ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aaa

T R IH2 P AH0 L EY1   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aaa-, *aaa*
Possible hiragana form: あああ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aaah!Aaahh Lazarus Rising (2008)
Aaaaagh!อ้าก Le Morte d'Arthur (2008)
- Aaah!- อ๊าก... Turn This Mother Out (2012)
you can't do this! what are you doing? aaah!คุณไม่สิทธิสั่งให้เราโดดนะ เราอยู่ที่ไหนเนี่ย? Spies Like Us (1985)
aaah! aaah! this way, gentlemen.อ๊ากกก! ทางนี้ครับ ขอต้อนรับสู่ W.A.M.P. Spies Like Us (1985)
Aaah!อ๊า ! An American Tail (1986)
Aaah!ว๊าย ! An American Tail (1986)
Aaah!ว๊าย ! An American Tail (1986)
Aaaaahhhhh!อาาา Aladdin (1992)
Coach! Aaaaah!โค้ช! Cool Runnings (1993)
- Pudding! - Aaah!- พุดดิ้ง! Hocus Pocus (1993)
- I've lost them! - Aaah! - Aah!- ฉันหาไม่เจอแล้ว! Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aaa... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?

CMU English Pronouncing Dictionary
AAA    T R IH2 P AH0 L EY1

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七号电池[qī hào diàn chí, ㄑㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AAA battery (PRC) [Add to Longdo]
四号电池[sī hào diàn chí, ㄙ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AAA battery (Taiwan) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
LeichtathletikverbandAAA : Amateur Athletic Association [Br.] [Add to Longdo]
amerikanischer AutomobilclubAAA : American Automobile Association [Am.] [Add to Longdo]
AaaberOTTH : on the third hand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
単四形;単4形[たんよんがた, tanyongata] (n) AAA 700 size (battery) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 AAA
   n 1: an aneurysm of the abdominal aorta associated with old age
      and hypertension [syn: {abdominal aortic aneurysm}, {AAA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AAA
     Authentication, Authorization and Accounting [= Triple A]
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top