ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infirmity

IH0 N F ER1 M IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infirmity-, *infirmity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infirmity(n) ความเจ็บป่วย, See also: ความไม่มั่นคง, ความบกพร่อง, Syn. illness, unhealthiness, Ant. healthfulness, vigor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ, ความเจ็บป่วย, ความอ่อนกำลัง, ความบกพร่อง, ความเปราะ, ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness, Ant. strength

English-Thai: Nontri Dictionary
infirmity(n) ความอ่อนแอ, ความบกพร่อง, ความทุพพลภาพ, ความเจ็บป่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infirmityความอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmityความทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infirmityทุพพลภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see danger... infirmity and disease.ฉันมองเห็นอันตราย... ความเจ็บป่วย และโรคร้าย The Red Violin (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรค[rōk] (n) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity  FR: maladie [ f ] ; mal [ m ] ; affection [ f ] ; syndrome [ m ] ; infirmité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INFIRMITY IH0 N F ER1 M IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infirmity (n) ˈɪnfˈɜːʳmɪtiː (i1 n f @@1 m i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] infirmity; retention of urine #95,479 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersschwäche { f } | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age [Add to Longdo]
Schwäche { f } | Schwächen { pl }infirmity | infirmities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒲柳[ほりゅう, horyuu] (n) purple willow; infirmity; delicate constitution [Add to Longdo]
老衰[ろうすい, rousui] (n, vs, adj-no) senility; senile decay; infirmity (through age); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infirmity \In*firm"i*ty\, n.; pl. {Infirmities}. [L. infirmitas
   : cf. F. infirmite. See {Infirm}, a.]
   1. The state of being infirm; feebleness; an imperfection or
    weakness; esp., an unsound, unhealthy, or debilitated
    state; a disease; a malady; as, infirmity of body or mind.
    [1913 Webster]
 
       'T is the infirmity of his age.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A personal frailty or failing; foible; eccentricity; a
    weakness or defect.
    [1913 Webster]
 
       Will you be cured of your infirmity ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A friend should bear his friend's infirmities.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The house has also its infirmities.  --Evelyn.
 
   Syn: Debility; imbecility; weakness; feebleness; failing;
     foible; defect; disease; malady. See {Debility}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infirmity
   n 1: the state of being weak in health or body (especially from
      old age) [syn: {infirmity}, {frailty}, {debility},
      {feebleness}, {frailness}, {valetudinarianism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top