Search result for

juli

(70 entries)
(0.3534 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juli-, *juli*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Julian[N] จูเลียส ซีซาร์, See also: จักรพรรดิโรมันในยุค 361–363 ก่อนคริสตกาล
Julian[ADJ] ที่เกี่ยวกับจูเลียส ซีซาร์
julienne[ADJ] ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบางๆ
Julian calender[N] ปฏิทินที่ทำขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์ โดยปีหนึ่งจะมี 365 วัน และ 366 วันทุก 4 ปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน <คำอ่าน>เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
julienne(จูลีเอน') adj. ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบาง ๆ n. น้ำแกงเนื้อใส่ผักหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
juliet capหมวกครอบชนิดหนึ่งของสตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Julia setเซตจูเลีย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Julia.จูเลีย Horrible Bosses (2011)
Julia.จูเลีย Partial Eclipse of the Heart (2012)
Julie!จูลี่! I Love You, Tommy Brown (2012)
I have a two-Year-Old daughter. Her name is julia.ฉันมีลูกสาว วัย 2 ขวบ ชื่อ จูเลีย Not Cancer (2008)
Timing QC: julierTiming QC: julier The Kingdom of the Winds (2008)
You're not Blaine and Julia Riker's son, are you?เธอคงไม่ใช่ลูกของ เบรน และ จูเลีย ไรเกอร์ หรอกนะ? Superhero Movie (2008)
I'm Julie Ingram. I'm one of the counselors here.ฉันจูลี่ อินแกรม เป็นคนให้คำปรึกษาอยู่ที่นี่ The Lazarus Project (2008)
I'm a lady! Not really! It's me, King Julien!ดูสิ เราเป็นสาวพราวเสน่ห ไม่ใช่หรอก นี่เราเอง ราชาจูเลี่ยน์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
King Julien, wait for me!คิง จูเลี่ยน รอข้าน้อยอยู่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm coming, King Julien!ข้าน้อยมาแล้ว ราชาจูเลียน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
If I, King Julien... that's my name only had two days left to live,ถ้าข้า ราชาจูเลียน ... นั่นชื่อข้า... ...เหลือเวลามีชีวิตอยู่แค่สองวัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I, your beloved King Julien must simply make a small sacrifice to my good friends, the water gods, in the volcano!ข้า ราชาจูเลียนที่รักของเจ้า จะต้องมีเครื่องสังเวยเล็กน้อย ให้เจ้าแห่งน้ำเพื่อนของข้า ในภูเขาไฟ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juliJulie receive a Christmas card from her brother in Italy.
juliMax explained to Julie why he could not go to her farewell party.
juliShe is a natural to play the part of Juliet.
juliWhen she saw a gorgeous coat, Julie decided to buy it.
juliThey are going to bring out "Romeo and Juliet" this coming fall.
juliI saw Julie off at the airport.
juliThe great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.
juliThere was bad blood between the two families in "Romeo and Juliet".
juliOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
juliThe "People's Choice" award, by public polling, was announced again this year and Mel Gibson and Julia Roberts were selected as the most popular male, and female, film actors.
juliJim seized Julie by the arm.
juliAll the boys fell in love with Julia.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิทินจูเลียน[n. exp.] (patithin Jūlīen) FR: calendrier julien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JULI    JH UW1 L IY0
JULIN    JH UW1 L IH2 N
JULIO    JH UW1 L IY0 OW0
JULIE    JH UW1 L IY0
JULIO    HH UW1 L IY0 OW0
JULIA    JH UW1 L Y AH0
JULIAN    JH UW1 L Y AH0 N
JULIET    JH UW1 L IY0 EH2 T
JULINA    Y UW0 L IY1 N AH0
JULINE    JH UW1 L AY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Julio    (n) (jh uu1 l i ou)
Julia    (n) (jh uu1 l i@)
Julie    (n) (jh uu1 l ii)
Julian    (n) (jh uu1 l i@ n)
Juliet    (n) (jh u1 l i e t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Juli(n) |der| เดือนกรกฏาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juli {m}July [Add to Longdo]
Juliakolibri {m} [ornith.]Violet-bellied Hummingbird [Add to Longdo]
Julianamonarch {m} [ornith.]Kofiau Monarch [Add to Longdo]
Julius CäsarJulius Caesar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルティッドラス[, beruteiddorasu] (n) belted wrasse (Stethojulis balteata) [Add to Longdo]
ユリウス[, yuriusu] (n) Julius [Add to Longdo]
ユリウス暦[ユリウスれき, yuriusu reki] (n) Julian calendar [Add to Longdo]
求仙;九仙;気宇仙[きゅうせん;キュウセン, kyuusen ; kyuusen] (n) (uk) multicolorfin rainbowfish (Parajulis poecilepterus, was Halichoeres poecilopterus) [Add to Longdo]
合歓の木[ねむのき, nemunoki] (n) Albizia julibrissin; silk tree [Add to Longdo]
小便小僧[しょうべんこぞう, shoubenkozou] (n) Mannekin Pis (cupid-like statue urinating into a fountain); petite Julien [Add to Longdo]
千六本;繊六本[せんろっぽん;せろっぽう(千六本), senroppon ; seroppou ( sen roppon )] (n) (See 繊蘿蔔) julienne (esp. of daikon); long, thin strips [Add to Longdo]
[せん, sen] (n) (1) (abbr) (See 繊蘿蔔) daikon julienne; julienned daikon; (2) one ten-millionth [Add to Longdo]
繊蘿蔔[せんろふ, senrofu] (n) (obsc) (See 千六本) daikon julienne; julienned daikon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朱莉娅[Zhū lì yà, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Julia (name) [Add to Longdo]
茱莉亚[Zhū lì yà, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Julia (name) [Add to Longdo]
茱莉雅[Zhū lì yǎ, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˇ, ] Julia (name) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Julus \Ju"lus\, n.; pl.{Juli}. [Of the same origin as iulus.]
   (Bot.)
   A catkin or ament. See {Ament}.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 juli
   July
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 juli
   July
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 juli [jyli]
   July
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Juli [juːliː] (n) , s.(m )
   July
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top