ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abolition

AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abolition-, *abolition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abolition[N] การเลิก, See also: การล้มเลิก
abolitionism[N] การเลิกทาส
abolitionist[N] ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลิกทาส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abolition๑. การเลิกล้ม๒. การยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abolitionistผู้รณรงค์ให้เลิกทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From those protesting for abolition of class systemคำร้องเพื่อล้มล้าง ระบอบกษัตริย์เหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
We're moving back East, to work with the abolitionists.ііf оnly оnе саn fіrѕt соnсеіvе оf dоіng ѕо. /і Cloud Atlas (2012)
I'll have you know I was a proponent of the Abolitionist Act before the New York Assembly.ผมอยากจะให้คุณรู้ว่าผมเคยเป็นผู้สนับสนุน ในการเลิกทาสก่อนที่จะมีการชุมนุมที่นิวยอร์ก Pilot (2013)
He supported abolition in Virginia.หรือ The Midnight Ride (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abolitionThe abolition of slavery.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลิก[n.] (kān loēk) EN: abolition ; end ; dissolution   FR: abolition [f]
การเลิกทาส[n. exp.] (kān loēk thāt) EN: abolition of slavery   FR: abolition de l'esclavage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOLITION    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N
ABOLITIONISM    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M
ABOLITIONIST    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S T
ABOLITIONISTS    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S T S
ABOLITIONISTS    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S S
ABOLITIONISTS    AE2 B AH0 L IH1 SH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abolition    (n) ˌæbəlˈɪʃən (a2 b @ l i1 sh @ n)
abolitionist    (n) ˌæbəlˈɪʃənɪst (a2 b @ l i1 sh @ n i s t)
abolitionists    (n) ˌæbəlˈɪʃənɪsts (a2 b @ l i1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abolitionist {m}abolitionist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
核廃絶[かくはいぜつ, kakuhaizetsu] (n) total abolition of nuclear weapons [Add to Longdo]
規制撤廃[きせいてっぱい, kiseiteppai] (n) abolition of regulations; deregulation [Add to Longdo]
公娼全廃[こうしょうぜんぱい, koushouzenpai] (n) abolition of licensed prostitution [Add to Longdo]
死刑廃止[しけいはいし, shikeihaishi] (n) abolition of the death penalty; abolition of capital punishment [Add to Longdo]
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P) [Add to Longdo]
新平民[しんへいみん, shinheimin] (n) (arch) (vulg) "new commoners" (name given to the lowest rank of the Japanese caste system after its abolition) [Add to Longdo]
全廃[ぜんぱい, zenpai] (n,vs) total abolition; (P) [Add to Longdo]
全廃論者[ぜんぱいろんしゃ, zenpaironsha] (n) abolitionist [Add to Longdo]
存廃問題[そんぱいもんだい, sonpaimondai] (n) question of maintenance or abolition (of an institution, organization, etc.) [Add to Longdo]
撤廃[てっぱい, teppai] (n,vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abolition \Ab"o*li"tion\, n. [L. abolitio, fr. abolere: cf. F.
   abolition. See {Abolish}.]
   The act of abolishing, or the state of being abolished; an
   annulling; abrogation; utter destruction; as, the abolition
   of slavery or the slave trade; the abolition of laws,
   decrees, ordinances, customs, taxes, debts, etc.
   [1913 Webster]
 
   Note: The application of this word to persons is now unusual
      or obsolete
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abolition
   n 1: the act of abolishing a system or practice or institution
      (especially abolishing slavery); "the abolition of capital
      punishment" [syn: {abolition}, {abolishment}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abolition /abɔlisjɔ̃/ 
  abolition; abrogation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top