ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fantabulous

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fantabulous-, *fantabulous*, fantabulou
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fantabulous มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fantabulous*)
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fantabulous (adj ) marvelously good

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, uh, do you have any fantabulous Thanksgiving plans?งั้นเอ่อ คุณมีแผนอะไรวิเศษๆสำหรับวันขอบคุณพระเจ้ารึยัง Thanksgiving (2012)
The new book is absolutely fantabulous, my friend.หนังสือเล่มใหม่นี่สุดยอดแท้ๆเลยเพื่อน  ()
Fuzzy Fantabulous, Joe Grande, Luscious Liz, up in here... but you know what?Fuzzy Fantabulous, Joe Grande, Luscious Liz sind hier oben, aber wisst ihr was? Date Night (2004)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fantabulous
   adj 1: very good;of the highest quality; "made an excellent
       speech"; "the school has excellent teachers"; "a first-
       class mind" [syn: {excellent}, {first-class},
       {fantabulous}, {splendid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top