ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頑-, *頑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[頑, wán, ㄨㄢˊ] stubborn, recalcitrant, obstinate
Radical: Decomposition: 元 (yuán ㄩㄢˊ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, / ] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty, #36,265 [Add to Longdo]
顽强[wán qiáng, ㄨㄢˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] tenacious; hard to defeat, #7,692 [Add to Longdo]
顽固[wán gù, ㄨㄢˊ ㄍㄨˋ, / ] stubborn; obstinate, #16,376 [Add to Longdo]
顽皮[wán pí, ㄨㄢˊ ㄆㄧˊ, / ] naughty, #23,303 [Add to Longdo]
顽童[wán tóng, ㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] urchin, #34,482 [Add to Longdo]
顽症[wán zhèng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] stubborn illness; disease that is difficult to treat, #37,845 [Add to Longdo]
顽劣[wán liè, ㄨㄢˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] stubborn and obstreperous; naughty and mischievous, #64,724 [Add to Longdo]
凶顽[xiōng wán, ㄒㄩㄥ ㄨㄢˊ, / ] fierce and uncontrollable, #123,912 [Add to Longdo]
愚顽[yú wán, ㄩˊ ㄨㄢˊ, / ] ignorant and stubborn, #146,636 [Add to Longdo]
顽匪[wán fěi, ㄨㄢˊ ㄈㄟˇ, / ] gangster; bandit, #199,157 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
張る[がんばる, ganbaru] Thai: ยืนยัน English: to insist on
張る[がんばる, ganbaru] Thai: พยายาม English: to persist

Japanese-English: EDICT Dictionary
として[がんとして, gantoshite] (exp,adv) firmly, stubbornly [Add to Longdo]
な(P);[かたくな, katakuna] (adj-na) (uk) obstinate; (P) [Add to Longdo]
[がんきょう, gankyou] (adj-na,n) dogged; tenacious; stubborn; (P) [Add to Longdo]
[がんぐ, gangu] (adj-na,n) obstinate and foolish [Add to Longdo]
[がんけん, ganken] (adj-na,n) robust health; able-bodied [Add to Longdo]
健無比[がんけんむひ, gankenmuhi] (n,adj-na) being of very robust health [Add to Longdo]
[がんこ, ganko] (adj-na,n) stubbornness; obstinacy; (P) [Add to Longdo]
固一徹[がんこいってつ, gankoittetsu] (n,adj-na) stubborn; obstinate; sticking to one's views or decisions [Add to Longdo]
固者[がんこもの, gankomono] (n) stubborn person; bonehead; bullethead; pig-headed person [Add to Longdo]
固親父[がんこおやじ, gankooyaji] (n) stubborn (obstinate) father; pig-headed old man [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the course of a year my son grew stronger.1年間の間に息子は強になった。
Arnie, can you hold on until help comes?アーニー、助けがくるまで張れるかい。
He should have worked harder.あいつはもっと熱心に張るべきだったのに。
Don't give up. Stick with the job.あきらめるな。仕事に張れよ。
If we can just make it through one more month, we'll be sitting pretty.あともう一ヶ月張ったら有利に事が運ぶさ。
You're so set in your ways!あなたって本当に固ね。
Sure. Good luck!いいぞ。張れよ。 [M]
I always study hard.いつも張って勉強してるよ。
No, we'll be in fighting shape in just a month or two.いや、1、2ヶ月とにかく張ってみましょう。
Yes, he can, if he tries hard.いや、張ればできるよ。
I greatly appreciate your efforts during our festival.お祭りの間張ってくれましたね。
With mother in the hospital, you'll have to work harder.お母さんが入院しているのだから、君はもっと張って働かなくちゃね。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll work on my cooking.[JA] 僕も もう少し料理 張るよ Ready (2017)
Yes, naughty kid[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}奀皮(皮)的奀 Dai lü nian hua (1957)
It's a stubborn little devil.[CN] 固惱人的污漬 Charade (1963)
You did your best to write it, right, Michi?[JA] (菜々果(ななか)) ミッチー 張って書いてたもんね Appeal (2017)
You've worked hard, haven't you, sir?[JA] 旦那さん 張ったんですね Values (2017)
-lt was very naughty. -l quite agree.[CN] 它非常皮 我相當同意 To Sir, with Love (1967)
Yes, you did.[JA] うん 張った Emotions (2017)
Stubborn, stupid, malicious like a guinea pig. Just imagine, Fedya.[CN] 菲迪亞, 想想, 她就像一隻 又固, 又愚蠢, 又惡毒的天竺鼠 Shine, Shine, My Star (1970)
I'll miss you, but... stay strong.[JA] さみしいけど 張って Disbanded (2017)
Geeta's son is toddling about ls he naughty?[CN] 吉塔的孩子現在學走路 他是不是很皮? The Cloud-Capped Star (1960)
I will.[JA] 張るよ Choices (2017)
-Yes. -I worked hard on it.[JA] 言ったよ 俺ね 張ったよね? Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[がん, gan] EIGENSINNIG, HARTNAECKIG, ENTSCHLOSSEN [Add to Longdo]
[がんけん, ganken] -stark, ruestig, kerngesund [Add to Longdo]
[がんこ, ganko] hartnaeckig, starrsinnig, eigensinnig [Add to Longdo]
張る[がんばる, ganbaru] weitermachen, nicht_aufgeben [Add to Longdo]
[がんきょう, gankyou] hartnaeckig, starrsinnig, unbeugsam [Add to Longdo]
[がんめい, ganmei] starrsinnig, eigensinnig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top