ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accidentally

AE2 K S AH0 D EH1 N T AH0 L IY0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accidentally-, *accidentally*, accidental
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accidentally[ADV] โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ได้คาดคิด, Syn. unintentionally, unexpectedly, casually

English-Thai: Nontri Dictionary
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When motherfuckers get scared, that's when motherfuckers accidentally get shot.เมื่อ motherfuckers ได้กลัวที่เมื่อ motherfuckers บังเอิญได้ยิง Pulp Fiction (1994)
He might try accidentally breaking something valuable of hers.ก็ควรจะลองแกล้ง ทำของมีค่าเธอให้แตก The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
You say you´re sorry when you step on someone´s toe... or you accidentally break their glasses... or you, you fart while they´re eating.นั่นมันใช้เมื่อแกเหยียบตีนคน หรือทำแก้วแตก หรือตดตอนคนอื่นกำลังกิน Nothing to Lose (1997)
I had my assistant accidentally forward my calendar for the week to his e-mail....had my assistant accidentally forward my calendar for the week to his e-mail. Maid in Manhattan (2002)
Well, my plan is to sort of accidentally bump into him.Well, my plan is to sort of accidentally bump into him. Maid in Manhattan (2002)
I know. I accidentally set a python on my cousin Dudley at the zoo once.ฉันรู้ ฉันบังเอิญ ปล่อยงูเหลือมใส่ดัดลี่ย์ที่สวนสัตว์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I accidentally ripped her dural sac.ผมเผอิญทำถุงรวมเส้นประสาทเธอแตก Pilot: Part 1 (2004)
They were five coins that were accidentally misstamped.พวกเขาขาดเงินเหรียญกษาปน์ 5 เซนต์กระทันหัน ผิดพลาดอย่างร้ายแรง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- It discharged accidentally.-อุบัติเหตุปืนลั่น An American Haunting (2005)
My colleague accidentally left the bags there.เพื่อนร่วมงานของผมบังเอิญทิ้งกระเป๋าไว้ The Sweet Taste of Liberty (2005)
But those conversations... have a way of being accidentally erased.มีวิธีลบโดยเหตุบังเอิญได้ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Brother was accidentally mauled by a wild beast, we thought it was a minor wound.เสด็จพี่เกิดอุบัติเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้าย หม่อมฉันคิดว่าบาดแผลไม่ร้ายแรง Episode #1.9 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accidentallyAccidentally, the rumor has turned out to be false.
accidentallyA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
accidentallyHe accidentally hit his thumb with the hammer.
accidentallyWillie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยบังเอิญ[ADV] accidentally, See also: by chance, unexpectedly, Ant. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: พ่อพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมา 10 ปีโดยบังเอิญ, Thai definition: โดยไม่คาดคิดมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tangjai) EN: unintentionally ; accidentally   
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide   FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เผอิญ[adv.] (pha-oēn) EN: by chance ; be accident ; accidentally ; fortunaly   FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally   FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[v. exp.] (prajūap mǿ) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCIDENTALLY    AE2 K S AH0 D EH1 N T AH0 L IY0
ACCIDENTALLY    AE2 K S AH0 D EH1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accidentally    (a) ˌæksɪdˈɛntəliː (a2 k s i d e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, ] accidentally; once in a while; very ocassionally, #42,915 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょいと[, hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility [Add to Longdo]
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally [Add to Longdo]
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
怪我勝ち[けががち, kegagachi] (n) winning accidentally [Add to Longdo]
怪我負け[けがまけ, kegamake] (n) losing accidentally [Add to Longdo]
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P) [Add to Longdo]
偶作[ぐうさく, guusaku] (n) something accidentally accomplished; two working together [Add to Longdo]
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P) [Add to Longdo]
変死者[へんししゃ, henshisha] (n) person who has met an unnatural death; person accidentally killed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accidentally \Ac`ci*den"tal*ly\, adv.
   In an accidental manner; unexpectedly; by chance;
   unintentionally; casually; fortuitously; not essentially.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accidentally
   adv 1: without advance planning; "they met accidentally" [syn:
       {by chance}, {accidentally}, {circumstantially},
       {unexpectedly}] [ant: {advisedly}, {by choice}, {by
       design}, {deliberately}, {designedly}, {intentionally},
       {on purpose}, {purposely}]
   2: of a minor or subordinate nature; "these magnificent
     achievements were only incidentally influenced by Oriental
     models" [syn: {incidentally}, {accidentally}]
   3: without intention; in an unintentional manner; "she hit him
     unintentionally" [syn: {unintentionally}, {accidentally}]
     [ant: {advisedly}, {by choice}, {by design}, {deliberately},
     {designedly}, {intentionally}, {on purpose}, {purposely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top