ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blather

B L AE1 DH ER0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blather-, *blather*
English-Thai: Longdo Dictionary
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go blather to someone else about the joys of becoming a newborn.เป็นสัญญาณอันตราย ชั้นไม่ระรื่น\เรื่องที่เธอจะเกิดใหม่หรอกนะ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
From the backwaters of blissful ignorance across vast oceans of academic blather until at last you've arrived here, on the shores of my little kingdom.จากบึงน้ำแห่งความไม่รู้... ว่ายข้ามมหาสมุทรแห่งการพร่ำเพ้อทางวิชาการ จนมาถึงนี่ในที่สุด ขึ้นฝั่งบนอาณาจักรน้อย ๆ ของผม Stonehearst Asylum (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ้อเจ้อ[V] drivel, See also: blather, babble, prate, Syn. พร่ำเพ้อ, เพ้อฝัน, Example: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement

CMU English Pronouncing Dictionary
BLATHER B L AE1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blather (v) blˈæðər (b l a1 dh @ r)
blathers (v) blˈæðəz (b l a1 dh @ z)
blathered (v) blˈæðəd (b l a1 dh @ d)
blathering (v) blˈæðərɪŋ (b l a1 dh @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faselei {f}; dummes Geschwätz {m} | Faseleien {pl}blather | blathers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blather \Blath"er\ (bl[a^][th]"[~e]r), v. i. & t. [imp. & p. p.
   {Blathered}; p. pr. & vb. n. {Blathering}.] [Written also
   {blether}.] [Icel. bla[eth]ra. Cf. {Blatherskite}.]
   To talk foolishly, or nonsensically, or concerning matters of
   no consequence. --G. Eliot.
 
   Syn: babble, smatter, blether, blither.
     [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blather \Blath"er\, n. [Written also {blether}.]
   Voluble, foolish, or nonsensical talk; -- often in the pl.
   --Hall Caine.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blather
   n 1: foolish gibberish [syn: {blather}, {blatherskite}]
   v 1: to talk foolishly; "The two women babbled and crooned at
      the baby" [syn: {babble}, {blather}, {smatter}, {blether},
      {blither}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top