ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vous*

V UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vous, -vous-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervous(adj) กระวนกระวาย, See also: กระสับกระส่าย, ร้อนรน, ประหม่า, กลัวลนลาน, Syn. agitated, excitable, sensitive, Ant. calm, relaxed
nervous(adj) เกี่ยวกับประสาท, See also: ทางประสาท
grievous(adj) สลดใจ, See also: เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง, Syn. mournful, Ant. happy
nervously(adv) อย่างประหม่า
rendezvous(n) การนัดพบ, See also: การชุมนุม, Syn. appointment, meeting
rendezvous(n) สถานที่นัดพบ, See also: ที่ชุมนุม, Syn. gathering point, meeting place
rendezvous(vi) นัดพบ, See also: ชุมนุมกัน, Syn. gather, join up, meet
rendezvous(vt) นัดพบ, See also: ี่ชุมนุมกัน, Syn. gather, join up, meet
mischievous(adj) ซน, See also: ซุกซน, เกเร, Syn. naughty
mischievous(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ซึ่งเป็นภัย, Syn. harmful
nervousness(n) ความประหม่า, See also: ความประสาท, ความตื่นกลัว
mischievously(adv) อย่างเป็นภัย
nervous Nellie(sl) คนประสาท, See also: คนวิตกกังวล
nervous system(n) ระบบประสาท
mischievousness(n) ความเป็นอันตราย, See also: ความหายนะ
nervous breakdown(n) ช่วงเวลาที่มีความเจ็บป่วยทางจิต, Syn. breakdown
central nervous system(n) ส่วนหนึ่งของระบบประสาทในร่างกายที่ประกอบด้วยสมองและเส้นประสาทรวมที่กระดูกสันหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
fulvousadj. สีเหลืองอมน้ำตาล,สีชา
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky, timid
rendezvous(ราน'ดะว'ู) n. การนัดพบ,ที่นัดพบ,ที่ชุมนุม,ที่ชุมนุมพล,ที่นัดพบในอวกาศของสถานีอวกาศ2ลำ vi. นัดพบ,ชุมนุมกัน pl. rendezvous, Syn. place for meeting

English-Thai: Nontri Dictionary
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก
grievously(adv) อย่างเศร้าโศก,อย่างสาหัส,อย่างมหันต์,อย่างร้ายแรง,อย่างหนัก
mischievous(adj) แกล้ง,เป็นอันตราย,ซน,ประสงค์ร้าย
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว
rendezvous(n) การนัดพบ,ที่นัดพบ,ที่ชุนนุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parathyroprival; parathyroprivic; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivic; parathyroprival; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivous; parathyroprival; parathyroprivic๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PNS (system, peripheral nervous)พีเอ็นเอส (ระบบประสาทนอกส่วนกลาง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripheral nervous system (PNS)ระบบประสาทนอกส่วนกลาง (พีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subflavousค่อนข้างเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, central nervous system; stimulant, CNSยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, CNS; stimulant, central nervous systemยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, autonomic nervous (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, central nervous (CNS)ระบบประสาทกลาง (ซีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, vegetative nervousระบบประสาทอิสระ [มีความหมายเหมือนกับ system, autonomic nervous (ANS)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, peripheral nervous (PNS)ระบบประสาทนอกส่วนกลาง (พีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ANS (system, autonomic nervous)เอเอ็นเอส (ระบบประสาทอิสระ) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CNS (system, central nervous)ซีเอ็นเอส (ระบบประสาทกลาง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CNS stimulant; stimulant, central nervous systemยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system (CNS)ระบบประสาทกลาง (ซีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system stimulant; stimulant, CNSยากระตุ้นระบบประสาทกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grievous bodily harmบาดเจ็บสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fulvousสีเหลืองอมน้ำตาล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetative nervous systemระบบประสาทอิสระ [มีความหมายเหมือนกับ system, autonomic nervous (ANS)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroprivic; thyroprival; thyroprivous-ขาดไทรอยด์(ฮอร์โมน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroprivous; thyroprival; thyroprivic-ขาดไทรอยด์(ฮอร์โมน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyroprival; thyroprivic; thyroprivous-ขาดไทรอยด์(ฮอร์โมน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nervous๑. -ประสาท [มีความหมายเหมือนกับ neural]๒. -ประสาทอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nervous breakdownความเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Central nervous system syndromeกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 50 เกรย์ขึ้นไป อาการที่เกิดได้แก่ กระวนกระวาย สับสน คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่รู้สึกตัว และจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น (ดู Radiation syndrome, Bone marrow syndrome และ Gastrointestinal syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [TU Subject Heading]
Central nervous system agentsสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system diseasesโรคระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system infectionsโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system stirmulantsสารกระตุ้นระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Central nervous system vascular malformationsการเจริญเติบโตผิดปกติของหลอดเลือดระบบประสาทส่วนกลาง [TU Subject Heading]
Nervous systemระบบประสาท [TU Subject Heading]
Nervous system diseasesโรคระบบประสาท [TU Subject Heading]
Peripheral nervous system diseasesโรคระบบประสาทส่วนปลาย [TU Subject Heading]
Adrenergic Nervous Systemระบบประสาทซิมพาธิติค [การแพทย์]
Autonomic Nervous Systemประสาทอัตบาล, ระบบ; ระบบประสาทอัตโนมัติ; ระบบประสาทออโตโนมิค; ระบบประสาทออโตโนมิก; ระบบประสาทเสรี; ระบบประสาทอิสระ; ระบบประสาทแบบออโตโนมิค [การแพทย์]
Autonomic Nervous System, Tumors ofเนื้องอกของระบบประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Central Nervous Mechanismsระบบประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Nervous Systemประสาทกลาง,ระบบ;ระบบประสาทส่วนกลาง;ระบบสมองส่วนกลาง;ระบบประสาทกลาง;ประสาทส่วนกลาง;ระบบศูนย์กลางประสาท;สมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Complicationsภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Damageประสาทส่วนกลางเสีย [การแพทย์]
Central Nervous System Depressantsยากดระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Depressionระบบประสาทกลางถูกกดหน้าที่ [การแพทย์]
Central Nervous System Diseasesประสาทกลาง,โรคระบบ;ระบบประสาทกลาง,โรค;โรคระบบประสาท [การแพทย์]
Central Nervous System Disordersความผิดปกติในระบบสมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System Mechanismsกลไกระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Central Nervous System, Higherประสาทกลางที่สูงกว่า [การแพทย์]
Central Nervous System, Tumors ofเนื้องอกของระบบประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
nervous systemระบบประสาท, ระบบที่ควบคุมการทำงานและประสานงานของร่างกาย ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาทอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sympathetic nervous systemระบบประสาทซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ  ประกอบด้วยเส้นประสาทไขสันหลังเหนือกระดูกกระเบนเหน็บขึ้นไป ทำหน้าเร่งการทำงานของหัวใจให้เร็วขึ้น เป็นการทำงานที่ตรงข้ามกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parasympathetic nervous systemระบบประสาทพาราซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ ประกอบด้วยเส้นประสาทจำนวนหนึ่งที่ออกจากเมดัลลาออบลองกาตาทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานเร็วขึ้น และอีกจำนวนหนึ่งที่ออกจากไขสันหลังบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บ ระบบประสาทนี้ทำงานตรงข้ามกับระบบประสาทซิมพาเทติก คือทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
peripheral nervous system (PNS)ระบบประสาทรอบนอก (พีเอ็นเอส), ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วยเส้นประสาทไขสันหลังและเส้นประสาทสมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
central nervous system (CNS)ระบบประสาทส่วนกลาง (ซีเอ็นเอส), ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอัตโนวัติ, ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งทำงานนอกอำนาจจิตใจ  ประกอบด้วยระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mischievous(adj) ก่อกวน, ตัวป่วน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.Vous etes sure, Madame? The Anarchist's Wife (2008)
Don't be nervous.อย่ากังวล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't be nervous.อย่ากังวล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's a Russian rendezvousมีการนัดพบรัสเซีย Pinocchio (1940)
You must be a nervous wreck.คุณจะต้องเป็นซากประสาท Pinocchio (1940)
That's it, you are a nervous wreck!นั่นมันคุณจะเป็นซากประสาท! Pinocchio (1940)
-You're not nervous, are you?คุณคงไม่ตื่นเต้นนะคะ Oh, God! (1977)
Well, she had a nervous breakdown after her mother's death,เอ้อ, เธอเป็นโรคประสาท หลังจากแม่ของเธอตาย, Suspiria (1977)
Nervous?กลัวเหรอคะ Airplane! (1980)
No. I've been nervous lots of times.ไม่ใช่ครับ ผมเคยกลัวหลายครั้งแล้ว Airplane! (1980)
From there, the poison works on the central nervous system, causing severe muscle spasms, followed by the inevitable drooling.จากตรงนั้น พิษจะทำลาย ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกรุนแรง ตามด้วยน้ำลายไหลยืดตลอด Airplane! (1980)
That's our rendezvous.คือจุดนัดเรา The Road Warrior (1981)
You can't be so mischievous in the future.ต่อไปเจ้าอย่าได้ซุกซนอีกนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
It'll make me nervous.มันจะทำให้ฉันประสาท 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'd be nervous.ฉันจะประสาท 2010: The Year We Make Contact (1984)
We are about to rendezvous with the Discovery.เราเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ นัดพบกับดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
By using all of Discovery's fuel now, Discovery will not be in proper position to rendezvous with Earth.อีกครั้ง โดยการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงทั้งหมดของดิสคัเฟอรีในขณะนี้ ดิสคัเฟอรีจะไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่เหมาะสม ไปพบกับโลก 2010: The Year We Make Contact (1984)
You will rendezvous with the new space station.คุณจะพบกับใหม่ สถานีอวกาศ. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Qui êtes-vous?ใครค่ำคุณ? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That's why I'm nervous.นั่นแหละทำให้ผมประสาท Clue (1985)
I'm a little nervous.ผมกังวลจังเลย Clue (1985)
I don't like it. Makes me nervous.ฉันไม่ชอบที่นี่เลย มันทำฉันจะประสาท Return to Oz (1985)
Look, if you're so nervous, I'll fix the door.ดูสิ คุณนี่ประสาทไปได้ ผมซ่อมประตูให้ *batteries not included (1987)
I'm explaining to you because you look nervous.ปู่อธิบายให้หลานฟัง เพราะหลานดูเครียดๆไป The Princess Bride (1987)
I wasn't nervous.ผมไม่ได้เครียดฮะ The Princess Bride (1987)
You know the rendezvous point, right?นายรู้ใช่มั้ย จุดนัดพบน่ะ! Akira (1988)
I didn't know this until I got there. I get off the plane, someone goes, "Parlez-vous francais?"ผมไปถึงมีคนถามผมว่า คุณพูดฝรั่งเศสได้หรือเปล่า Punchline (1988)
- He ain't rendezvoused with his brain...ไม่มีสมองอยู่ในหัว Casualties of War (1989)
He's nervous. Why not?เขาเป็นประสาท ทำไมไม่? The Russia House (1990)
- Don't get nervous. - You motherfucker!ไม่ต้องกลัว ไอระยำ Goodfellas (1990)
I could see for the first time that Jimmy was a nervous wreck.ผมน่าจะรู้ตั้งแต่แรกว่า จิมมี่ประสาทกินไปแล้ว Goodfellas (1990)
What are you so nervous about? You were made for each other.คุณจะกลัวไปทำไม พวกคุณถูกสร้างมาเพื่อกันและกันนะ Mannequin: On the Move (1991)
How come he looks so nervous?ทำไมเขาดูตื่นๆ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The more nervous I am, the more relaxed people think I am.ยิ่งฉันกังวลมากเท่าไหร่ คนก็คิดว่าฉันดูผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น Basic Instinct (1992)
Your entire nervous system and endocrine system... will be in sync with the brain expansion.ระบบประสาทและต่อมรับรู้ต่างๆ ทั้งหมดจะเชื่อมเข้ากับระบบสมอง The Lawnmower Man (1992)
- You nervous?- ตื่นเต้นมั้ย? Cool Runnings (1993)
- I'm not nervous. I'm ready.- ผมไม่ตื่นเต้น ผมพร้อมแล้ว Cool Runnings (1993)
Derice, are you nervous?ดีรีซ คุณตื่นเต้นมั้ย? Cool Runnings (1993)
I mean, it was all that "eins, zwei, drei" nonsense that got us all nervous in the first place.ฉันหมายถึง ไอ้ " 1 2 3 " ปัญญาอ่อนนั้น ทำเราประสาทไปหมดแล้ว Cool Runnings (1993)
Look at you... you're a fucking nervous wreck.มองคุณ ... คุณกำลังร่วมเพศประสาท การก่อวินาศกรรม เรื่อ? In the Name of the Father (1993)
[ Nervous Chuckle ] They say that no one dies here. They say your factory is a haven.เขาว่าที่นี่เหมือนแดนสวรรค์... Schindler's List (1993)
- Are you nervous?- วิตกไหม Junior (1994)
Definitely a little nervous, but nice.ถึงจะดูประสาทหน่อยๆ แต่ก็น่ารักดี Junior (1994)
I thought you were gonna be cool. Now, when you yell at me, it makes me nervous.ฉันคิดว่าคุณจะเป็นเย็น ตอนนี้เมื่อคุณตะโกนใส่หน้าฉันมันทำให้ฉันประสาท Pulp Fiction (1994)
When I get nervous, I get scared.เมื่อฉันได้รับประสาทฉันได้รับกลัว Pulp Fiction (1994)
I'm sorry. I'm nervous.ขอโทษ ฉันเป็นห่วง Wild Reeds (1994)
The baccalaureate. Aren't you nervous?เรื่องสำเร็จการศึกษา ไม่ห่วงเหรอ? Wild Reeds (1994)
(Nervously) I was er... thinking about maybe setting up some kind of trust fund for my kids' educations.(หงุดหงิด) ผมเอ้อ ... อาจจะคิดเกี่ยวกับการตั้งค่าชนิดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางอย่างสำหรับการศึกษาเด็กของฉัน ' The Shawshank Redemption (1994)
So you nervous about Barry tomorrow?เธอประหม่าเรื่องแบรี่พรุ่งนี้มั้ย The One with the Sonogram at the End (1994)
It's time now. Let's move to the rendezvous point.เอาล่ะ, ได้เวลาไปจุดนัดพบแล้ว Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vousI was very nervous as the plane took off.
vousA nervous person will not be fit for this job.
vousKaneko was so stressed out at her new job that she had a nervous breakdown.
vousI was nervous at first but gradually got more relaxed.
vousI always get nervous in her presence.
vousI'm always very nervous.
vousI have a nervous stomach.
vousHe is nervous about it.
vousI never make a speech without being nervous.
vousShe is very nervous and is always ill at ease.
vousHers was a nervous disease, and a change of air was an urgent need.
vousIt is true the boy mischievous, but he is kind at heart.
vousShe stammers when she feel nervous.
vousJust to watch it made me nervous.
vousI am nervous in a sense.
vousYou mustn't be nervous about tomorrow's exam.
vousI always get nervous just before a match.
vousHe felt nervous about the result.
vousA bare word of criticism makes her nervous.
vousYou are mistaken as to what makes him so nervous.
vousThe first time I met Betty, I was nervous.
vous"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.
vousI'm the type who gets nervous in front of people, so I'm bad at speech making.
vousShe is all nervous.
vousWhen he gets up on stage to sing one of his out-of-tune solo, I get so nervous for him that I get sweaty palms.
vousPassengers became nervous when the plant began to vibrate.
vousThe new boy had a nervous stammer.
vousHe like be mischievous.
vousIt was a nervous moment for me.
vousI can hardly make a speech without feeling nervous.
vousHe was nervous because he was leaving for America the next morning.
vousShe was so nervous she paced to and fro in the waiting room.
vousMummy and Daddy are very nervous.
vousIf people who smoke are deprived of their cigarettes, they get nervous and irritable.
vousKeep an eye on the boys; they are mischievous.
vousJane got too nervous when her turn came, and she blew her lines.
vousShe seems to be nervous about her first class.
vousIt's natural to be nervous when the plane takes off.
vousThe recent frequency of earthquakes makes us nervous.
vousShe was nervous before the entrance exam.
vousThe judge was exhausted from the nervous stain.
vousShe was quite nervous about her first flight.
vousNervous people will scratch their heads.
vous(You're right when) you say how high the wall is; I was nervous at first, too.
vousI may seem confident, but I get extremely nervous speaking in front of people. My hands tremble, I get all tongue-tied, and sometimes I don't even know what I'm saying myself.
vousI got nervous on the stage.
vousHe suffered a nervous breakdown.
vousIt made me nervous when I was asked by the host to offer some words of congratulation.
vousIf Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.
vousThis computer network is, as it were, the nervous system of the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบประสาท(n) nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai Definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ประสาทกิน(v) be nervous, Syn. ประสาทแดก, Example: แม่จะประสาทกินอยู่แล้วเมื่อคิดถึงหนี้สินที่พ่อก่อไว้, Thai Definition: คิดสับสนวุ่นวายเหมือนเป็นโรคประสาท, Notes: (ปาก)
ประสาทเสีย(v) be irritated, See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic, Syn. หงุดหงิด, Example: ครูประสาทเสียเมื่อเด็กส่งเสียงร้องไห้กระจองงองแง
โรคประสาท(n) nervous
สาหัส(adj) severe, See also: grievous, serious, Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, วิกฤต
ขี้เล่น(adj) playful, See also: mischievous, frisky, frolicsome, sportive, Syn. มีอารมณ์ขัน, สนุก, สนุกสนาน, Example: ในบทบาทของคุณพ่อ เขาเป็นคนใจดี ร่าเริง อ่อนโยน ขี้เล่น, Thai Definition: ชอบเล่น, ชอบเย้าแหย่คนอื่น
วิปโยค(adj) tragic, See also: sorrowful, grievous, miserable, pitiful, Example: ฉันคิดถึงเรื่องแม่น้ำวิปโยคที่ยายชอบเล่าให้ฟัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เก(adj) mischievous, See also: idle, Syn. เกเร, Example: ในสังคมวัยรุ่นกลุ่มอาจพาให้เด็กดีๆ กลายเป็นเด็กเก ชอบก่อความวุ่นวาย, Thai Definition: ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบ
ขี้ตื่น(v) feel excitable, See also: get emotional, feel nervous, Syn. ขี้กลัว, ขี้โวยวาย, Example: คนไทยไม่น้อยขี้ตื่นต่อข่าวลือและมักจะเชื่อด้วย, Thai Definition: ตกใจโวยวายเกินกว่าเหตุ
หนักใจ(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. เคร่งเครียด, เครียด, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล, ลำบากใจ, กลุ้มใจ, ทุกข์ใจ, Ant. สบายใจ, Example: การเปลี่ยนงานของหล่อนหนนี้ทำให้หล่อนหนักใจอยู่ไม่น้อย
วิตก(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. หนักใจ, วุ่นวายใจ, กังวล, เป็นทุกข์, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, Example: การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงขึ้นจนน่าวิตก
วุ่นวายใจ(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ, Ant. สบายใจ, Example: ก่อนเปิดเทอมทีไรพ่อแม่เป็นต้องวุ่นวายใจหาที่เรียนให้บุตรหลานด้วยความยากลำบาก
ลุกลน(v) hurry, See also: be flustered, be hurried, be hasty, be in a nervous hurry, Syn. ลุกลี้ลุกลน, Ant. เรียบร้อย, Example: เด็กคนนั้นลุกลนเหมือนมีพิรุธ, Thai Definition: ทำโดยรีบร้อนไม่เป็นระเบียบ, ไม่สุภาพเรียบร้อย
เครียด(adj) serious, See also: tense, strained, stern, nervous, taut, Example: พ่อนั่งสูบบุหรี่มีสีหน้าเครียดอยู่ข้างๆ แม่
เครียด(v) be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. เคร่งเครียด, ตึงเครียด, หนักใจ, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล, Ant. ผ่อนคลาย, Example: สภาพเหตุการณ์ในเมืองพัทยาเริ่มเครียดขึ้นทุกวัน, Thai Definition: อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป
เศร้า(adv) sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า(adj) sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai Definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้าสร้อย(adj) sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย, Thai Definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจ
ออกลิงออกค่าง(v) act mischievously, See also: behave naughtily, Syn. ซน, ซุกซน, ทำลิงทำค่าง, Example: ในขณะที่หนังยังไม่ได้ฉาย พวกเด็กๆ ก็ออกลิงออกค่าง วิ่งเล่นลอดจอหนังกันใหญ่, Thai Definition: ทำกิริยาซุกซนอย่างลิงอย่างค่าง
ตะลีตะลาน(adv) flurriedly, See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry, Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบ, รีบร้อน, Ant. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า, Example: เขาวิ่งตะลีตะลานให้ถึงที่ทำงานก่อนเวลาเข้างาน
ตื่นเต้น(v) be excited, See also: be thrilled, be nervous, Example: เมื่อเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก, Thai Definition: แสดงอาการลิงโลดด้วยแปลกใจหรือดีใจ
ใจไม่ดี(v) be anxious, See also: be fearful, be worried, get alarmed, be nervous, be thrown into a flutter, Syn. ใจเสีย, ใจแป้ว, ใจฝ่อ, ไม่สบายใจ, Example: เธอใจไม่ดีที่เห็นเขาเพลี่ยงพล้ำคู่ต่อสู้, Thai Definition: ใจเสียเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, รู้สึกหวาดหวั่น
ใจหวิว(v) feel dizzy, See also: be giddy, be nervous, get alarmed, throb with terror, , Syn. ใจสั่นหวิว, Example: เขารู้สึกใจหวิว เมื่อมองลงไปข้างล่างในคลองน้ำ, Thai Definition: รู้สึกเพลียดุจจะเป็นลม, รู้สึกเหมือนใจจะขาด
น่าเป็นห่วง(adj) worried, See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Thai Definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น
ระบบประสาทอัตโนมัติ(n) autonomic nervous system, Example: ถ้ามารดามีอารมณ์ตึงเครียดแล้ว การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติของทารกในครรภ์อาจเปลี่ยนแปลงไป
ประหม่า(v) feel bashful, See also: be abashed, lose self-confidence, lose courage, be nervous, be embarrassed, take fright, Syn. สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, กระดาก, ขวยเขิน, ขี้อาย, กระดากอาย, เหนียม, Example: เขาประหม่าเมื่ออยู่บนเวที
ชั้นประสาท(n) nervous layer, Example: อันตรายจากของมีคมถูกลูกตา อาจจะทำอันตรายชนิดลูกตาไม่แตก แต่อาจมีเลือดออกภายในหรือชั้นประสาทจอตาหลุดออก
ซน(v) be mischievous, See also: be naughty, Syn. ซุกซน, แก่นแก้ว, อยู่ไม่สุข, Ant. เรียบร้อย, Example: แม่มีลูก 3 คน แต่ละคนซนได้ที่, Thai Definition: อาการที่เด็กเล็กๆ ไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวหรือหยิบฉวยสิ่งต่างๆ มาเล่นอยู่ตลอดเวลา
ซุกซน(adv) naughtily, See also: mischievously, Syn. ซน, คะนอง, คึกคะนอง, Ant. เรียบร้อย, Example: เขาไม่มีเวลาไปเล่นซุกซนเหมือนเด็กคนอื่น, Thai Definition: ซนนอกลู่นอกทาง, ซอกแซกเล่น
ซุกซน(v) be naughty, See also: be mischievous, Syn. ซน, คะนอง, คึกคะนอง, Ant. เรียบร้อย, Example: เขาถูกพ่อแม่ตี เพราะซุกซน, Thai Definition: ซนนอกลู่นอกทาง, ซอกแซกเล่น
กระวนกระวาย(v) fidget, See also: agitate, worry, be anxious, be nervous, Syn. ร้อนใจ, วุ่นวายใจ, Example: ถึงแม้สายฝนโปรยปรายกระหน่ำอาบร่าง แต่ภายในใจเขากลับร้อนระอุกระวนกระวาย, Thai Definition: แสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข
กระสับกระส่าย(v) fidget, See also: be nervous, be restless, be uneasy, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, เร่าร้อนใจ, Example: คนไข้กระสับกระส่ายด้วยความทรมานจากอาการข้างเคียงที่มีผลจากยาตลอดคืน
ขวัญอ่อน(v) fearful, See also: afraid, nervous, frightened, Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน, Example: เขาเป็นคนพูดเสียงดังขนาดเด็กๆ ที่ขวัญอ่อนตกใจร้องไห้จ้า, Thai Definition: ตกใจง่าย
ความประหม่า(n) bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม
สาหัสสากรรจ์(adv) seriously, See also: very severe, grievous, severely, Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, หนักหนา, สาหัส, Example: เกษตรกรในภาคอีสานต้องประสบกับปัญหาเรื่องน้ำอย่างสาหัสสากรรจ์ในฤดูแล้ง, Thai Definition: อย่างร้ายแรงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความขลาด(n) apprehensiveness, See also: nervousness, timidness, fearfulness, Syn. ความขี้ขลาด, Ant. ความกล้า, Example: สาเหตุที่มนุษย์ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดจากความหวาดกลัวและความขลาด, Thai Definition: ความไม่กล้าในการเผชิญอันตราย
แก่นแก้ว(adj) naughty, See also: mischievous, Syn. ซุกซน, ดื้อ, เกเร, Ant. เรียบร้อย, Example: เธอเป็นคนแก่นแก้วมาแต่เด็ก, Thai Definition: เก่งในทางซุกซนหรือในทางไม่สู้ดี
สาหัสสากรรจ์(adv) seriously, See also: very severe, grievous, severely, Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, หนักหนา, สาหัส, Example: เกษตรกรในภาคอีสานต้องประสบกับปัญหาเรื่องน้ำอย่างสาหัสสากรรจ์ในฤดูแล้ง, Thai Definition: อย่างร้ายแรงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาไหม[ao mai] (v, exp) FR: en voulez-vous ?
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ฉันรักคุณ[chan rak khun] (xp) EN: I love you (m., f.)  FR: je vous aime (m., f.)
ช่วย...[chūay ...] (x) EN: please ...  FR: ... s'il vous plaît ? ; veuillez ...
ดิฉันรักคุณ[dichan rak khun] (xp) EN: I love you  FR: je vous aime
ดีใจที่ได้พบคุณ[dījai thī dāi phop khun] (xp) EN: glad to have met you ; so glad to see you  FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
ดีไหม[dī mai] (xp) FR: ça vous va ?
ด้วย[dūay] (x) EN: please ; kindly  FR: s'il vous plaît
เอง[ēng] (pr) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod  FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes
ให้หน่อย[hai nøi] (x) EN: please ; will you ?  FR: s'il vous plait
เห็นด้วย[hendūay] (xp) EN: right ; that's right ; you're right  FR: c'est exact ; vous avez raison ; d'accord
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[hendūay yāngying] (xp) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more  FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
เห็นไหมล่ะ[hen mai la] (xp) FR: vous voyez ?
เห็นเป็นอย่างไร[hen pen yāngrai] (xp) FR: qu'en pensez-vous ?
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
จะเป็นไรไหมถ้า...[ja penrai mai thā ...] (xp) FR: ça ne vous ennuie pas si ... ; ça ne vous fait rien si ...
จงระวังตัวให้ดี[jong rawang tūa hai dī] (x) EN: Take good care of yourself  FR: prenez bien soin de vous !
การนัด[kān nat] (n) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting  FR: rendez-vous [m]
การนัดหมาย[kān nat māi] (n) EN: appointment  FR: rendez-vous [m]
กรุณา[karunā] (x) EN: please ; be kind  FR: s'il vous plaît ; je vous en prie
เก[kē] (adj) EN: mischievous ; naughty ; idle  FR: tordu (fam.)
เก็บตังค์[kep tang] (v, exp) EN: the bill please ; the check please  FR: l'addition , s'il vous plaît
เกเร[kērē] (v) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous  FR: se conduire mal
ขี้เล่น[khīlen] (adj) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome  FR: joueur [m] ; jouette [f] (Belg.)
ขี้ตื่น[khīteūn] (v) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy  FR: être facilement impressionable
คิดเงินด้วย[khit ngoen dūay] (xp) EN: check, please  FR: l'addition, s'il vous plaît
คิดถึงคุณ[khit theung khun] (x) EN: I think of you  FR: je pense à vous/toi
ขอ ...[khø ...] (x) EN: ... please ; may ; I request ... ; I'd like ...  FR: puis-je ... ? ; je voudrais ... s'il vous plaît
ขอบิล[khø bin] (x) EN: please give me a receipt !  FR: l'addition, s'il vous plaît !
ขอให้[khø hai] (v, exp) FR: voulez-vous ; puis-je
ขอสันติจงมีแด่ท่าน[khø santhi jong mī daē thān] (xp) EN: May peace be with you ! ; May peace prevail on earth !  FR: La paix soit avec vous !
เครียด[khrīet] (adj) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight  FR: stressé ; tendu ; crispé
คุณ[khun] (pr) EN: you (sg.)  FR: vous (sg.)
คุณครับ[khun khrap = khun khap] (xp) FR: s'il vous plaît !
คุณไม่เกี่ยว[khun mai kīo] (xp) EN: this doesn't concern you  FR: cela ne vous concerne pas ; vous n'êtes pas concerné
คุณรู้สึกอย่างไร[khun rūseuk yāngrai] (xp) EN: how do you feel ?  FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
คุณสบายดีไหม[khun sabāi dī mai] (xp) EN: how do you do ?  FR: comment allez-vous ?
ขวัญอ่อน[khwan øn] (adj) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (v) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (v) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
และคุณล่ะ[lae khun la] (xp) EN: what about you ?  FR: et vous ?
แล้วคุณล่ะ[laēo khun la] (xp) EN: and you ? ; what about you ?  FR: et vous ?
แล้วแต่[laēotāe] (xp) EN: up to (you) ; as (you) like ; do as (you) want ; have it (your) way  FR: ça dépend de vous
แล้วแต่จะนัด[laēotāe ja nat] (xp) FR: sur rendez-vous
แล้วแต่คุณ[laēotāe khun] (xp) FR: comme vous voulez
ลืมแล้วหรือ[leūm laēo reū] (xp) FR: avez-vous déjà oublié ?
เลื่อนนัด[leūoen nat] (v, exp) EN: postpone a date ; put off a date ; delay a date ; postpone a meeting  FR: différer un rendez-vous
หล่อน[lǿn] (pr) EN: you  FR: vous (sg)
ลุกลน[luklon] (v) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry  FR: être agité
ไม่เป็นไร[mai penrai] (v, exp) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem  FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi

CMU English Pronouncing Dictionary
VOUS V UW1
CHAVOUS SH AH0 V AO1 S
NERVOUS N ER1 V AH0 S
GRIEVOUS G R IY1 V AH0 S
NERVOUSLY N ER1 V AH0 S L IY0
GRIEVOUSLY G R IY1 V AH0 S L IY0
RENDEZVOUS R AA1 N D IH0 V UW2
MISCHIEVOUS M IH1 S CH AH0 V AH0 S
NERVOUSNESS N ER1 V AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nervous (j) nˈɜːʳvəs (n @@1 v @ s)
grievous (j) grˈiːvəs (g r ii1 v @ s)
nervously (a) nˈɜːʳvəsliː (n @@1 v @ s l ii)
grievously (a) grˈiːvəsliː (g r ii1 v @ s l ii)
rendezvous (v) rˈɒndɪvuː (r o1 n d i v uu)
rendezvous (v) rˈɒndɪvuːz (r o1 n d i v uu z)
mischievous (j) mˈɪstʃɪvəs (m i1 s ch i v @ s)
nervousness (n) nˈɜːʳvəsnəs (n @@1 v @ s n @ s)
overnervous (j) ˌouvənˈɜːʳvəs (ou2 v @ n @@1 v @ s)
mischievously (a) mˈɪstʃɪvəsliː (m i1 s ch i v @ s l ii)
mischievousness (n) mˈɪstʃɪvəsnəs (m i1 s ch i v @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, / ] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce, #1,486 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] tight; nervous; strict, #1,950 [Add to Longdo]
生怕[shēng pà, ㄕㄥ ㄆㄚˋ, ] to fear; afraid; extremely nervous; for fear that; to avoid; so as not to, #12,461 [Add to Longdo]
沉着[chén zhuó, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] steady; calm and collected; not nervous, #13,467 [Add to Longdo]
调皮[tiáo pí, ㄊㄧㄠˊ ㄆㄧˊ, / 調] naughty; mischievous; unruly, #13,528 [Add to Longdo]
神经系统[shén jīng xì tǒng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] nervous system, #15,161 [Add to Longdo]
恶作剧[è zuò jù, ㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄩˋ, / ] mischief; mischievous; practical joke, #22,834 [Add to Longdo]
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] nervousness, #25,165 [Add to Longdo]
交感神经[jiāo gǎn shén jīng, ㄐㄧㄠ ㄍㄢˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] sympathetic nervous system, #28,980 [Add to Longdo]
[wán, ㄨㄢˊ, / ] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty, #36,265 [Add to Longdo]
打鼓[dǎ gǔ, ㄉㄚˇ ㄍㄨˇ, ] to beat a drum; to play a drum; (fig.) to feel nervous, #36,288 [Add to Longdo]
发慌[fā huāng, ㄈㄚ ㄏㄨㄤ, / ] to become agitated; to feel nervous, #42,448 [Add to Longdo]
神经症[shén jīng zhèng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ, / ] nervous illness; mental illness, #50,218 [Add to Longdo]
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, / ] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning, #64,236 [Add to Longdo]
顽劣[wán liè, ㄨㄢˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] stubborn and obstreperous; naughty and mischievous, #64,724 [Add to Longdo]
起毛[qǐ máo, ㄑㄧˇ ㄇㄠˊ, ] fluff; lint; to feel nervous, #70,010 [Add to Longdo]
神经过敏[shén jīng guò mǐn, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] jumpy; nervous; oversensitive, #74,230 [Add to Longdo]
[tè, ㄊㄜˋ, ] nervous, #78,169 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] nervous, #88,753 [Add to Longdo]
凄切[qī qiè, ㄑㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] woeful; grievous, #112,461 [Add to Longdo]
洛基[Luò jī, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ, ] Loki, god of fire and mischievous destroyer in Norse mythology, #116,186 [Add to Longdo]
[xǐn, ㄒㄧㄣˇ, ] nervous; fearful, #207,883 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] grievous; relaxed, #326,398 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] nervous start in sleep, #910,821 [Add to Longdo]
中枢神经系统[zhōng shū shén jīng xì tǒng, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Central Nervous System (CNS) [Add to Longdo]
少突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, / ] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] scared, nervous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aus reiner Bosheitmischievously [Add to Longdo]
Körperverletzung {f} | fahrlässige Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | vorsätzliche Körperverletzungphysical injury; bodily injury | physical injury resulting from negligence | grievous bodily harm | mayhem [Am.] | malicious wounding [Add to Longdo]
Nervensystem {n}nervous system [Add to Longdo]
Nervosität {f}nervousness [Add to Longdo]
Rendezvous {n}; Verabredung {f}; Stelldichein {n}rendezvous; date [Add to Longdo]
Schädlichkeit {f}; Übeltätigkeit {f}mischievousness [Add to Longdo]
Schmerzlichkeit {f}grievousness [Add to Longdo]
Zentralnervensystem {n}central nervous system [Add to Longdo]
boshaft; schadenfroh; schelmisch; mutwillig {adj}mischievous [Add to Longdo]
kränkend {adj}grievous [Add to Longdo]
kränkend {adv}grievously [Add to Longdo]
nachteilig; schädlich; verderblich {adj}mischievous [Add to Longdo]
nachteilig {adv}mischievously [Add to Longdo]
nervös; reizbar {adj} | nervöser | am nervösestennervous | more nervous | most nervous [Add to Longdo]
nervös {adv}nervously [Add to Longdo]
rückfälligrecidivous [Add to Longdo]
schmerzlichgrievous [Add to Longdo]
schmerzlich {adv}grievously [Add to Longdo]
spitzbübisch; schalkhaft {adv}mischievously [Add to Longdo]
Nervenzusammenbruch {m} [med.] | einen Nervenzusammenbruch erleidennervous breakdown | to have a nervous breakdown [Add to Longdo]
Störung {f} [med.] | Störungen {pl} | nervöse Störungendisorder | disorders | nervous disorders [Add to Longdo]
Gelbbrust-Pfeifgans {f} [ornith.]Fulvous Whistling Duck [Add to Longdo]
Gelbkauz {m} [ornith.]Fuvous Owl [Add to Longdo]
Gelbkinn-Faulvogel {m} [ornith.]Fulvous-chinned Nunlet [Add to Longdo]
Celebesspecht {m} [ornith.]Fulvous Woodpecker [Add to Longdo]
Tropfenstachelschwanz {m} [ornith.]Fulvous-dotted Treerunner [Add to Longdo]
Schwarzkappen-Ameisenpitta [ornith.]Fulvous-bellied Antpitta [Add to Longdo]
Ockerbrust-Kreisschnabel {m} [ornith.]Fulvous-breasted Flatbill [Add to Longdo]
Braunkopfpitta [ornith.]Fulvous Pitta [Add to Longdo]
Akaziendrossling {m} [ornith.]Fulvous Babbler [Add to Longdo]
Gelbstirn-Papageimeise {f} [ornith.]Fulvous-fronted Parrotbill [Add to Longdo]
Braunbart-Buschammer {f} [ornith.]Fulvous-headed Brush Finch [Add to Longdo]
Rotsteißorganist {m} [ornith.]Fulvous-vented Euphonia [Add to Longdo]
Braunbrust-Würgertangare {f} [ornith.]Fulvous Shrike-Tanager [Add to Longdo]
Goldschopftangare {f} [ornith.]Fulvous-crested Tanager [Add to Longdo]
Rostkopftangare {f} [ornith.]Fulvous-headed Tanager [Add to Longdo]
u.A.w.g. : um Antwort wird gebetenRSVP : repondez s'il vous plait, please reply [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
vousสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
vousสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), Syn. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na,adj-no) mischievous [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
ちょんぼ[chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
どぎまぎ[dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
びくびく[bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
びびる[bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
やんちゃ[yancha] (adj-na,n) naughty; mischievous [Add to Longdo]
わくわく[wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
カサレヴサ[kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
コマンタレブー[komantarebu-] (exp) Comment allez-vous? (fre [Add to Longdo]
ナーバス[na-basu] (adj-na) nervous; (P) [Add to Longdo]
逢引(io);逢引き(io);逢い引き;媾曳;媾曳き[あいびき, aibiki] (n,vs) (lover's) date; assignation; rendezvous [Add to Longdo]
逢瀬[おうせ, ouse] (n) rendezvous; tryst; (lover's) meeting; (secret) date [Add to Longdo]
悪戯小僧[いたずらこぞう, itazurakozou] (n) mischievous boy [Add to Longdo]
悪戯盛り;いたずら盛り[いたずらざかり, itazurazakari] (n) mischievous age [Add to Longdo]
悪戯坊主;いたずら坊主[いたずらぼうず, itazurabouzu] (n) mischievous boy; troublemaker; pesky kids [Add to Longdo]
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick [Add to Longdo]
苛々(P);苛苛;刺々(oK);刺刺(oK)[いらいら, iraira] (adv,n,vs,adv-to) (uk) getting nervous; irritation; (P) [Add to Longdo]
過敏[かびん, kabin] (adj-na,n) nervousness; oversensitivity; (P) [Add to Longdo]
会う約束[あうやくそく, auyakusoku] (n,vs) rendezvous [Add to Longdo]
気が張る[きがはる, kigaharu] (exp,v5r) to strain every nerve; to feel nervous [Add to Longdo]
気の病[きのやまい, kinoyamai] (n) nervous breakdown; neurosis; sickness from anxiety [Add to Longdo]
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted [Add to Longdo]
気後れ[きおくれ, kiokure] (n,vs) nervous; timid [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
緊張[きんちょう, kinchou] (n,vs) tension; mental strain; nervousness; (P) [Add to Longdo]
緊張感[きんちょうかん, kinchoukan] (n) feeling of tension; air of tension; tension; nervousness [Add to Longdo]
苦労性[くろうしょう, kuroushou] (adj-na,n) nervous temperament; worry habit; pessimistic nature [Add to Longdo]
散在神経系[さんざいしんけいけい, sanzaishinkeikei] (n) (See 集中神経系) diffuse nervous system [Add to Longdo]
取り持ち;取持ち[とりもち, torimochi] (n) (1) mediation; intermediation; procuration; go-between; facilitating a rendezvous between lovers; (2) (See もてなし) entertainment; treatment; reception [Add to Longdo]
集合場所[しゅうごうばしょ, shuugoubasho] (n) meeting place; rendezvous (point); roll-call (assembly) point; appointed (designated) place [Add to Longdo]
集中神経系[しゅうちゅうしんけいけい, shuuchuushinkeikei] (n) (See 散在神経系) concentrated nervous system [Add to Longdo]
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds [Add to Longdo]
出会い[であい, deai] (n) meeting; rendezvous; encounter; (P) [Add to Longdo]
小心翼々;小心翼翼[しょうしんよくよく, shoushinyokuyoku] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) very timid; very nervous; faint-hearted [Add to Longdo]
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice) [Add to Longdo]
神経を使う;神経をつかう[しんけいをつかう, shinkeiwotsukau] (exp,v5u) to be nervous; to be sensitive; to worry; to be fussy; to be precise [Add to Longdo]
神経活動[しんけいかつどう, shinkeikatsudou] (n) nervous activity; activity of a nerve [Add to Longdo]
神経系[しんけいけい, shinkeikei] (n) nervous system [Add to Longdo]
神経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] (adj-na,n) nervousness; (being) highly strung; sensitiveness; neurotic; (P) [Add to Longdo]
神経症[しんけいしょう, shinkeishou] (n) nervous disorder; neurosis [Add to Longdo]
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs) [Add to Longdo]
神経病[しんけいびょう, shinkeibyou] (n) nervous disorder; nerve disease [Add to Longdo]
尖らす[とがらす, togarasu] (v5s) (1) to sharpen (e.g. pencil); to pout (e.g. lips); (2) to get nervous; to raise one's voice [Add to Longdo]
待ち合わせる(P);待ち合せる;待ちあわせる[まちあわせる, machiawaseru] (v1) to rendezvous; to meet at a prearranged place and time; to arrange to meet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  vous /vu/ 
   to you; you; ye; you

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top