ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aboriginal

AE2 B ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aboriginal-, *aboriginal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aboriginal[ADJ] ที่อยู่มาดั้งเดิม, See also: ที่อยู่มาตั้งแต่แรก, Syn. indigenous, first

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aboriginalพื้นเมืองดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's an aboriginal horde out there massing for an attack.พวกป่าเถื่อนกำลังรวบรวมกำลัง เตรียมการโจมตีเรา Avatar (2009)
A lot of aboriginal cultures will lick a frog before they go on a hunt.สังคมโบราณหลายแห่งเลียกบ ก่อนออกล่า Raging Fae (2011)
You know your aboriginal art.คุณรู้จักงานศิลปะ aboriginal Bears Will Be Bears (2011)
It was, like, me and some Aboriginals. It was really Jewish.มันทำให้เหมือนฉันเหมือนคนยิวล่ะ Pitch Perfect (2012)
I ran into a group of Aboriginals who were able to point me in the right direction.ผมต้องไปคุยกับพวกชนเผาส์อะบอรีจิ้น พวกเขาสามารถชี้จุดที่คุณจะต้องผ่านในการเดินทางได้แม่นยำ Tracks (2013)
But the Aboriginal people of Australia saw a pattern in the darkness running through the Milky Way.แต่คนพื้นเมืองของออสเตรเลีย เห็นรูปแบบในความมืด วิ่งผ่านทางช้างเผือก Sisters of the Sun (2014)
Captain James Cook's ship ran aground off the coast of Australia, and he led a party into the country and they met the Aboriginal people.เรือกัปตันเจมส์คุกของเกยตื้น นอกชายฝั่งของออสเตรเลีย และเขานำบุคคลที่เข้ามาใน ประเทศและพวกเขาได้พบกับคนพื้นเมือง Arrival (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ABORIGINAL    AE2 B ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aboriginal    (n) ˌæbərˈɪʤənl (a2 b @ r i1 jh @ n l)
aboriginals    (n) ˌæbərˈɪʤənlz (a2 b @ r i1 jh @ n l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土著[tǔ zhù, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ, ] aboriginal, #27,492 [Add to Longdo]
土著人[tǔ zhù rén, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ, ] aboriginal, #56,078 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaffungskosten {pl}; Primärkosten {pl}aboriginal cost [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アボリジニ語[アボリジニご, aborijini go] (n) Aboriginal languages (of Australia) [Add to Longdo]
ウーメラ;ウメラ[, u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement [Add to Longdo]
オーストラリア諸語[オーストラリアしょご, o-sutoraria shogo] (n) (See アボリジニ語) Aboriginal languages (of Australia) [Add to Longdo]
ファーストネーション[, fa-sutone-shon] (n) First Nations (i.e. non-Inuit or Metis aboriginal peoples in Canada) [Add to Longdo]
原住民[げんじゅうみん, genjuumin] (n) (sens) (See 先住民) native people; aboriginal; (P) [Add to Longdo]
土着[どちゃく, dochaku] (n,adj-no) aboriginal; indigenous [Add to Longdo]
蛮人;蕃人[ばんじん, banjin] (n) savage; barbarian; aboriginal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aboriginal \Ab`o*rig"i*nal\, a. [See {Aborigines}.]
   1. First; original; indigenous; primitive; native; as, the
    aboriginal tribes of America. "Mantled o'er with
    aboriginal turf." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to aborigines; as, a Hindu of aboriginal
    blood.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aboriginal \Ab`o*rig"i*nal\, n.
   1. An original inhabitant of any land; one of the aborigines.
    [1913 Webster]
 
   2. An animal or a plant native to the region.
    [1913 Webster]
 
       It may well be doubted whether this frog is an
       aboriginal of these islands.     --Darwin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aboriginal
   adj 1: of or pertaining to members of the indigenous people of
       Australia; "an Aboriginal rite"
   2: characteristic of or relating to people inhabiting a region
     from the beginning; "native Americans"; "the aboriginal
     peoples of Australia" [syn: {native}, {aboriginal}] [ant:
     {nonnative}]
   3: having existed from the beginning; in an earliest or original
     stage or state; "aboriginal forests"; "primal eras before the
     appearance of life on earth"; "the forest primeval";
     "primordial matter"; "primordial forms of life" [syn:
     {aboriginal}, {primal}, {primeval}, {primaeval},
     {primordial}]
   n 1: a dark-skinned member of a race of people living in
      Australia when Europeans arrived [syn: {Aborigine}, {Abo},
      {Aboriginal}, {native Australian}, {Australian Aborigine}]
   2: an indigenous person who was born in a particular place; "the
     art of the natives of the northwest coast"; "the Canadian
     government scrapped plans to tax the grants to aboriginal
     college students" [syn: {native}, {indigen}, {indigene},
     {aborigine}, {aboriginal}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 aboriginal /aboriɤ°inəl/
  1. aboriginal; aborigine
  2. aboriginal; Australianaboriginal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top