Search result for

ความกล้า

(56 entries)
(0.1045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความกล้า-, *ความกล้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกล้า[N] courage, See also: bravery, valor, Syn. ความเก่งกล้า, ความองอาจ, ความกล้าหาญ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง, Thai definition: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความกล้าหาญ[N] bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิริยภาพความกล้า.
วิริยะความกล้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What you want gets trumped by what I want. Plan "b."หนูต้องการความกล้าหาญที่จะทำ แผน บี New Haven Can Wait (2008)
Or sameer? I know I enjoyed our brief conversion to islam.หรือแซมมัว ฉันรู้ ฉันหละสนุกจริงๆความกล้าของเราเพื่อคุยกับคนมุสลิม Chuck in Real Life (2008)
If she's the one with all the guts in the family.ถ้าเธอสามารถมาเป็นที่ 1ได้ จากความกล้าหาญในครอบครัวเธอ There Might be Blood (2008)
I assume she's already said no to that idea, or there'd be no need to screw up your courage before saying it.ฉันเดาว่าเธอคงบอกว่า"ไม่" สำหรับเรื่องนั้น หรือไม่มีความจำเป็นที่จะทำลาย ความกล้าของคุณ ก่อนที่จะพูดมัน Emancipation (2008)
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
This is how a true knight behaves - with gallantry and honour.นี่แหละอัศวินที่แท้จริง ผู้เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและเกียรติยศ Valiant (2008)
All of you should be commended for your courage, and from what I hear, especially you representative Binks.พวกท่านทั้งหมดสมควร จะได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ และจากที่ข้าได้ยินมา โดยเฉพาะเจ้า ผู้แทนบิงส์ Bombad Jedi (2008)
Truth, justice, valour.ความสัตย์ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ To Kill the King (2008)
His courage and his honour were without equal.ความกล้าหาญและเกียรติของเขา ไม่มีผู้ใดเทียบได้ To Kill the King (2008)
Morgana must have shown extraordinary courage to have defended a king against such odds.มอร์กาน่าต้องแสดง ความกล้าหาญมากทีเดียว ที่จะปกป้องกษัตริย์จากคนพวกนั้นได้ To Kill the King (2008)
You need two things to live in this business: your balls and your word.อยู่ในวงการนี้แกต้องมีสองสิ่ง.. ความกล้ากับสัจจะ Babylon A.D. (2008)
By far the more beautiful, brave and serene creature.ซึ่งมีมากกว่าความสวยงาม ความกล้า และชีวิตที่สงบนิ่ง The Secret of Moonacre (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกล่าว[n.] (khwām klāo) FR: mention [f]
ความกล้าหาญ[n.] (khwām klāhān) EN: bravery ; courage ; valiance   FR: courage
ความกล้าหาญทางจริยธรรม[n. exp.] (khwām klāhān thāng jariyatham) EN: moral courage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backbone[N] ความกล้า, See also: ความตั้งใจ, ความเข้มแข็ง, Syn. firmness, fortitude
boldness[N] ความกล้าหาญ, See also: กล้า, Syn. bravery, valiance, Ant. cowardice
brass[N] ความกล้า, See also: ความใจกล้า
bravery[N] ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice
courage[N] ความกล้าหาญ, Syn. bravery, courageousness
Dutch courage[IDM] ความบ้าบิ่นจากฤทธิ์ของเหล้า, See also: ความกล้าที่เกิดจากฤทธิ์ของเหล้า
dare[N] ความกล้าหาญ, See also: การกล้าเผชิญ, ความท้าทาย, Syn. challenge
daring[N] ความกล้าหาญ, See also: ความกล้า, ความกล้าได้กล้าเสีย, Syn. bravery, boldness, courage
enterprise[N] ความกล้าได้กล้าเสีย, See also: ความกล้าเสี่ยง
gall[N] ความกล้า, Syn. audacity, brass, arrogance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า,กล้าหาญ,มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)
daring(แด'ริง) n. ความกล้า,ความอาจหาญ adj. กล้า,อาจหาญ,กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave,bold
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
emprise(เอมไพรซ') n. กิจการที่ผจญภัย,ความกล้าหาญอย่างอัศวิน., Syn. emprize.

English-Thai: Nontri Dictionary
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
chivalry(n) ขุนนาง,อัศวิน,ความกล้าหาญ
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
daring(n) ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความอาจหาญ,ความบังอาจ
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
grit(n) ทรายกรวด,กองทรายละเอียด,หินกรวด,ความกล้าหาญ,ความบึกบึน
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
勇気[ゆうき, yuuki] ความกล้าหาญ
侠気[きょうき, kyouki] (n ) ความกล้าหาญของลูกผู้ชาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Tapferkeit(n) |die, nur Sg.| ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความแน่วแน่, See also: S. der Mut,

French-Thai: Longdo Dictionary
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top