Search result for

absolutely

(74 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absolutely-, *absolutely*, absolute
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolutely[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely[ADV] อย่างไม่มีเงื่อนไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly

English-Thai: Nontri Dictionary
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Absolutely.แน่นอนที่สุด Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Absolutely.แน่นอน God Mode (2013)
Absolutely. when those buyers leave here,แน่นอนนที่สุด เมื่อพนักงานจัดซื้อไปแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Made absolutely sure I'm never gonnaทำให้แน่ใจชัวร์ๆนะว่าฉันไม่เคยเข้า yale There Might be Blood (2008)
Is he absolutely sure of that?เขาแน่ใจจริงๆไหม? Last Resort (2008)
Remove the fetus. Absolutely.มีสิ เอาทารกในท้องออก Dying Changes Everything (2008)
- Absolutely.-แน่ขอรับ Lancelot (2008)
Absolutely.แน่นอน The Forbidden Kingdom (2008)
Gwang Hae's policy to keep peace with the Myung and Ho Kim Dynasty were absolutely correct.นโยบานของ กวางเฮ ที่จะสงบศึกระหว่าราชวงศ์ มยอง และ โฮคิม เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด Iljimae (2008)
I met with the Chief, and he said absolutely not.พบไปเจอหัวหน้ามาแล้ว และเขาก็บอกว่าไม่ได้ครับ Beethoven Virus (2008)
He is absolutely and completely the copy of you everywhere.เด็กคนนี้เหมือนกับนายตอนเด็กเด๊ะเลย Baby and I (2008)
Absolutely. Professional criminals.แน่นอน ก็อาชญากรมืออาชีพนี่ครับ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absolutelyAbsolutely not. It's too cold today.
absolutelyA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
absolutelyBy the way, my English is absolutely hopeless.
absolutelyCan you absolutely assure delivery by August 15?
absolutelyGood food and enough sleep are absolutely necessary to good health.
absolutelyHe has absolutely no respect for other people's feelings.
absolutelyHe has had absolutely no part in the conspiracy; it was not he, but his brother, who had an axe to grind against the government.
absolutelyHis technique was absolutely amazing.
absolutelyHis technique was unique and absolutely amazing.
absolutelyI absolutely love going to concerts not just because I get a chance to meet the musician or singer but because of the wondrous feeling of a live performance.
absolutelyI absolutely will not speak to that fellow again!
absolutelyI agree with you absolutely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นเชิง[ADV] absolutely, See also: completely, unconditionally, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
เป็นอันขาด[ADV] absolutely, See also: definitely, surely, certainly, Syn. เด็ดขาด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai definition: อย่างเด็ดขาด (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, strictly, striking, Example: ฝาแฝดคู่นี้เหมือนกันเปี๊ยบ บางครั้งพ่อแม่ยังแยกไม่ออก, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
ลอยลำ[ADV] absolutely, See also: overwhelmingly, Syn. ขาดลอย, Example: เกมส์การแข่งขันครั้งนี้เกาหลีเหนือชนะอย่างลอยลำ, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (ปาก)
เด็ด[ADV] absolutely, See also: completely, decidedly, for certain, certainly, unquestionably, Syn. ทีเดียว, เป็นอันขาด, Example: ผมไม่เอาเขาเด็ดๆ
เด็ดขาด[ADV] absolutely, See also: resolutely, firmly, decisively, Syn. เด็ดเดี่ยว, แน่นอน, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Example: เขาตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
ทีเดียว[ADV] absolutely, Example: เพราะแมวนั่นทีเดียว จึงทำให้ป้าบังอรสะดุดตกบันไดลงมา, Thai definition: อย่างแน่แท้
กริบ[ADV] extremely, See also: absolutely, perfectly, Example: หล่อนว่างท่าสงบเสงี่ยมผมเผ้าเรียบกริบ, Thai definition: อย่างสนิท, อย่างสมบูรณ์ยิ่ง
เทียว[ADV] absolutely, See also: quite (certain), right (now), Syn. ทีเดียว, เชียว, Example: อย่าไปที่นั่นเทียว, Thai definition: คำที่ใช้ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อบังคับหรือเน้นความให้มีความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยสมบูรณ์[adv.] (dōi sombūn) EN: absolutely   FR: absolument
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely   FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden   FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hendūay yāngying) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more   FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSOLUTELY    AE2 B S AH0 L UW1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absolutely    (a) (a1 b s @ l uu t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
absolut konvergent [math.]absolutely convergent [Add to Longdo]
unbeschränkt haftbarabsolutely liable [Add to Longdo]
unumgänglich {adj}absolutely essential; imperative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
パネェ;ぱねぇ;パねぇ[, panee ; panee ; pa nee] (adv,pref) (sl) a lot; to a very great extent; absolutely [Add to Longdo]
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge, #2,139 [Add to Longdo]
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, ] absolutely necessary; indispensable; essential, #11,872 [Add to Longdo]
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, / ] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple, #16,862 [Add to Longdo]
断然[duàn rán, ㄉㄨㄢˋ ㄖㄢˊ, / ] absolutely; certainly, #19,216 [Add to Longdo]
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view, #45,555 [Add to Longdo]
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄕㄥ, / ] absolutely quiet, #87,642 [Add to Longdo]
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly, #103,118 [Add to Longdo]
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动, #125,706 [Add to Longdo]
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动, #359,963 [Add to Longdo]
万万[wàn wàn, ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, / ] absolutely; wholly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absolutely \Ab"so*lute*ly\, adv.
   In an absolute, independent, or unconditional manner; wholly;
   positively.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absolutely
   adv 1: completely and without qualification; used informally as
       intensifiers; "an absolutely magnificent painting"; "a
       perfectly idiotic idea"; "you're perfectly right";
       "utterly miserable"; "you can be dead sure of my
       innocence"; "was dead tired"; "dead right" [syn:
       {absolutely}, {perfectly}, {utterly}, {dead}]
   2: totally and definitely; without question; "we are absolutely
     opposed to the idea"; "he forced himself to lie absolutely
     still"; "iron is absolutely necessary"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top