ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

learn

L ER1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -learn-, *learn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
learn(vi) ทราบ, See also: รู้, ได้ยิน, รับรู้
learn(vt) ทราบ, See also: รู้, ได้ยิน, รับรู้
learn(vt) ท่องจำ, See also: ท่อง, ฝึกฝน, Syn. memorize
learn(vi) เรียน, See also: เรียนรู้, ศึกษา, เล่าเรียน, เข้าเรียน, ฝึกปรือ, ฝึกหัด
learn(vt) เรียน, See also: เรียนรู้, ศึกษา, เล่าเรียน, เข้าเรียน, ฝึกปรือ, ฝึกหัด
learned(adj) ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้
learned(adj) ซึ่งคงแก่เรียน, See also: ซึ่งมีความรู้มาก, Syn. highly-educated
learner(n) ผู้ศึกษา, See also: ผู้เรียน, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ฝึกหัด, Syn. student, pupil
learn by(phrv) เรียนรู้จาก, Syn. learn from
learn of(phrv) เรียนรู้จาก, Syn. hear about, hear of, learn about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
learn(เลิร์น) { learnt/learned, learning, learns } v. เรียน, เรียนรู้, ศึกษา, หาความรู้, รู้มาว่า, ได้ข่าวมาว่า, สั่งสอน., See also: learnable adj. ดูlearn learner n. ดูlearn
learned(เลิร์น'นิด) adj. มีความรู้มาก, คงแก่เรียน, เกี่ยวกับการเรียนรู้., See also: learnedness n. ดูlearned, Syn. erudite, scholarly
learning(เลิร์น'นิง) n. การเรียนรู้, การศึกษา, ความรู้, การปรับบุคลิกภาพจากการปฏิบัติฝึกฝนหรือประสบการณ์, Syn. education
learnt(เลิร์นทฺ) v. กริยาช่อง 3 ของ learn
booklearned(บุด'เลิร์นดฺ) adj. ซึ่งเชื่อถือความรู้ในหนังสือ, การศึกษา
clearnessn. ความสะอาด, ความชัดแจ้ง, ความเรียบร้อย
unlearn(อันเลิร์น') vt. แก้ไขข้อเท็จจริง, ทำให้ลืม. vi. ลืม, ทอดทิ้งความรู้, Syn. forget
unlearned(อันเลิร์น'ทิด) adj. ไม่รู้, ไม่มีการศึกษา, ไม่ได้เรียนมา, ไม่สนใจ, ไม่คงแก่เรียน., See also: unlearnedly adv., Syn. uneducated

English-Thai: Nontri Dictionary
learn(vi, vt) เรียน, ศึกษา, เล่าเรียน, รู้, ทราบ, หัด
learned(adj) มีความรู้สูง, มีความรู้มาก, คงแก่เรียน
learner(n) ผู้เรียน, ผู้ศึกษาเล่าเรียน
learning(n) การเรียน, การเรียนรู้, การศึกษา, ความรู้, การเล่าเรียน
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง, ความชัดเจน
unlearned(adj) เขลา, ไร้การศึกษา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learned institutions and societiesบัณฑิตยสถานและสมาคมทางวิชาการ [TU Subject Heading]
Learner Class, Slowชั้นเรียนพิเศษ [การแพทย์]
Learners, Slowเด็กเรียนช้า [การแพทย์]
Learningการเรียนรู้ [การจัดการความรู้]
Learningการเรียน [TU Subject Heading]
Learningการเรียนรู้ (จิตวิทยา), การเรียนรู้, เรียนรู้ [การแพทย์]
Learning abilityความสามารถในการเรียน [TU Subject Heading]
Learning Activitiesกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชนิด [การแพทย์]
Learning Behaviorพฤติกรรมการเรียนรู้ [การแพทย์]
Learning by Doingการเรียนรู้ด้วยการกระทำ, เรียนโดยการปฏิบัติ, เรียนรู้ด้านการกระทำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ Pinocchio (1940)
Oh, to learn things and-- and get smart.โอ้จะเรียนรู้สิ่ง และได้รับสมาร์ท Pinocchio (1940)
Please. I've never been to a large party, but I could learn what to do.ฉันไม่เคยไปงานเลี้ยงใหญ่ๆ ก็จริง เเต่ฉันเรียนรู้ได้นะคะ Rebecca (1940)
But he said nothing of this to the bird, who could not understand him anyway... ... and who'd learn about the hawks soon enough.แต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนี้นก ที่ไม่สามารถเข้าใจเขาอยู่แล้ว และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ เหยี่ยวเร็วพอ The Old Man and the Sea (1958)
I had lots of time to learn how to shoot with my left.ฉันมีเวลาฝึก ยิงปืนด้วยมือซ้าย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You'd better learn to distinguish rank.แกควรหัดแยกแยะตำแหน่งก่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You'll have to learn the hard way.ตอนนี้คุณจะต้องเรียนรู้วิธีที่ ยาก How I Won the War (1967)
Learn to sing trios.เรียนรู้ที่จะร้องเพลงตั้งท่า Yellow Submarine (1968)
Nothing you can say but you can learn how to play the gameไม่มีอะไรที่คุณสามารถพูดได้ แค่คุณสามารถเรียนรู้วิธีการเล่นเกม Yellow Submarine (1968)
All the kids'll learn to talk. Sure they will.มีลูก ๆ ที่พูดจ้อ เเน่นอนต้องพูดได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Come and learn something. You might have to cook for 20 guys some day.มาและเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง คุณอาจจะมีการปรุงอาหารสำหรับ 20 คนบางวัน The Godfather (1972)
-I'm going to learn the casino business.- ฉันจะเรียนรู้ธุรกิจคาสิโน The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
learnA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
learnA dictionary is an important aid in language learning.
learnAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
learnA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
learnAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
learnAlbert is quick at learning.
learnAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."
learnA little learning is a dangerous thing. [ Quote, Pope ]
learnAll you have to do is to learn this sentence by heart.
learnA man of learning is not always a man of sense.
learnA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
learnAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เรียนรู้(n) learner, See also: student, Syn. ผู้เรียน, Ant. ผู้สอน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ศึกษาเพื่อให้จำได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
กระบวนการเรียนรู้(n) learning process, Example: ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทางหูทางตาจากวีดิทัศน์, Count Unit: กระบวนการ, Thai Definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ ที่เป็นผลของการฝึกอบรมหรือประสบการณ์
ศึกษา(v) study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษาเล่าเรียน, เรียนรู้
ศึกษาเล่าเรียน(v) study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษา
การเรียนรู้(n) learning, See also: acquisition of knowledge, Syn. การศึกษา, การเรียน, การเล่าเรียน, Example: พฤติกรรมของสัตว์มีความยืดหยุ่น สามารถดัดแปลงได้โดยการเรียนรู้ภายหลัง, Thai Definition: การศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หรือความชำนาญ
ทันเกม(v) learn the other, Syn. รู้เท่าทัน, Example: ส.ส.เลือดใหม่ไม่ทันเกมการเมืองจึงทำให้ถูกโจมตีได้ง่าย, Thai Definition: รู้เท่าทันคู่แข่ง
ได้ความ(v) learn the news, See also: get the information, know, Syn. ได้เรื่อง, ได้การ, รู้เรื่อง, Example: เธอได้ความมาอย่างไรบ้าง เล่าให้พวกเราฟังหน่อย, Thai Definition: รู้เรื่องราวหรือข้อมูลของเหตุการณ์, รู้ข่าวคราวที่เป็นไป
ร่ำเรียน(v) study, See also: learn, Syn. เรียน, เล่าเรียน, Example: แม้เขาจะไม่ได้ร่ำเรียนเหมือนฉัน แต่ความช่างคิดช่างค้นคว้าของเขารุดหน้ากว่าฉันมาก, Thai Definition: เรียนให้ขึ้นใจ
เรียนหนังสือ(v) study, See also: learn, be in school, be educated, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังอย่างสูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนหนังสือให้เก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงเมื่อไม่สมความปรารถนา
เรียนรู้(v) study, See also: learn, read up, mug up, Syn. ศึกษา, ทำความเข้าใจ, Example: ผู้ซื้อควรเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กำลังจะซื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [ m ] ; érudit [ m ] ; expert [ m ] ; ponte [ m ] ; savant [ m ] ; pandit [ m ] ; sage [ m ] ; académiste [ m ] (vx)
ได้ความ[dāikhwām] (v) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results
ได้รับทราบว่า[dāirap sāp wā] (v, exp) EN: have learned that ; understand that  FR: avoir appris que
จำขึ้นใจ[jam kheun jai] (v, exp) EN: learn by heart ; memorize  FR: apprendre par coeur ; mémoriser
จิตวิทยาการเรียนรู้[jittawitthayā kān rīenrū] (n, exp) EN: psychology of learning   FR: psychologie de l'apprentissage [ f ]
การประเมินการเรียนรู้[kān pramoēn kān rīenrū] (n, exp) EN: learning assessment
การเรียน[kān rīen] (n) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies  FR: enseignement [ m ] ; éducation (scolaire) [ f ] ; apprentissage [ m ] ; formation (scolaire) [ f ] ; études [ fpl ] ; scolarité [ f ]
การเรียนหนังสือ[kān rīen nangseū] (n) EN: study ; learning  FR: apprentissage [ m ] ; formation (scolaire) [ f ]
การเรียนภาษา[kān rīen phāsā] (n, exp) EN: language learning
การเรียนรู้[kān rīenrū] (n) EN: learning ; acquisition of knowledge  FR: apprentissage [ m ] ; compréhension [ f ] ; acquisition de connaissances [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEARN L ER1 N
LEARNS L ER1 N Z
LEARNT L ER1 N T
LEARNED L ER1 N D
LEARNED L ER1 N IH0 D
LEARNER L ER1 N ER0
LEARNERS L ER1 N ER0 Z
LEARNING L ER1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
learn (v) lˈɜːʳn (l @@1 n)
learns (v) lˈɜːʳnz (l @@1 n z)
learnt (v) lˈɜːʳnt (l @@1 n t)
learned (j) lˈɜːʳnɪd (l @@1 n i d)
learned (v) lˈɜːʳnd (l @@1 n d)
learner (n) lˈɜːʳnər (l @@1 n @ r)
learners (n) lˈɜːʳnəz (l @@1 n @ z)
learning (v) lˈɜːʳnɪŋ (l @@1 n i ng)
learnedly (a) lˈɜːʳnɪdliː (l @@1 n i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xué, ㄒㄩㄝˊ, / ] learn; study; science; -ology #508 [Add to Longdo]
学术[xué shù, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ,   /  ] learning; science; academic #2,989 [Add to Longdo]
学问[xué wèn, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ,   /  ] learning; knowledge #10,362 [Add to Longdo]
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ,  ] learning difficulties (handicap); retarded #24,779 [Add to Longdo]
博学[bó xué, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] learned; erudite #31,306 [Add to Longdo]
博雅[bó yǎ, ㄅㄛˊ ㄧㄚˇ,  ] learned #62,372 [Add to Longdo]
饱学[bǎo xué, ㄅㄠˇ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] learned; erudite; scholarly #134,908 [Add to Longdo]
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ,     /    ] learned and erudite; knowledgeable and experienced #632,033 [Add to Longdo]
有学问[yǒu xué wèn, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ,    /   ] learned [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
etw. von der Pike auf lernenlearn sth. from the bottom up [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
learn(vt) เรียน

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) #242 [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship #423 [Add to Longdo]
[かど(P);もん(P), kado (P); mon (P)] (n, n-suf) (1) gate; (2) (もん only) branch of learning based on the teachings of a single master; (3) (もん only) (biological) division; (ctr) (4) (もん only) counter for cannons; (P) #1,127 [Add to Longdo]
博士[はかせ(P);はくし(P), hakase (P); hakushi (P)] (n, n-suf, adj-no) (1) (usu. はくし) doctorate; PhD; Dr (as a title); (n) (2) (usu. はかせ) expert; learned person; (P) #1,243 [Add to Longdo]
学術[がくじゅつ, gakujutsu] (n) science; learning; scholarship; (P) #2,321 [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] (n, vs) study; learning; tutorial; (P) #2,506 [Add to Longdo]
マスター(P);マスタ[masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P) #2,972 [Add to Longdo]
学ぶ(P);學ぶ[まなぶ, manabu] (v5b) to study (in depth); to learn; to take lessons in; (P) #4,275 [Add to Longdo]
学び[まなび, manabi] (n) learning; study #5,310 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning [Add to Longdo]
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]
学ぶ[まなぶ, manabu] to learn [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial [Add to Longdo]
学習機械[がくしゅうきかい, gakushuukikai] learning machine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Learn \Learn\ (l[~e]rn), v. t. [imp. & p. p. {Learned}
   (l[~e]rnd), or {Learnt} (l[~e]rnt); p. pr. & vb. n.
   {Learning}.] [OE. lernen, leornen, AS. leornian; akin to OS.
   lin[=o]n, for lirn[=o]n, OHG. lirn[=e]n, lern[=e]n, G.
   lernen, fr. the root of AS. l[=ae]ran to teach, OS.
   l[=e]rian, OHG. l[=e]ran, G. lehren, Goth. laisjan, also Goth
   lais I know, leis acquainted (in comp.); all prob. from a
   root meaning, to go, go over, and hence, to learn; cf. AS.
   leoran to go. Cf. {Last} a mold of the foot, {lore}.]
   1. To gain knowledge or information of; to ascertain by
    inquiry, study, or investigation; to receive instruction
    concerning; to fix in the mind; to acquire understanding
    of, or skill; as, to learn the way; to learn a lesson; to
    learn dancing; to learn to skate; to learn the violin; to
    learn the truth about something. "Learn to do well." --Is.
    i. 17.
    [1913 Webster]
 
       Now learn a parable of the fig tree. --Matt. xxiv.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   2. To communicate knowledge to; to teach. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Hast thou not learned me how
       To make perfumes ?          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Learn formerly had also the sense of teach, in
      accordance with the analogy of the French and other
      languages, and hence we find it with this sense in
      Shakespeare, Spenser, and other old writers. This usage
      has now passed away. To learn is to receive
      instruction, and to teach is to give instruction. He
      who is taught learns, not he who teaches.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Learn \Learn\, v. i.
   To acquire knowledge or skill; to make progress in acquiring
   knowledge or skill; to receive information or instruction;
   as, this child learns quickly.
   [1913 Webster]
 
      Take my yoke upon you and learn of me.  --Matt. xi.
                          29.
   [1913 Webster]
 
   {To learn by heart}. See {By heart}, under {Heart}.
 
   {To learn by rote}, to memorize by repetition without
    exercise of the understanding.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 learn
   v 1: gain knowledge or skills; "She learned dancing from her
      sister"; "I learned Sanskrit"; "Children acquire language
      at an amazing rate" [syn: {learn}, {larn}, {acquire}]
   2: get to know or become aware of, usually accidentally; "I
     learned that she has two grown-up children"; "I see that you
     have been promoted" [syn: {learn}, {hear}, {get word}, {get
     wind}, {pick up}, {find out}, {get a line}, {discover},
     {see}]
   3: commit to memory; learn by heart; "Have you memorized your
     lines for the play yet?" [syn: {memorize}, {memorise}, {con},
     {learn}]
   4: be a student of a certain subject; "She is reading for the
     bar exam" [syn: {learn}, {study}, {read}, {take}]
   5: impart skills or knowledge to; "I taught them French"; "He
     instructed me in building a boat" [syn: {teach}, {learn},
     {instruct}]
   6: find out, learn, or determine with certainty, usually by
     making an inquiry or other effort; "I want to see whether she
     speaks French"; "See whether it works"; "find out if he
     speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
     [syn: {determine}, {check}, {find out}, {see}, {ascertain},
     {watch}, {learn}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top