ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brightness

B R AY1 T N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brightness-, *brightness*, brightnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brightness(n) ความสว่าง, See also: ความผ่องใส, ความแจ่มใส, ความสดใส, Syn. brilliant, Ant. darkness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brightnessn. ภาวะที่สว่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
brightness(n) ความสว่าง, ความสว่างไสว, ความแจ่มใส, ความเปล่งปลั่ง, ความฉลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brightnessความสว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To humans, it is like staring at the sun: a blinding brightness that conceals a source of great power.มันจะเหมือนการมองดวงอาทิตย์; ตามองไม่เห็น เพราะแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่. Ghost in the Shell (1995)
At first, the brightness was overwhelming, but I kept looking, forcing myself not to blink.ในตอนแรก แสงแดดจ้ายากจะต่อต้าน แต่ผมพยายามฝืนจ้องไว้ Pi (1998)
And then the brightness began to dissolve.บังคับตัวเองไม่ให้กระพริบตา จนแสงสว่างเริ่มหายไป Pi (1998)
Did you change the contrast or brightness settings on the television?คุณเปลี่ยนค่าความคมชัดของทีวีรึเปล่า The Bad Fish Paradigm (2008)
In the brightness of my day. *In the brightness of my day. Albification (2009)
When we consider the brightness of pulsating variable stars, we start to see a possible explanation for some of the discrepancies found in Hubble's constant.ตอนเราคิดถึงความสว่างไม่คงที ของดาวแปรแสง เราจะเริ่มเห็น คำอธิบายที่เป็นไปได้ ของความไม่สอดคล้องที่พบ The Plimpton Stimulation (2010)
We had to show that we can measure the brightness of these stars, มันก็พบกับการจัดการ ที่ดีของความสงสัย และชุมชนวิทยาศาสตร์ บทความที่ตีพิมพ์จริงพูด ที่ไม่สามารถทำได้." Are We Alone? (2010)
You can tell by looking but I'm naturally brightness itself.อย่างที่นายบอก ฉันนี่แหล่ะเจิดจ้าที่สุด Episode #1.3 (2010)
It will light up the night of the southern hemisphere with the brightness of a second moon.จะใส่ในการแสดงค่อนข้าง มันจะสว่างขึ้นคืนวันที่ซีกโลกใต้ Sisters of the Sun (2014)
But then a splendid new feature of the eye evolved a lens that provided both brightness and sharp focus.แต่แล้วคุณลักษณะ ใหม่ที่สวยงามของตาพัฒนา เลนส์ที่ให้ทั้งความสว่าง และความคมชัด Some of the Things That Molecules Do (2014)
When a supernova explodes, its brightness rivals that of its entire galaxy.คู่แข่งสว่างของมัน ที่กาแลคซีทั้งหมด Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Since the mass of the original star can fall within a wide range, its peak brightness as a supernova can also vary widely.เนื่องจากมวลของดาวเดิม สามารถตกอยู่ในช่วงกว้าง ความสว่างสูงสุดของการเป็นซูเปอร์โนวา Unafraid of the Dark (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brightnessHe flipped/flicked the switch and threw the room into brightness.
brightnessThe brightness of her smile always makes me feel better.
brightnessThe brightness of the sky showed that the storm had passed.
brightnessThe lighting was set up to have the intensity controlled by one knob so you could produce the brightness as you want.
brightnessThe noonday sun beat down with dazzling brightness on the tennis court.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาส(n) light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความใส(n) brightness, See also: clearness, limpidity, transparency, translucency, Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด, Example: ความใสของน้ำทำให้มองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายอยู่
ภาณุ(n) light, See also: brightness, rays of light, Syn. แสงสว่าง, แสง
เวโรจน์(n) brightness, See also: prosperity, progress, brilliance, Syn. ความรุ่งเรือง, ความสดใส, ความสุกใส, Notes: (บาลี)
อาภา(n) light, See also: brightness, ray, Syn. อาภาส, แสง, รัศมี, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาโลก(n) light, See also: brightness, Thai Definition: แสงสว่าง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โอภาส(n) brightness, See also: brilliance, Thai Definition: ความสุกใส, ความเปล่งปลั่ง, Notes: (บาลี)
ความแจ่ม(n) brightness, See also: clearness, brilliant, Syn. ความชัด, ความแจ่มชัด, ความชัดเจน, Ant. ความคลุมเครือ
ความสว่าง(n) brightness, See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance, Ant. ความมืด, Example: ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งความสว่างในเวลากลางวันได้ลบหายไป
ความสว่าง(n) brightness, See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance, Ant. ความมืด, Example: ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งความสว่างในเวลากลางวันได้ลบหายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสว่าง[khwām sawāng] (n) EN: brightness ; light ; brilliance ; clearness ; flame  FR: brillance [ f ] ; luminosité [ f ] ; éclat [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRIGHTNESS B R AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brightness (n) brˈaɪtnəs (b r ai1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明亮[míng liàng, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, ] brightness, #8,865 [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, ] brightness of sun; splendor, #18,826 [Add to Longdo]
光亮度[guāng liàng dù, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, ] brightness; luminosity, #89,346 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Helligkeitssteuerung { f } am Monitorbrightness control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニット[nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ブライトネス[buraitonesu] (n) brightness [Add to Longdo]
輝度[きど, kido] (n) brightness; clearness; luminance; (P) [Add to Longdo]
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
晃曜[こうよう, kouyou] (n) dazzling brightness [Add to Longdo]
雪明り;雪明かり[ゆきあかり, yukiakari] (n) brightness of snow; reflected light of snow; (by) snow light [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision [Add to Longdo]
明るさ[あかるさ, akarusa] (n) brightness; luminance; cheerfulness [Add to Longdo]
明度[めいど, meido] (n) brightness; lightness [Add to Longdo]
融朗[ゆうろう, yuurou] (n) brightness; clearness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輝度[きど, kido] brightness, luminance [Add to Longdo]
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brightness \Bright"ness\, n. [AS. beorhines. See {Bright}.]
   1. The quality or state of being bright; splendor; luster;
    brilliancy; clearness.
    [1913 Webster]
 
       A sudden brightness in his face appear. --Crabbe.
    [1913 Webster]
 
   2. Acuteness (of the faculties); sharpness 9wit.
    [1913 Webster]
 
       The brightness of his parts . . . distinguished him.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Splendor; luster; radiance; resplendence; brilliancy;
     effulgence; glory; clearness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brightness
   n 1: the location of a visual perception along a continuum from
      black to white [ant: {dullness}]
   2: intelligence as manifested in being quick and witty [syn:
     {brightness}, {cleverness}, {smartness}]
   3: the quality of being luminous; emitting or reflecting light;
     "its luminosity is measured relative to that of our sun"
     [syn: {luminosity}, {brightness}, {brightness level},
     {luminance}, {luminousness}, {light}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top