ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timidness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timidness-, *timidness*, timidnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timidness(n) ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timidness (n) tˈɪmɪdnəs (t i1 m i d n @ s)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขลาด(n) apprehensiveness, See also: nervousness, timidness, fearfulness, Syn. ความขี้ขลาด, Ant. ความกล้า, Example: สาเหตุที่มนุษย์ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดจากความหวาดกลัวและความขลาด, Thai Definition: ความไม่กล้าในการเผชิญอันตราย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ängstlichkeit {f}timidness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timid \Tim"id\, a. [L. timidus, fr. timere to fear; cf. Skr. tam
   to become breathless, to become stupefief: cf. F. timide.]
   Wanting courage to meet danger; easily frightened; timorous;
   not bold; fearful; shy.
   [1913 Webster]
 
      Poor is the triumph o'er the timid hare. --Thomson.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Fearful; timorous; afraid; cowardly; pusillanimous;
     faint-hearted; shrinking; retiring.
     [1913 Webster] -- {Tim"id*ly}, adv. -- {Tim"id*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timidness
   n 1: fear of the unknown or unfamiliar or fear of making
      decisions [syn: {timidity}, {timidness}, {timorousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top