ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

closeness

K L OW1 S N IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closeness-, *closeness*, closenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
closeness(n) ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความทึบ, ความอบอ้าว, ความลับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Closeness to make this work.อย่างใกล้ชิด เพื่อทำงานนี้ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
It's our closeness to death.มันเป็นความใกล้ชิดของเราไปสู่​​ความตาย Rush (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใกล้ชิด(n) closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLOSENESS K L OW1 S N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closeness (n) klˈousnəs (k l ou1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kornverteilung { f }closeness of grain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米, 親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) #1,782 [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
緊密[きんみつ, kinmitsu] (adj-na, n) rigour; rigor; closeness; compactness; tightly knit; (P) [Add to Longdo]
昵近[じっきん, jikkin] (n) (See 昵懇) familiarity; closeness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Closeness \Close"ness\, n.
   The state of being close.
   [1913 Webster]
 
      Half stifled by the closeness of the room. --Swift.
   [1913 Webster]
 
      We rise not against the piercing judgment of Augustus,
      nor the extreme caution or closeness of Tiberius.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      An affectation of closeness and covetousness.
                          --Addison.
 
   Syn: Narrowness; oppressiveness; strictness; secrecy;
     compactness; conciseness; nearness; intimacy; tightness;
     stinginess; literalness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 closeness
   n 1: a feeling of being intimate and belonging together; "their
      closeness grew as the night wore on" [syn: {closeness},
      {intimacy}]
   2: the quality of being close and poorly ventilated [syn:
     {stuffiness}, {closeness}]
   3: the spatial property resulting from a relatively small
     distance; "the sudden closeness of the dock sent him into
     action" [syn: {nearness}, {closeness}] [ant: {farawayness},
     {farness}, {remoteness}]
   4: extreme stinginess [syn: {meanness}, {minginess},
     {niggardliness}, {niggardness}, {parsimony},
     {parsimoniousness}, {tightness}, {tightfistedness},
     {closeness}]
   5: characterized by a lack of openness (especially about one's
     actions or purposes) [syn: {closeness}, {secretiveness}]
     [ant: {nakedness}, {openness}]
   6: close or warm friendship; "the absence of fences created a
     mysterious intimacy in which no one knew privacy" [syn:
     {familiarity}, {intimacy}, {closeness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top