Search result for

ร้อนใจ

(33 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้อนใจ-, *ร้อนใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อนใจ[V] worry, See also: be anxious, Syn. กระวนกระวายใจ, ร้อนรน, Example: เมื่อท้องฟ้าครึ้มฝนมากยิ่งขึ้น เขาก็เริ่มร้อนใจ เพราะไม่อยากเผชิญกับสายฝนที่ป้ายรถเมล์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร้อนใจ, ร้อนอกร้อนใจก. เดือดร้อนใจ, กระวนกระวายใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Parked down the block. Didn't wanna tweak Donna.จอดเอาไว้ข้างล่าง ไม่อยากให้ดอนน่่าร้อนใจ Pilot (2008)
I think she's already tweaked.ฉันคิดว่าเธอร้อนใจแล้วล่ะ Pilot (2008)
I don't blame you for being anxious.ฉันไม่โทษคุณที่ร้อนใจ New York Sucks (2009)
I wrote this song as sort of a statement about uncertainty and having a certain amount of anxiety about the future.ฉันเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาจากวลีแห่งความไม่แน่นอน ในขณะที่มีความร้อนใจและเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตอยู่พอประมาณ Up in the Air (2009)
Hey, why are you more anxious than me?นี่, ทำไมเธอต้องร้อนใจมากกว่าฉัน? Shining Inheritance (2009)
Rushing in like this, It's...อาการรีบร้อนใจเช่นนี้ มัน... Duchess of Mandalore (2010)
I was anxious enough to come and find you.ฉันร้อนใจจนต้องออกมาตามหา One (2010)
How taken you were with my fainting act, eagerly leaping to assist the fallen beauty.แล้วตอนที่เจ้าหลงกล คิดว่าข้าเป็นลมล่ะ ร้อนใจจนแทบจะกระโจนเข้ามาช่วยหญิงงาม Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Please.ได้โปรดครับ ผมร้อนใจมาก Hermanos (2011)
Does he... looks anxious at all?เค้าดูร้อนใจหรือเปล่า? Surface Tension (2011)
I'm sorry to burden you with this, but I just couldn't keep it to myself anymore.ฉันเสียใจที่ำทำให้เธอร้อนใจเรื่องนี้ ฉันเพียงแค่เก็บไว้กับตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้ว Making the Connection (2011)
More... anxious.ร้อนใจมากกว่าค่ะ The Penelope Papers (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้อนใจ[v.] (rønjai) EN: worry ; be anxious   FR: être angoissé ; angoisser (fam.) ; éprouver de l'anxiété
ร้อนใจ[adj.] (rønjai) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset   FR: anxieux ; angoissé ; affligé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discompose[VT] ทำให้กระวนกระวาย, See also: ร้อนใจ, Syn. disturb, ruffle, agitate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
excited(เอคไซ'ทิด) adj. ตื่นเต้น,ร้อนใจ,เร่าร้อน,คล่องขึ้น,กระฉับกระเฉง, See also: excitedness n. ดูexcited
hectic(เฮค'ทิด) adj. วุ่นวาย,น่าตื่นเต้น,เร่าร้อนใจ,เป็นไข้,สูญเสีย,เกี่ยวกับวัณโรค., See also: hectically,hecticly adv. hecticness n., Syn. chaotic,feverish
rasping(ราส'พิง,แรส'พิง) adj. เสียงห้าว,เสียงตะไบถู,ซึ่งทำให้ร้อนใจหรือกระสับกระส่าย, See also: raspingly adv., Syn. raspy
restive(เรส'ทิฟว) adj. ว่ายาก,ดื้อรั้น,ควบคุมยาก,หัวแข็ง,กระวนกระวาย,ร้อนใจ,มีจิตใจที่ไม่สงบ, See also: restiveness n., Syn. uneasy,restraint,
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
stew(สทิว) vt. ตุ๋น,เคี่ยว,ต้มอาหารโดยใช้ไฟอ่อน ๆ vi. ตุ๋น,เคี่ยวต้มโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ,กังวลใจ,ร้อนใจ,กลัดกลุ้ม, -Phr. (stew in one's own juice ได้ผลจากการกระทำของตัวเอง) n. อาหารตุ๋น,อาหารเคี่ยว,เนื้อเปื่อย,การกังวลใจ,ความร้อนใจ,stews สภาพที่อยู่แวดล้อมที่ยัดเยีย

English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
restless(adj) กระสับกระส่าย,ไม่สงบ,ร้อนใจ,ไม่อยู่กับที่
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ
solicitous(adj) กระตือรือร้น,ร้อนใจ,กระวนกระวาย
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top