ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flame-thrower

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flame-thrower-, *flame-thrower*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
flame-thrower[เฟลม โทวเวอะ] (n ) อุปกรณ์ของเหลวเพื่อให้เกิดไฟ เพื่อเผาต้นไม้ในบริเวณกว้าง ๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arrows, flame-throwers, guns!มีลูกดอก ลูกเพลิง ปืนอีกเพียบ The Road Warrior (1981)
Well, somebody torched poor old Father McKeen... with a flame-thrower or something.เอ่อ.. มีคนบอกผมว่าหลวงพ่อแม็คคีน ถูกเผาย่างสดเมื่อคืน The Lawnmower Man (1992)
She just brushed me off- with a flame-thrower.หล่อนแง่มใส่ฉันว่ะ ดุฉิบหาย Eating Out (2004)
With a home-made flame-thrower?ด้วยแท่นเชื้อเพลงที่ทำเองน่ะเหรอ? Jump the Shark (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flammenwerfer {m} | Flammenwerfer {pl}flame-thrower | flame-throwers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  flamethrower \flamethrower\ n. (Mil.)
     a weapon that squirts ignited liquid or gelatinous fuel for
     several yards.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top