntsman (2012)
You think dipping his wick will cure what ails him?คิดว่าถ้าได้ปลดปล่อยเสียหน่อย จะรักษาโรคที่เป็นได้ไหม Garden of Bones (2012)
What ails you, doll?เจ้าป่วยเป็นอะไรเหรอ 7:15 A.M. (2012)
You see, what ails your father is specific to our realm.สิ่งที่ทำให้พ่อเจ้าป่วยจะทำได้แค่ขอบเขต ของพวกเรา The Return (2012)
What ails you my friend?ท่านเป็นอะไรงั้นหรือสหายข้า A King's Ransom (2013)
Well, that will certainly cure what ails this city.นั่นมันก็แน่นอน ถ้าจะรักษาเมืองนี้ไว้ The Undertaking (2013)
You and I got in bed with Malcolm to cure what ails this city.คุณและผมร่วมมือกับมัลคอม เพื่อที่จะรักษาเมืองนี้ The Undertaking (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ailWeakness brought on by a number of respiratory ailments had forced him just last week to announce that he was giving up his conducting career.
ailWhat ails you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรค[N] disease, See also: ailment, malady, affliction, disorder, sickness, illness, infirmity, Example: คนไข้นั่งรอหมอวินิจฉัยโรค, Count unit: โรค, Thai definition: ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ และหมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย
คิลานะ[N] patient, See also: ailing person, Syn. คนเจ็บ, คนเจ็บไข้, คนป่วย, Notes: (บาลี)
พยาธิ[N] sickness, See also: ailment, illness, malady, disease, Syn. โรคาพยาธิ, Example: การวัดการได้ยินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถบอกตำแหน่งพยาธิสภาพที่ทำให้หูตึงหรือหูหนวกได้, Thai definition: ความเจ็บไข้, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
กระออดกระแอด[ADV] sickly, See also: ailing, Syn. ออดแอด, Ant. แข็งแรง, Example: เขาเจ็บกระออดกระแอดมาร่วมเดือนแล้ว, Thai definition: อาการที่ป่วยอยู่บ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
อาหารประจำวัน[n. exp.] (āhān prajamwan) EN: daily food   
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
ใบอนุญาตทำงาน[n. exp.] (bai anuyat thamngan) EN: work permit   FR: permis de travail [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AIL EY1 L
AILS EY1 L Z
AILSA EY1 L S AH0
AILOR EY1 L ER0
AILEE EY1 L IY1
AILES EY1 L Z
AILEY EY1 L IY0
AILES AY1 L Z
AILEEN AY0 L IY1 N
AILING EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ail (v) ˈɛɪl (ei1 l)
ails (v) ˈɛɪlz (ei1 l z)
Ailes (n) ˈaɪlz (ai1 l z)
ailed (v) ˈɛɪld (ei1 l d)
ailing (v) ˈɛɪlɪŋ (ei1 l i ng)
aileron (n) ˈɛɪlərɒn (ei1 l @ r o n)
ailment (n) ˈɛɪlmənt (ei1 l m @ n t)
ailerons (n) ˈɛɪlərɒnz (ei1 l @ r o n z)
ailments (n) ˈɛɪlmənts (ei1 l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect, #829 [Add to Longdo]
苦恼[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, / ] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery, #11,539 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Taille(n) |die, pl. Taillen| เอว
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n uniq) |das| ภาษาไทย
Thailand(uniq) ประเทศไทย, See also: Related: thailändisch
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ailurophobie {f}; Angst vor Katzenailurophobia [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
ail(n) |m| กระเทียม
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
chandail(n) |m| เสื้อไหมพรมกันหนาว, See also: S. le pull,-s , le pullover,-s,
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Japanese-English: EDICT Dictionary
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
JR[ジェーアール, jie-a-ru] (n) (See 日本国有鉄道) Japan Railways; JR; (P) [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer [Add to Longdo]
バウンストメイル[ばうんすとめいる, baunsutomeiru] bounced mail [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
フェールソフト[ふぇーるそふと, fe-rusofuto] failsoft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ail \Ail\, n.
   Indisposition or morbid affection.       --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ail \Ail\ ([=a]l), v. t. [imp. & p. p. {Ailed} ([=a]ld); p. pr.
   & vb. n. {Ailing}.] [OE. eilen, ailen, AS. eglan to trouble,
   pain; akin to Goth. us-agljan to distress, agls troublesome,
   irksome, aglo, aglitha, pain, and prob. to E. awe. [root]3.]
   To affect with pain or uneasiness, either physical or mental;
   to trouble; to be the matter with; -- used to express some
   uneasiness or affection, whose cause is unknown; as, what
   ails the man? I know not what ails him.
   [1913 Webster]
 
      What aileth thee, Hagar?         --Gen. xxi.
                          17.
   [1913 Webster]
 
   Note: It is never used to express a specific disease. We do
      not say, a fever ails him; but, something ails him.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ail \Ail\, v. i.
   To be affected with pain or uneasiness of any sort; to be ill
   or indisposed or in trouble.
   [1913 Webster]
 
      When he ails ever so little . . . he is so peevish.
                          --Richardson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ail
   n 1: aromatic bulb used as seasoning [syn: {garlic}, {ail}]
   v 1: be ill or unwell
   2: cause bodily suffering to and make sick or indisposed [syn:
     {trouble}, {ail}, {pain}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ail /aj/ 
  garlic

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top