ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abel

EY1 B AH0 L   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abel-, *abel*
English-Thai: Longdo Dictionary
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
abele(อะบีล' เอ' บีล) n. ต้นไป่หยางเงิน (Populus alvba) (white poplar tree)
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
file labelป้ายแสดงชื่อแฟ้มหมายถึง ป้ายหรือที่ที่จะทำเครื่องหมายบ่งบอกว่า แฟ้มข้อมูลนั้นชื่ออะไร เก็บไว้ในสื่อชนิดใด เช่น แฟ้มข้อมูลชื่อ CHULA เก็บไว้ในสื่อที่เป็นแถบบันทึกมีจำนวนทั้งสิ้นสี่ม้วน เป็นต้นมีความหมายเหมือน file identification
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
label(vt) ปิดฉลาก,ติดป้าย,ติดฉลาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Abel's inequalityอสมการอาเบล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abelian groupอาบีเลียนกรุป [มีความหมายเหมือนกับ commutative group] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abel Catalogueบัญชีเอเบลล์ [ดาราศาสตร์]
abelian group [commutative group]กลุ่มอาบีเลียน, กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abelson Leukemia Virusลิวคีเมียเอเบลสัน, ไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you could please come to the apartment- the address is 40 abel bravo in obarrio,unit 4.รบกวนคุณมาที่อพาร์ทเมนต์ทีครับ เลขที่ 40 อาเบล บราโว่ ใน โอบาริโอ ห้องเบอร์ 4 Bang and Burn (2007)
- Abel seems better. Stronger.- ดูเหมือนว่าเอเบิลจะอาการดีขึ้น เเข็งแรงขึ้น Seeds (2008)
- Abel stays in the toaster.- เอเบิลต้องอยู่ในตู้อบเด็ก Capybara (2008)
I was just hoping I could see Abel before I go.ฉันเเค่หวังว่า ฉันจะได้เห็นเอเบิลก่อนที่ฉันจะไป Capybara (2008)
Abel comes home tomorrow.เอเบิลกลับบ้านพรุ่งนี้ Capybara (2008)
Abel needs his mom.เอเบิลต้องการเเม่ของเขา Capybara (2008)
With Abel leaving, I just... realize it's not just you.เรื่องเอเบิลต้องไปแล้ว ฉันเเค่... ตระหนักถึงไม่ใช่เเค่เรื่องคุณ The Sleep of Babies (2008)
Abel coming home is a big deal. Our family should be there.เอเบิลกลับบ้านเป็นเรื่องสำคัญ ครอบครัวของเราควรจะไปร่วมด้วย The Sleep of Babies (2008)
Abel will help my little boys.เอเบิลบุตรของพระองค์ช่วยชีวิตลูกชายตัวน้อยๆของฉัน The Sleep of Babies (2008)
He's my husband, and Abel is our son.เขายังเป็นสามีของฉัน และเอเบิลเป็นลูกชายของเรา The Sleep of Babies (2008)
- Abel stays in the toaster.- เอเบิลต้องอยู่ในตู้อบเด็ก The Revelator (2008)
It's what he found in storage when Abel was born.มันเป็นสิ่งที่เขาพบในห้องเก็บของ ตอนที่เอเบิลเกิด The Revelator (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abelThe number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะมดต้น[N] Abelmoschus moschatus Medic., Syn. ฝ้ายผี, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Abelmoschus moschatus Medic. ในวงศ์ Malvaceae ดอกสีเหลืองตรงกลางสีน้ำตาลเข้ม เมล็ดมีกลิ่นคล้ายกลิ่นชะมดเช็ด ใช้ทำยาได้
กระเจี๊ยบ[N] Roselle, See also: Abelmoschus esculentus (Linn.), Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Abelmoschus esculentus (Linn.) Moench ในวงศ์ Malvaceae ผลสีเขียวยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ใช้เป็นผัก, กระเจี๊ยบมอญ มะเขือทวาย หรือ มะเขือมอญ ก็เรียก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker   FR: étiquette [f]
การเรียกชื่อ[n. exp.] (kān rīek cheū) EN: labelling   FR: appellation [f] ; dénomination [f]
โมกมัน [n.] (mōkman) EN: Ivory ; Darabela ; Karingi ; Lanete   
นกเขนทะเลทราย[n. exp.] (nok khēn thalēsāi) EN: Isabelline Wheatear   FR: Traquet isabelle [m] ; Traquet sauteur [m] ; Traquet isabellin [m]
นกพงนาหิมาลัย[n. exp.] (nok phong nā Himālai) EN: Paddyfield Reed Warbler ; Paddyfield Warbler   FR: Rousserolle isabelle [f]
แปะฉลาก[v. exp.] (pae chalāk) EN: stick on a label   FR: coller une étiquette ; apposer une étiquette
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label   FR: étiquette [f]
ป้ายติด[n.] (pāi tit) EN: label   FR: étiquette [f]
ภาษีเกลือ[n. exp.] (phāsī kleūa) FR: gabelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABEL EY1 B AH0 L
ABELN AE1 B IH0 L N
ABELL EY1 B AH0 L
ABELS EY1 B AH0 L Z
ABELE AH0 B EH1 L
ABELA AA0 B EH1 L AH0
ABELES AH0 B EH1 L Z
ABELLA AH0 B EH1 L AH0
ABELOW AE1 B AH0 L OW0
ABELES EY1 B AH0 L IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abel (n) ˈɛɪbəl (ei1 b @ l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gabel(n) |die, pl. Gabeln| ส้อม
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
Nabel(n) |der, pl. Nabel| สะดือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーベル[, a-beru] (adj-na) {math} Abelian [Add to Longdo]
オクラ[, okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]
システムラベル[, shisutemuraberu] (n) {comp} system label [Add to Longdo]
テキストラベル[, tekisutoraberu] (n) {comp} text label [Add to Longdo]
ニュージーランドナヌカザメ[, nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum) [Add to Longdo]
バベルの塔[バベルのとう, baberu notou] (n) Tower of Babel; (P) [Add to Longdo]
パルミラ椰子[パルミラやし;パルミラヤシ, parumira yashi ; parumirayashi] (n) (uk) palmyra (species of fan palm, Borassus flabellifer) [Add to Longdo]
ピーラー[, pi-ra-] (n) peeler (for peeling a label from its base in a barcode printer) [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-file label; header label; HDR [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
ベクトルラベル[べくとるらべる, bekutoruraberu] vector label [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム終わりラベル[ボリュームおわりラベル, boryu-mu owari raberu] end-of-volume label, EOV (abbr.) [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
ラベル[らべる, raberu] label [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Abel
   n 1: Norwegian mathematician (1802-1829) [syn: {Abel}, {Niels
      Abel}, {Niels Henrik Abel}]
   2: (Old Testament) Cain and Abel were the first children of Adam
     and Eve born after the Fall of Man; Abel was killed by Cain

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ABEL
     Advanced Boolean Expression Language
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top