Search result for

elm

(71 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elm-, *elm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elm[N] ไม้เนื้อแข็งของต้นไม้ในตระกูลอัลมัสซึ่งผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง
elm[N] ไม้ใหญ่ในตระกูลอัลมัสจะผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elm(เอล์ม) n. ต้นไม้จำพวก Ulmus
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
anthelmintic(แอนเธลมิน' ทิค) adj. ซึ่งทำลายหรือขับพยาธิ. -n. ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
dishelm(ดิสเฮลม') vt. เอาหมวกเหล็กออก
helm(เฮล์ม) n.,v. (การ) หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย,พวงมาลัย,หางเสือ,ตำรวจ.
helm roofหลังคาแหลม4หน้า
helminth(เฮล'มินฺธ) n. หนอน,พยาธิ, Syn. worm
helminthiasisn. การมีพยาธิในร่างกาย
helmsman(เฮล์มซ'มัน) n., คนถือพวงมาลัย,คนถือหางเสือ
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower

English-Thai: Nontri Dictionary
helm(n) พวงมาลัย,ที่ถือหางเสือเรือ,หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย
helmet(n) หมวกเหล็ก,หมวกยอด,หมวกกันภัย
helmsman(n) คนถือท้ายเรือ,คนถือหางเสือเรือ,คนถือพวงมาลัย
overwhelm(vt) ล้น,ท่วมท้น,เต็ม,ปกคลุม,ทำลาย
whelm(vt) ท่วมท้น,ล้น,จม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ELMWOOD COUNTY ANIMAL SHELTERELMWOOD CNTY. \ สถานสงเคราะห์สัตว์ Bolt (2008)
KXWT on Elm Street in Leadville, Colorado.บนถนน Elm โคโลลาโด Day of the Dead (2008)
We're at the radio station KXWT on Elm Street.เราอยู่ในสถานีวิทย KXWT Day of the Dead (2008)
How about some Elmer's Glue?ทำไมไม่เอากาวมาด้วยล่ะ VS. (2009)
In fact, when I was young, my neighbor's chicken got loose and chased me up the big elm tree in front of our house.ที่จริงตอนยังเด็ก ไก่ของเพื่นบ้านหลุดจากเล้า ไล่ฉัน จนต้องปีนขึ้นต้นเอล์มแน้าบ้านเรา The Jiminy Conjecture (2009)
She's ok. I... I'm on Elm Street.เธอยังโอเค ผมอยู่ที่ถนนเอ็มม์ จะลองทำแบบนี้ อีกสักครั้ง The Turning Point (2009)
Nine Elms.ไนน์ เอมส์ Sherlock Holmes (2009)
The area you're looking for is, Nine Elms.คุณกำลังมองหาที่แถว ไนน์ เอมส์ Sherlock Holmes (2009)
Nine Elms.ไนน์ เอมส์ Sherlock Holmes (2009)
Dixon Piper, Vicki St. Elmo.ดิกสัน ไปเปอร์ , วิคกี้ เซนต์ เอลโม MacGruber (2010)
Not only do I have Vicki St. Elmo...ไม่ใช่แค่นั้น ฉันมี วิคกี้ เซนต์ เอลโม MacGruber (2010)
Do you, Vicki Gloria St. Elmo... take MacGruber to be your lawfully wedded husband?วิคกี้ กลอเรียเซนต์ เอลโม จะรับ แมคกรูเบอร์เป็นสามที่ถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ MacGruber (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elmElmore James got nothin' on this, baby

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หางเสือ[n.] (hāngseūa) EN: helm ; rudder ; tiller   FR: gouvernail [m]
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely   FR: absolument
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: steer ; helm ; take the tiller   FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state   FR: régir ; gouverner ; régner
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate   FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ลอยลำ[adv.] (løilam) EN: absolutely ; overwhelmingly   
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill   FR: déborder
ล้น[v.] (lon) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming   FR: regorger ; déborder ; surabonder
ล้นพ้น[adj.] (lonphon) EN: overwhelming   FR: incomparable ; irrésistible
หมวกกะโล่[n.] (mūakkalō) EN: sun helmet ; topee   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELM    EH1 L M
ELMA    EH1 L M AH0
ELMO    EH1 L M OW0
ELMS    EH1 L M Z
ELMES    EH1 L M Z
ELMER    EH1 L M ER0
ELMAN    EH1 L M AH0 N
ELMIRA    EH0 L M AY1 R AH0
ELMORE    EH1 L M AO0 R
ELMWOOD    EH1 L M W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elm    (n) (e1 l m)
elms    (n) (e1 l m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Doppelmord(n) |der, pl. Doppelmorde| คดีฆาตรกรรมซ้อนกัน 2 คดี
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
たじたじ[, tajitaji] (adv,n) (on-mim) overwhelmed; recoiling; cringing [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
エルム[, erumu] (n) elm [Add to Longdo]
オクラ[, okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
オヒョウ[, ohyou] (n) Manchurian elm (Ulmus laciniata) (ain [Add to Longdo]
ケルメット[, kerumetto] (n) (abbr) kelmet alloy [Add to Longdo]
ニレ科[ニレか, nire ka] (n) (See 楡) Ulmaceae (plant family); elm [Add to Longdo]
ノーヘル[, no-heru] (n) (abbr) without a helmet [Add to Longdo]
ハシナガチョウチョウウオ[, hashinagachouchouuo] (n) copperband butterflyfish (Chelmon rostratus); banded longsnout butterflyfish; beaked butterflyfish; beaked coralfish; longnose butterflyfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] elm [Add to Longdo]
榆树[yú shù, ㄩˊ ㄕㄨˋ, / ] elm [Add to Longdo]
[mén, ㄇㄣˊ, ] elm; gum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elm \Elm\, n. [AS. elm; akin to D. olm, OHG. elm, G. ulme, Icel.
   almr, Dan. & Sw. alm, L. ulmus, and E. alder. Cf. {Old}.]
   (Bot.)
   A tree of the genus {Ulmus}, of several species, much used as
   a shade tree, particularly in America. The English elm is
   {Ulmus campestris}; the common American or white elm is {U.
   Americana}; the slippery or red elm, {U. fulva}.
   [1913 Webster]
 
   {Elm beetle} (Zo["o]l.), one of several species of beetles
    (esp. {Galeruca calmariensis}), which feed on the leaves
    of the elm.
 
   {Elm borer} (Zo["o]l.), one of several species of beetles of
    which the larv[ae] bore into the wood or under the bark of
    the elm (esp. {Saperda tridentata}).
 
   {Elm butterfly} (Zo["o]l.), one of several species of
    butterflies, which, in the caterpillar state, feed on the
    leaves of the elm (esp. {Vanessa antiopa} and {Grapta
    comma}). See {Comma butterfly}, under {Comma}.
 
   {Elm moth} (Zo["o]l.), one of numerous species of moths of
    which the larv[ae] destroy the leaves of the elm (esp.
    {Eugonia subsignaria}, called elm spanworm).
 
   {Elm sawfly} (Zo["o]l.), a large sawfly ({Cimbex Americana}).
    The larva, which is white with a black dorsal stripe,
    feeds on the leaves of the elm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elm
   n 1: any of various trees of the genus Ulmus: important timber
      or shade trees [syn: {elm}, {elm tree}]
   2: hard tough wood of an elm tree; used for e.g. implements and
     furniture [syn: {elm}, {elmwood}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ELM
     ELectronic Mailer (Unix)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 elm
   elm
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top