ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ltd

L IH1 M IH0 T IH0 D   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ltd-, *ltd*, lt
English-Thai: Longdo Dictionary
Pte Ltd(n) เป็นคำย่อมาจาก private company limited by share หรือบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นชื่อย่อภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์, S. Ltd, R. corporation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ltd.[ABBR] จำกัด (คำย่อของ Limited)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cinema Service Co., Ltd presents in association with "ChungMu"R"o Fund"บริษัท Cinema Service เสนอ และด้วยความร่วมมือจาก ChungMo"R"oFund" Voice (2005)
Subtitles by Red Bee Media Ltd Email subtitling@bbc.co.ukขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ตลอดมา พบกันอีกที่ Season 3 The Last Dragonlord (2009)
Subtitles by red bee media ltd e-mail subtitling@bbc.Subtitles by Red Bee Media Ltd E-mail subtitling@bbc.co.uk Episode #1.1 (2010)
Subtitles by Red Bee Media Ltd E-mail subtitling@bbc. co. ukweerapongp, janifers, parkyoungri, gardoff, kanatakung His Father's Son (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ltdAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
ltdCan you please let me know the most suitable person in INF Co., Ltd?
ltdCould you introduce me to Mr Ono of Randolph, Ltd?
ltdDo you have a business acquaintance in Randolph., Ltd?
ltdIn regard to the internship system in the United States I availed myself of part of Miyumi Tanaka's work "Making doctors in Harvard" (Igaku-Shoin Ltd.) as a reference.
ltdI wonder if it would be possible for you to introduce me to Mr Harrison of PC Interactive Co. Ltd?
ltdMimura Yasuyuki (Konichika LTD, Managing Director) died of heart attack on the third, age 45.
ltdOn April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.
ltdWe, ACME Ltd., hereby announce that we will resist with all our strength this hostile takeover.
ltdWould you please put me in touch with the General Manager of Overseas Sales of AB Software Ltd?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini

CMU English Pronouncing Dictionary
LTD L IH1 M IH0 T IH0 D
LTD EH1 L T IY1 D IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ltd (n) lˈɪmɪtɪd (l i1 m i t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ltd. : leitendman. : managing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサヒビール[, asahibi-ru] (n) (1) Asahi beer; (2) Asahi Breweries, Ltd. [Add to Longdo]
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
ビデオリサーチ[, bideorisa-chi] (n) Video Research Ltd [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
メルトダウン[, merutodaun] (n) meltdown [Add to Longdo]
経済崩壊[けいざいほうかい, keizaihoukai] (n) economic collapse; economic meltdown [Add to Longdo]
日本郵政株式会社[にほんゆうせいかぶしきがいしゃ, nihonyuuseikabushikigaisha] (n) Japan Post Co. Ltd. [Add to Longdo]
毎日新聞社[まいにちしんぶんしゃ, mainichishinbunsha] (n) Mainichi Newspapers Co. Ltd [Add to Longdo]
炉心溶融;炉心熔融[ろしんようゆう, roshinyouyuu] (n) core meltdown; meltdown; nuclear reactor core meltdown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ld \Ld.\ n.
   The abbreviation for {limited}, term appended to the name of
   a company that is organized to give its owners limited
   liability; also abbreviated {Ltd.} It corresponds to {Inc.}
   in the United States. [Chiefly British] [abbr.]
 
   Syn: limited company, Ltd.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ltd \Ltd.\ n.
   A term attached to the name of a company that is organized to
   give its owners limited liability; it corresponds to {Inc.}
   in the United States. [British]
 
   Syn: limited company, Ld.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top